KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN


Nếu bạn không biết một vấn đề gì đó, hãy nói là mình không biết, như thế là bạn đã biết.
Khuyết danh