KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN


Chín phần mười của sự khôn ngoan là khôn ngoan đúng lúc.
Franklin D. Roosevelt