KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN


Khi yêu tất cả mọi người đều như nhau: các vị thánh hay thần cũng vậy
Khuyết danh