KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN


Con nhà giáo dục, cha giận ít sợ, cha không nói sợ nhiều.
Cổ ngữ Phương Đông