Ktl-icon-tai-lieu

207 mẫu hợp đồng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần thứ nhất
KỸ THUẬT SOẠN THẢO, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
MỤC I.
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG VÀ
SOẠN THẢO, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
I. KHÁI NIỆM VỀ HỢP ĐỒNG
1- Hợp đồng là gì?
Trong xã hội loài người để thỏa mãn các nhu cầu và lợi ích của mình thì các cá nhân, tổ chức phải xác
lập các mối quan hệ với nhau, các mối quan hệ được thể hiện thông qua sự trao đổi, thỏa thuận làm phát sinh
các quyền và nghĩa vụ của các bên – trong phạm vi các mối quan hệ về dân sự, kinh tế, lao động thì sự trao
đổi, thỏa thuận được coi là “Giao dịch”. Dưới góc độ pháp lý thì giao dịch nói trên luôn được thể hiện bằng
hình thức “Hợp đồng”. Hay nói một cách khác “Hợp đồng” là một hình thức pháp lý của “Giao dịch”.
2- Các loại hợp đồng.
Nếu nhìn trên tổng thể các mối quan hệ trong xã hội, các giao dịch rất đa dạng, phụ thuộc vào mục đích, lợi
ích mối quan hệ mà các chủ thể tham gia, giao dịch đó mong muốn. Từ đó để phân biệt các loại hợp đồng người
ta phân ra ba nhóm (loại) hợp đồng cơ bản như sau:
a) Hợp đồng dân sự;
b) Hợp đồng kinh doanh – thương mại (hay là hợp đồng kinh tế);
c) Hợp đồng lao động;
Các loại hợp đồng này có những đặc trưng khác nhau, chủ yếu khác nhau về các đối tượng và chủ thể
của loại hợp đồng đó.
Trong mỗi loại hợp đồng (nhóm) lại có những hình thức hợp đồng khác nhau, chủ yếu khác nhau về đối
tượng của hợp đồng đó.
3- Phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh doanh – thương mại:
Khi chuẩn bị soạn thảo, ký kết hợp đồng làm thế nào để phân biệt hợp đồng nào là hợp đồng dân sự và
hợp đồng nào là hợp đồng kinh doanh – thương mại. Đây là vấn đề không đơn giản và để phân biệt được 2
loại hợp đồng này cần chú ý 2 đặc điểm cơ bản sau:
Chủ thể của hợp đồng: Việc các chủ thể xác lập quan hệ trong một hợp đồng có thể giúp phân biệt đâu
là hợp đồng dân sự và đâu là hợp đồng kinh doanh thương mại.
Mục đích lợi nhuận: Căn cứ vào mục đích của việc ký kết hợp đồng có hay không có lợi nhuận (hay
mục đích lợi nhuận) có thể giúp phân biệt được hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh doanh – thương mại.
Như vậy có thể phân biệt 2 loại hợp đồng dân sự và kinh doanh – thương mại thông qua các đặc điểm
của từng loại hợp đồng, cụ thể như sau:
a) Hợp đồng dân sự là hợp đồng có đặc điểm:
- Chủ thể: Mọi cá nhân, tổ chức.
- Mục đích giao dịch: Không có mục đích lợi nhuận (Ví dụ: Cá nhân mua xe gắn máy để làm phương
tiện đi lại).
b) Hợp đồng kinh doanh thương mại: Là hợp đồng có đặc điểm:
- Chủ thể: Cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh.
- Mục đích giao dịch: Đều có mục đích lợi nhuận (Ví dụ: Công ty A mua...
7
Phn th nht
K THUT SON THO, KÝ KT HP ĐỒNG
MC I.
NHNG VN ĐỀ CHUNG V HP ĐỒNG
SON THO, KÝ KT HP ĐỒNG
I. KHÁI NIM V HP ĐỒNG
1- Hp đồng là gì?
Trong xã hi loài người để tha mãn các nhu cu li ích ca mình thì các nhân, t chc phi xác
lp các mi quan h vi nhau, các mi quan h được th hin thông qua s trao đổi, tha thun làm phát sinh
các quyn nghĩa v ca các bên trong phm vi các mi quan h v dân s, kinh tế, lao động thì s trao
đổi, tha thun được coi “Giao dch”. Dưới góc đ pháp thì giao dch nói trên luôn được th hin bng
hình thc “Hp đồng”. Hay nói mt cách khác “Hp đồng” là mt hình thc pháp lý ca “Giao dch”.
2- Các loi hp đồng.
Nếu nhìn trên tng thc mi quan h trong hi,c giao dch rt đa dng, ph thuc vào mc đích, li
ích mi quan h các ch th tham gia, giao dch đó mong mun. T đó để phân bitc loi hp đồng ngưi
ta phân ra ba nhóm (loi) hp đồng cơ bn như sau:
a) Hp đồng dân s;
b) Hp đồng kinh doanh – thương mi (hay là hp đồng kinh tế);
c) Hp đồng lao động;
Các loi hp đng này nhng đặc trưng khác nhau, ch yếu khác nhau v các đối tượng ch th
ca loi hp đồng đó.
Trong mi loi hp đng (nhóm) li có nhng hình thc hp đồng khác nhau, ch yếu khác nhau v đối
tượng ca hp đồng đó.
3- Phân bit hp đng dân s và hp đồng kinh doanh – thương mi:
Khi chun b son tho, ký kết hp đồng làm thế nào để phân bit hp đồng nào là hp đồng dân s
hp đồng nào hp đồng kinh doanh thương mi. Đây vn đề không đơn gin đ phân bit được 2
loi hp đồng này cn chú ý 2 đặc đim cơ bn sau:
Ch th ca hp đồng: Vic các ch th xác lp quan h trong mt hp đồng có th giúp phân bit đâu
là hp đồng dân sđâu là hp đồng kinh doanh thương mi.
Mc đích li nhun: Căn c vào mc đích ca vic kết hp đồng hay không li nhun (hay
mc đích li nhun) có th giúp phân bit được hp đồng dân s hp đồng kinh doanh – thương mi.
Như vy th phân bit 2 loi hp đng dân s kinh doanh thương mi thông qua các đc đim
ca tng loi hp đồng, c th như sau:
a) Hp đồng dân s là hp đồng có đặc đim:
- Ch th: Mi cá nhân, t chc.
- Mc đích giao dch: Không mc đích li nhun (Ví d: Cá nhân mua xe gn máy để làm phương
tin đi li).
b) Hp đồng kinh doanh thương mi: Là hp đồng có đặc đim:
- Ch th: Cá nhân, t chc có đăng ký kinh doanh.
- Mc đích giao dch: Đều mc đích li nhun (Ví d: Công ty A mua nguyên liu ca nhân B
kinh doanh nguyên liu v để sn xut và c Công ty A, cá nhân B đều có mc đích li nhun khi giao dch).
207 mẫu hợp đồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
207 mẫu hợp đồng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
207 mẫu hợp đồng 9 10 68