KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN

Tài liệu nổi bật


Lời phê bình càng chống đối thì người nghệ sĩ càng phải được khuyến khích.
Duchamp