KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN


Một con chó được coi như là con chó giỏi không phải vì nó sủa giỏi. Người được coi là giỏi không phải vì ông ta nói giỏi
Buddha Quotes