KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN

Tài liệu nổi bật


Những người vĩ đại không những phải biết chớp lấy cơ hội mà còn phải biết tạo ra cơ hội.
C.C. Colton