Ktl-icon-tai-lieu

307/QĐ-TTg Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỦ TƯỚNG CHÍNH
PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________

Số: 307/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình quốc gia
phát triển nhân lực đến năm 2020
________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 09 năm 2005
của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình quốc gia phát triển
nhân lực đến năm 2020;
Xét đề nghị của Hội đồng Quốc gia giáo dục và Trưởng ban Chỉ đạo xây
dựng chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình quốc gia phát
triển nhân lực đến năm 2020 đại diện lãnh đạo các cơ quan sau đây:
1. Bộ Tài chính.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương, Hội đồng Quốc gia giáo dục chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính Quốc gia;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
BĐH 112, Người phát ngôn của Thủ tướng CP,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu : VT, HĐQGGD (5). HL

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Phạm Gia Khiêm

...
THỦ TƯỚNG CHÍNH
PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 307/QĐ-TTg
___________________________________
Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình quốc gia
phát triển nhân lực đến năm 2020
________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 09 năm 2005
của Thủ tướng Chính phủ v việc xây dựng Chương trình quốc gia phát triển
nhân lực đến năm 2020;
Xét đề nghị của Hội đồng Quốc gia giáo dục Trưởng ban Chỉ đạo xây
dựng chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung vào Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình quốc gia phát
triển nhân lực đến năm 2020 đại diện lãnh đạo các cơ quan sau đây:
1. Bộ Tài chính.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các B trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương, Hội đồng Quốc gia giáo dục chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính Quốc gia;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
BĐH 112, Người phát ngôn của Thủ tướng CP,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu : VT, HĐQGGD (5). HL
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(đã ký)
Phạm Gia Khiêm
307/QĐ-TTg Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020 - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
307/QĐ-TTg Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020 9 10 565