KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN


Bác ái là xét người một cách rộng lượng và xét mình một cách nghiêm khắc.
Nicole