Ktl-icon-tai-lieu

133 mẫu hợp đồng

Được đăng lên bởi Andy Pham Hong Thai
Số trang: 438 trang   |   Lượt xem: 1891 lần   |   Lượt tải: 2 lần
133 MẪU HỢP ĐỒNG
MỚI NHẤT

3

MUÏC A.
CAÙC MAÃU HÔÏP ÑOÀNG TRONG GIAO DÒCH
DAÂN SÖÏ, KINH DOANH, THÖÔNG MAÏI
I.

MAÃU HÔÏP ÑOÀNG TRAO ÑOÅI NHAØ ÔÛ
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
HÔÏP ÑOÀNG TRAO ÑOÅI NHAØ ÔÛ
(Nhaø soá:......ñöôøng................phöôøng.............quaän.........)
vaø nhaø soá:......ñöôøng................phöôøng.............quaän.........)
Hoâm nay, ngaøy............. thaùng.......naêm........, taïi ...............chuùng toâi ñöùng teân döôùi ñaây,
töï nhaän thaáy coù ñuû naêng löïc haønh vi vaø töï chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà moïi haønh
vi cuûa mình, goàm:
Beân A: OÂng (Baø):..........................................................................................................
Sinh ngaøy........thaùng......naêm........................................................................................
CMND soá:.........................do Coâng an tænh (thaønh phoá)............caáp ngaøy...................
Cuøng vôï (choàng) laø Baø (OÂng):.........................................................................................
Hoä khaåu thöôøng truù:.......................................................................................................
Sinh ngaøy.........thaùng.....naêm..........., taïi.......................................................................
CMND soá:.........................do Coâng an tænh (thaønh phoá)............caáp ngaøy...................
Caû hai cuøng thöôøng truù taïi:............................................................................................
Laø ñoàng sôû höõu caên nhaø toïa laïc taïi soá...................ñöôøng............................................
(xoùm, aáp)........ phöôøng (xaõ).........quaän (huyeän).........thaønh phoá (tænh).......................
Coù Giaáy chöùng nhaän sôû höõu soá......................................................................................
caáp ngaøy..thaùng...........naêm............, ngoâi nhaø coù thöïc traïng nhö sau:
a) Nhaø ôû:
- Toång dieän tích söû duïng:................................................................................................
- Dieän tích xaây döïng:......................................................................................................
- Dieän tích xaây döïng cuûa taàng treät:...............................................................................
- Keát caáu nhaø:........................................................................
133 MẪU HỢP ĐỒNG
MỚI NHẤT
3
133 mẫu hợp đồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
133 mẫu hợp đồng - Người đăng: Andy Pham Hong Thai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
438 Vietnamese
133 mẫu hợp đồng 9 10 484