KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN


Một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, đó là chân hạnh phúc của con người.
Epicure