Ktl-icon-tai-lieu

34 câu quản lý tài chính trong quản lý nhà nước

Được đăng lên bởi giangmythinh-gmail-com
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 4091 lần   |   Lượt tải: 57 lần
QUẢN
LÝ
TÀI
CHÍNH CÔNG:
Câu
1:Làm
rõ
những điểm chung
và khác biệt giữa
quản lý Nhà nước
với các dạng quản lý
xã hội khác để chứng
tỏ rằng “quản lý Nhà
nước là một dạng
quản lý xã hội đặc
biệt”
Câu 2: Phân tích
khái
niệm hành
chính công từ các
góc độ tiếp cận cơ
bản.
Câu 3: Phân tích sự
khác biệt giữa hành
chính công và hành
chính tư (có ví dục
minh hoạ).
Câu 4: Những đặc
trưng cơ bản của
Hành chính công.
Liên hệ thực tiễn
hoạt động Hành
chính công ở Việt
Nam để làm rõ
những đặc trưng
trên.
Câu 5. Nguyên tắc
hoạt động của hành
chính công được thể
hiện trong điều kiện
cụ thể ở Việt Nam
như thế nào?
Câu 6: Hành chính
công có mối tương
quan với các ngành
khoa học như thế

nào? (Làm rõ tính
khoa học liên ngành
của
hành
chính
công).
Câu 7: So sánh mô
hình hành chính
công truyền thống
(Mô hình bộ máy
Thư lại) với mô hình
mới của quản lý
công.
Câu 8: Phân biệt các
khái niệm về thể chế
tư, thể chế Nhà
nước, thể chế hành
chính Nhà nước.
Câu 9: Vai trò của
Thể chế hành chính
Nhà nước có trong
hoạt động quản lý
Nhà nước. Để thực
hiện đúng đượcvai
trò đó, có những vấn
đề chính gì cần quan
tâm hoàn thiện đối
với thể chế hành
chính Nhà nước ở
nước ta hiện nay?
Câu 10. Khi xây
dựng thể chế HCNN
cần phải tính đến
những yếutố cơ bản
nào? cho các ví dụ
minh hoạ.
Câu 11.Trình bày
nội dung thể chế
HCNN về kinh tế và
về tài chính – tiền tệ.
Câu 12. Quản lý
hành chính Nhà
nước về giáo dục, y

tế được dựa trên
những cơ sở pháp lý
nào?
Câu 13. Chức năng
hànhchính Nhà nước
là gì? Phân loại chức
năng HCNN.
Câu 14: Phân tích
các phương pháp
thực
hiện
thẩm
quyền hành chính
Nhà nước. Liên hệ
với thực tiễn quản lý
Nhà nước ở nước ta
hiện nay.
Câu 15: Phân tích
các chức năng để vận
hành cơ quan hành
chính Nhà nước có
hiệu quả. Liên hệ với
thực tế hoạt động ở
một cơ quan.
Câu 16: Anh (chị)
hiểu thế nào về quản
lý HCNN?
Câu 17: Phân loại
quyết định HCNN có
ý nghĩa như thế nào
trong công tác quản
lý điều hành của
CQHCNN?
Hãy
trình bày cách phân
loại
Câu 18: Để đảm bảo
tính hiệu lực và hiệu
quả khi ban hành
quyết
định
QLHCNN cần đáp
ứng các yêu cầu gì?
Liên hệ thực tiễn để
làm rõ vấn đê trên

