KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN


Khi bạn ngắt cánh hoa, bạn không hiểu thấu được cái đẹp của hoa.
Tagore