Ktl-icon-tai-lieu

17 Mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiều sử dụng trong hoạt động xuất bản

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 864 lần   |   Lượt tải: 1 lần
17 MẪU GIẤY PHÉP, ĐƠN XIN PHÉP, GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ,
TỜ KHAI NỘP LƯU CHIỂU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01/03/2006
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin)
Mẫu số 1.
Mẫu số 2.
Mẫu số 3a.
Mẫu số 3b.
Mẫu số 4.
Mẫu số 5.
Mẫu số 6.
Mẫu số 7.
Mẫu số 8.
Mẫu số 9a.
Mẫu số 9b.
Mẫu số 10a.
Mẫu số 10b.
Mẫu số 11.
Mẫu số 12.
Mẫu số 13.
Mẫu số 14a.
Mẫu số 14b.
Mẫu số 15.
Mẫu số 16.
Mẫu số 17.

Giấy phép thành lập nhà xuất bản
Đơn xin phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
(do Cục trưởng Cục Xuất bản cấp)
Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
(do Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin cấp)
Tờ khai nộp lưu chiểu xuất bản phẩm
Đơn xin phép đặt văn phòng đại diện nhà xuất bản nước ngoài tại
Việt Nam
Giấy phép đặt văn phòng đại diện nhà xuất bản nước ngoài tại Việt
Nam
Quyết định xuất bản của Giám đốc nhà xuất bản
Đơn xin phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
(do Cục trưởng Cục Xuất bản cấp)
Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
(do Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin cấp)
Giấy phép hoạt động ngành in
(do Cục trưởng Cục Xuất bản cấp)
Giấy phép hoạt động ngành in
(do Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin cấp)
Đơn xin phép đặt văn phòng đại diện hoạt động trong lĩnh vực phát
hành xuất bản phẩm tại Việt Nam.
Giấy phép đặt văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài tại Việt
Nam trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm
Đơn xin phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
(do Cục trưởng Cục Xuất bản cấp)
Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
(do Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin cấp)
Giấy xác nhận đăng ký Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu
Đơn xin cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản
phẩm
Giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN
Số:....../GP-BVHTT

Mẫu số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày .... tháng .... năm...

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP NHÀ XUẤT BẢN
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN
- Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004;
- Căn cứ Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản;
- Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin;
- Xét hồ sơ xin thành lập nhà xuất ...
17 MẪU GIẤY PHÉP, ĐƠN XIN PHÉP, GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ,
TỜ KHAI NỘP LƯU CHIỂU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01/03/2006
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin)
Mẫu số 1. Giấy phép thành lập nhà xuất bản
Mẫu số 2. Đơn xin phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Mẫu số 3a. Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
(do Cục trưởng Cục Xuất bản cấp)
Mẫu số 3b. Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
(do Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin cấp)
Mẫu số 4. Tờ khai nộp lưu chiểu xuất bản phẩm
Mẫu số 5. Đơn xin phép đặt văn phòng đại diện nhà xuất bản nước ngoài tại
Việt Nam
Mẫu số 6. Giấy phép đặt văn phòng đại diện nhà xuất bản nước ngoài tại Việt
Nam
Mẫu số 7. Quyết định xuất bản của Giám đốc nhà xuất bản
Mẫu số 8. Đơn xin phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
Mẫu số 9a. Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
(do Cục trưởng Cục Xuất bản cấp)
Mẫu số 9b. Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
(do Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin cấp)
Mẫu số 10a. Giấy phép hoạt động ngành in
(do Cục trưởng Cục Xuất bản cấp)
Mẫu số 10b. Giấy phép hoạt động ngành in
(do Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin cấp)
Mẫu số 11. Đơn xin phép đặt văn phòng đại diện hoạt động trong lĩnh vực phát
hành xuất bản phẩm tại Việt Nam.
Mẫu số 12. Giấy phép đặt văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài tại Việt
Nam trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm
Mẫu số 13. Đơn xin phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
Mẫu số 14a. Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
(do Cục trưởng Cục Xuất bản cấp)
Mẫu số 14b. Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
(do Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin cấp)
Mẫu số 15. Giấy xác nhận đăng ký Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu
Mẫu số 16. Đơn xin cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản
phẩm
Mẫu số 17. Giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm
17 Mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiều sử dụng trong hoạt động xuất bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
17 Mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiều sử dụng trong hoạt động xuất bản - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
17 Mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiều sử dụng trong hoạt động xuất bản 9 10 813