KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN


Nếu bạn nghĩ bạn có thể hay không có thể, cách nào thì bạn cũng đúng cả.
Henry Ford