KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN

Tài liệu nổi bật


Nghị lực là bài tập về lòng dũng cảm của lòng chí khí.
F. Voltaire