Ktl-icon-tai-lieu

138 mẫu hợp đồng thông dụng

Được đăng lên bởi tuanpro102
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 752 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MUÏC A. CAÙC MAÃU HÔÏP ÑOÀNG XAÂY DÖÏNG
1. MAÃU HÔÏP ÑOÀNG TÖ VAÁN GIAÙM SAÙT THI COÂNG XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do – Haïnh phuùc
(Ñòa danh), ngaøy......thaùng........naêm.......

HÔÏP ÑOÀNG TÖ VAÁN GIAÙM SAÙT
THI COÂNG XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH
Soá: ....../(Naêm) /...(Kyù hieäu hôïp ñoàng)
Veà vieäc: Tö vaán giaùm saùt thi coâng xaây döïng coâng trình

CHO COÂNG TRÌNH HOAËC GOÙI THAÀU
(TEÂN COÂNG TRÌNH VAØ HOAËC GOÙI THAÀU)
SOÁ ..............
THUOÄC DÖÏ AÙN (TEÂN DÖÏ AÙN) ...........
GIÖÕA
(TEÂN GIAO DÒCH CUÛA CHUÛ ÑAÀU TÖ)
VAØ
(TEÂN GIAO DÒCH CUÛA TÖ VAÁN GIAÙM SAÙT
THI COÂNG XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH

126

Phaàn 1.
CAÙC CAÊN CÖÙ KYÙ KEÁT HÔÏP ÑOÀNG
Caên cöù Luaät Xaây döïng soá 16/2003/QH11 ngaøy 26/11/2003 cuûa Quoác hoäi khoùa XI, kyø
hoïp thöù 4;
Caên cöù Luaät Ñaáu thaàu soá 61/2005/QH11 ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2005 cuûa Quoác hoäi
khoùa XI;
Nghò ñònh soá 58/2008/NÑ-CP ngaøy 05-05-2008 cuûa Chính phuû höôùng daãn thi haønh
Luaät Ñaáu thaàu vaø löïa choïn nhaø thaàu xaây döïng theo Luaät Xaây döïng;
Caên cöù Nghò ñònh soá 99/2007/NÑ-CP ngaøy 13 thaùng 06 naêm 2007 cuûa Chính phuû veà
quaûn lyù chi phí ñaàu tö xaây döïng coâng trình;
Caên cöù Thoâng tö soá 06/2007/TT-BXD ngaøy 25/7/2007 cuûa Boä Xaây döïng höôùng daãn
hôïp ñoàng trong hoaït ñoäng xaây döïng;
Caên cöù keát quaû löïa choïn Nhaø thaàu taïi vaên baûn soá (Quyeát ñònh soá ...).
Phaàn 2.
CAÙC ÑIEÀU KHOAÛN VAØ ÑIEÀU KIEÄN CUÛA HÔÏP ÑOÀNG
Môû ñaàu
Hoâm nay, ngaøy... thaùng.... naêm.... taïi (Ñòa danh)........, chuùng toâi goàm caùc beân döôùi ñaây:
1. Chuû ñaàu tö (vieát taét laø CÑT),
Teân giao dòch.............................................................................................................................
Ñaïi dieän (hoaëc ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn) laø:.................................................... Chöùc vuï: ............
Ñòa chæ:.......................................................................................................................................
Taøi khoaûn:.................................................................................................................................
Maõ soá thueá:................................................................................................................................
Ñieän thoaïi:......................................................Fax: ..................................................................
E-mail:.....................................
MUÏC A. CAÙC MAÃU HÔÏP ÑOÀNG XAÂY DÖÏNG
1. MAÃU HÔÏP ÑOÀNG TÖ VAÁN GIAÙM SAÙT THI COÂNG XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do – Haïnh phuùc
(Ñòa danh), ngaøy......thaùng........naêm.......
HÔÏP ÑOÀNG TÖ VAÁN GIAÙM SAÙT
THI COÂNG XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH
Soá: ....../(Naêm) /...(Kyù hieäu hôïp ñoàng)
Veà vieäc: Tö vaán giaùm saùt thi coâng xaây döïng coâng trình
CHO COÂNG TRÌNH HOAËC GOÙI THAÀU
(TEÂN COÂNG TRÌNH VAØ HOAËC GOÙI THAÀU)
SOÁ ..............
THUOÄC DÖÏ AÙN (TEÂN DÖÏ AÙN) ...........
GIÖÕA
(TEÂN GIAO DÒCH CUÛA CHUÛ ÑAÀU TÖ)
VAØ
(TEÂN GIAO DÒCH CUÛA TÖ VAÁN GIAÙM SAÙT
THI COÂNG XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH
126
138 mẫu hợp đồng thông dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
138 mẫu hợp đồng thông dụng - Người đăng: tuanpro102
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
138 mẫu hợp đồng thông dụng 9 10 571