KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN


Điều gì làm tôi tự hào nhất? Tôi đã trải qua những thời kỳ gian khó mà vẫn giữ được tâm hồn lành mạnh.
J. P. Kenedy