KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN


Chúng ta không bao giờ được sống thực. Chúng ta hy vọng được sống.
Pascal