Ktl-icon-tai-lieu

15 chương trình trọng tâm

Được đăng lên bởi vannguon77
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 735 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TỈNH HÀ GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 301/BC-SGDĐT

Hà Giang, ngày 19 tháng 9 năm 2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Sơ kết “4 đổi mới”, “8 đột phá” và “15 chương trình trọng tâm” lĩnh vực
VHXH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
Thực hiện văn bản số 3043/UBND-VX ngày 15 tháng 9 năm 2014 của
UBND tỉnh Hà Giang về việc xây dựng báo cáo Hội nghị sơ kết “4 đổi mới”, “8
đột phá” và “15 chương trình trọng tâm” lĩnh vực VHXH theo Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo như sau:
I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi
- Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Giang luôn nhận được sự quan tâm
chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối kết hợp của các
Sở, ban, ngành, Đoàn thể, Hội, cấp ủy chính quyền các địa phương.
- Ngành GD&ĐT luôn chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
xây dựng các Chương trình, đề án, kế hoạch, đề xuất các giải pháp phù hợp với điều
kiện của địa phương để củng cố và phát triển GD&ĐT. Các đơn vị giáo dục được giao
quyền tự chủ, có ý thức trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác; đội ngũ nhà
giáo tâm huyết, trách nhiệm, yêu nghề, mến trẻ.
- Sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh có những bước chuyển biến rõ rệt cả về số lượng
và chất lượng. Mạng lưới trường, lớp được phát triển theo quy hoạch. Chất lượng giáo
dục của các ngành học, cấp học được nâng lên; cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ
dùng dạy học trong các nhà trường, cơ sở giáo dục được đầu tư bổ sung hàng năm;
công tác xã hội hoá giáo dục ngày càng được các cấp, các ngành quan tâm.
2. Khó khăn
- Điều kiện tự nhiên phức tạp, địa hình hiểm trở, dân cư phân tán, khí hậu khắc
nghiệt... đã tạo nên rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức huy động học sinh tới trường
và duy trì sĩ số.
- Kinh tế xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, đời sống của nhân dân từng bước
được cải thiện song còn thấp. Chênh lệch kinh tế, đời sống giữa các vùng miền lớn.
- Nguồn kinh phí các cơ sở giáo dục được cấp hàng năm chủ yếu đáp ứng chi
cho con người. Các mục chi khác dành cho các hoạt động chuyên môn, mua sắm, sửa
chữa tỷ lệ thấp, chưa đáp ứng những hoạt động giáo dục trong thực tế hiện nay.
- Cơ sở vật chất, thiết bị còn thiếu và xuống cấp đã ảnh hưởng tới chất lượng
giáo dục.
- Đội ngũ nhà giáo đảm bảo về trình độ đào tạo nhưng một bộ phận năng lực,
chuyên môn, kiến thức, chất lượng dạy-học còn nhiều hạn chế. Đội ngũ giáo viên
1

ngành học mầm non còn thiếu nhiều nhưng biên chế được giao chưa đáp...
UBND TỈNH HÀ GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 301/BC-SGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 19 tháng 9 năm 2014
BÁO CÁO
Sơ kết “4 đổi mới”, “8 đột phá” và “15 chương trình trọng tâm” lĩnh vực
VHXH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
Thực hiện văn bản số 3043/UBND-VX ngày 15 tháng 9 năm 2014 của
UBND tỉnh Giang về việc xây dựng báo cáo Hội nghị kết “4 đổi mới”, “8
đột phá” “15 chương trình trọng tâm” lĩnh vực VHXH theo Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo như sau:
I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi
- Ngành Giáo dc và Đào to (GDT) Hà Giang luôn nhn đưc sự quan tâm
chỉ đo của BGD&ĐT, của Tnh ủy, HĐND, UBND tnh, sự phi kết hp ca các
S, ban, ngành, Đn thể, Hi, cp ủy chính quyn các đa phương.
- Ngành GD&ĐT luôn chđng tham mưu cho Tỉnh y, HĐND, UBND tnh
xây dng các Chương trình, đề án, kế hoch, đề xut các gii pháp phù hợp với điu
kiện ca đa phương để củng cvà phát trin GD&ĐT. c đơn v giáo dc được giao
quyn tự ch, có ý thc trách nhim, ch đng, sáng to trong công tác; đi ngũ nhà
giáo tâm huyết, trách nhim, yêu ngh, mến trẻ.
- S nghip GDT ca tnh có nhng bước chuyển biến rõ rt cvề s lưng
và chất lượng. Mạng lưới trường, lp đưc phát triển theo quy hoch. Chất lượng giáo
dc ca các ngành hc, cấp hc đưc ng n; cơ svt cht, trang thiết bvà đ
dùng dy hc trong các nhà trưng, cơ sgiáo dc đưc đu tư bsung hàng năm;
công tác xã hội hoá giáo dc ngày càng đưc các cấp, các ngành quan m.
2. Khó khăn
- Điu kiện tự nhiên phc tạp, địa hình hiểm trở, dân cư phân tán, khí hậu khắc
nghit... đã to nên rất nhiều khó kn trong vic t chức huy đng học sinh tới tng
và duy trì sĩ s.
- Kinh tế xã hi ca tỉnh còn nhiu khó khăn, đi sng ca nhân dân tng bưc
đưc ci thin song còn thấp. Chênh lệch kinh tế, đi sống giữa các vùng min ln.
- Ngun kinh phí các cơ sgiáo dc đưc cp hàng năm chủ yếu đáp ứng chi
cho con ngưi. Các mc chi khác dành cho các hoạt đng chuyên môn, mua sắm, sa
cha tl thấp, chưa đáp ứng nhng hoạt động giáo dục trong thc tế hiện nay.
- Cơ s vt cht, thiết b còn thiếu và xuống cp đã nh hưng ti cht ợng
giáo dục.
- Đi ngũ nhà giáo đảm bo vtrình đđào to nhưng mt bphn năng lc,
chun môn, kiến thc, chất lưng dy-hc còn nhiều hn chế. Đi ngũ giáo viên
1
15 chương trình trọng tâm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
15 chương trình trọng tâm - Người đăng: vannguon77
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
15 chương trình trọng tâm 9 10 936