KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN


Lời nói khéo còn hơn tài hùng biện.
Bacon