KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN


Ðừng bao giờ làm cái gì trái với lương tâm, cho dù Nhà nước đòi hỏi ở ta.
Albert Einstein