KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN


Đường đi khó, không phải khó vì ngăn sông cách núi. Mà khó vì lòng người ngại núi e sông.
Nguyễn Bá Học