KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN

Tài liệu nổi bật


Trọng mình, ý thức về mình, kiềm chế được mình, ba đức tính đó đủ hướng dẫn cuộc đời bạn đến quyền lực cao nhất.
Alfred Loed Tennyson