Ktl-icon-tai-lieu

13/2001/TT-BTNMT Quy định về ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ QHSDĐ

Được đăng lên bởi dong-pham-the
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1614 lần   |   Lượt tải: 6 lần
B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
S: 13/2011/TT-BTNMT
CNG HOÀHI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
Hà Ni, ngày 15 tháng 4 năm 2011
THÔNG TƯ
Quy định v Ký hiu bn đồ hin trng s dng đất
phc v quy hoch s dng đất và bn đồ quy hoch s dng đất
B TRƯỞNG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn c Lut Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn c Ngh đnh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 ca
Chính ph v thi hành Lut Đất đai;
Căn c Ngh định s 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 ca
Chính ph quy định b sung v quy hoch s dng đất, giá đất, thu hi đt, bi
thường, h tr và tái định cư;
Căn c Ngh định s 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 ca
Chính ph quy định chc năng, nhim v, quyn hn cơ cu t chc ca B
Tài nguyên và Môi trường;
Căn c Ngh định s 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 ca
Chính ph sa đổi, b sung các đim c, d, g, h và i khon 5 Điu 2 Ngh định s
25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 ca Chính ph quy định chc năng,
nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề ngh ca Tng cc trưởng Tng cc Qun đất đai V
trưởng V Pháp chế,
QUY ĐỊNH:
Điu 1. hiu loi đất theo quy đnh ti Thông tư s 19/2009/TT-
BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 ca B Tài nguyên và Môi trường quy
định chi tiết vic lp, điu chnh thm định quy hoch, kế hoch s dng đất
trên bn đồ hin trng s dng đất phc v quy hoch s dng đất và bn đồ quy
hoch s dng đất t l 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000,
1:100 000, 1:250 000 1:1000 000 được quy đnh ti Ph lc 1 ban hành kèm
theo Thông tư này.
Thông s màu c loi đất th hin trên bn đồ hin trng s dng đất
phc v quy hoch s dng đt bn đồ quy hoch s dng đất dng s trên
phn mm Microstation được quy định ti Ph lc 2 ban hành m theo Thông
tư này.
13/2001/TT-BTNMT Quy định về ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ QHSDĐ - Trang 2
13/2001/TT-BTNMT Quy định về ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ QHSDĐ - Người đăng: dong-pham-the
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
13/2001/TT-BTNMT Quy định về ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ QHSDĐ 9 10 15