KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN

Tài liệu nổi bật


Kỷ niệm giống như tiếng vang còn tiếp tục vọng lại khi âm thanh đã tắt.
A. Jarry