KIẾM TÀI LIỆU

CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ DỄ HƠN


Tất cả mọi sự hiểu biết đều do hoài nghi mà thành.
Gide