Câu 19: Phân tích
các bước của giai
đoạn ban hành và tổ
chức thực hiện quyết
định trong quy trình
ra quyết định theo
mô hình hợp lý. Có
những khó khăn gì
cần quan tâm trong
giai đoạn hiện nay?
Câu 20: Hãy phân
tích các bước của
giai đoạn kiểm tra và
tổng kết, đánh giá
thực hiện quyết định
trong quy trình ra
quyết định theo mô
hình hợp lý. Liên hệ
việc thực hiện giai
đoạn này trong thực
tiễn hiện nay?
C...
QUẢN TÀI
CHÍNH CÔNG:
Câu 1:Làm rõ
những điểm chung
khác biệt giữa
quản lý Nhà nước
với các dạng quản
xã hội khác để chứng
tỏ rằng “quản lý Nhà
nước một dạng
quản hội đặc
biệt”
Câu 2: Phân tích
khái niệm hành
chính công t c
góc độ tiếp cận
bản.
Câu 3: Phân tích sự
khác biệt giữa hành
chính công hành
chính (có dục
minh hoạ).
Câu 4: Những đặc
trưng bản của
Hành chính công.
Liên hệ thực tiễn
hoạt động Hành
chính công ở Việt
Nam để làm
những đặc trưng
trên.
Câu 5. Nguyên tắc
hoạt động của hành
chính công được thể
hiện trong điều kiện
cụ thể Việt Nam
như thế nào?
Câu 6: Hành chính
công mối tương
quan với c ngành
khoa học như thế
nào? (Làm rõ tính
khoa học liên ngành
của hành chính
công).
Câu 7: So sánh mô
hình hành chính
công truyền thống
(Mô hình b máy
Thư lại) với hình
mới của quản
công.
Câu 8: Phân biệt các
khái niệm về thể chế
tư, thể chế Nhà
nước, thể chế hành
chính Nhà nước.
Câu 9: Vai trò của
Thể chế hành chính
Nhà nước có trong
hoạt động quản lý
Nhà nước. Đ thực
hiện đúng đượcvai
trò đó, những vấn
đề chính cần quan
tâm hoàn thiện đối
với thể chế hành
chính Nhà nước ở
nước ta hiện nay?
Câu 10. Khi xây
dựng thể chế HCNN
cần phải tính đến
những yếutố bản
nào? cho các dụ
minh hoạ.
Câu 11.Trình bày
nội dung thể chế
HCNN về kinh tế
về tài chính – tiền tệ.
Câu 12. Quản
hành chính Nhà
nước về giáo dục, y
tế được dựa trên
những sở pháp
nào?
Câu 13. Chức năng
hànhchính Nhà nước
gì? Phân loại chức
năng HCNN.
Câu 14: Phân tích
các phương pháp
thực hiện thẩm
quyền hành chính
Nhà nước. Liên hệ
với thực tiễn quản
Nhà nước nước ta
hiện nay.
Câu 15: Phân tích
các chức năng để vận
hành quan hành
chính Nhà nước có
hiệu quả. Liên hệ với
thực tế hoạt động
một cơ quan.
Câu 16: Anh (chị)
hiểu thế nào về quản
lý HCNN?
Câu 17: Phân loại
quyết định HCNN
ý nghĩa như thế nào
trong công tác quản
điều hành của
CQHCNN? Hãy
trình bày cách phân
loại
Câu 18: Để đảm bảo
tính hiệu lực hiệu
quả khi ban hành
quyết định
QLHCNN cần đáp
ứng các yêu cầu gì?
Liên hệ thực tiễn để
làm rõ vấn đê trên
Câu 19: Phân tích
các bước của giai
đoạn ban hành tổ
chức thực hiện quyết
định trong quy trình
ra quyết định theo
hình hợp lý. Có
những khó khăn
cần quan tâm trong
giai đoạn hiện nay?
Câu 20: Hãy phân
tích các bước của
giai đoạn kiểm tra và
tổng kết, đánh giá
thực hiện quyết định
trong quy trình ra
quyết định theo
hình hợp lý. Liên hệ
việc thực hiện giai
đoạn này trong thực
tiễn hiện nay?
Câu 21: Kiểm soát
đối với hành chính
Nhà nước gì? Sự
cần thiết của kiểm
soát đối với hành
chính Nhà nước
Câu 22: Quốc hội
HĐND thực hiện
quyền kiểm soát đối
với HCNN như thế
nào?
Câu 23: Đảng các
tổ chức chính trị – xã
hội thực hiện quyền
kiểm soát đối với
hành chính Nhà
nước như thế nào?
Câu 24: Toà án nhân
dân thực hiện quyền
kiểm soát đối với
hành chính Nhà
nước như thế nào ?
Câu 25. Bộ máy
HCNN kiểm soát
hoạt động của mình
như thế nào?
Câu 26. Vai t của
công dân trong việc
thực hiện quyền
kiểm soát đối với
hành chính Nhà
nước được thể hiện
như thế nào? Hãy đề
xuất các giải pháp
khắc phục tình trạng
khiếu kiện kéo dài
hiện nay.
Câu 27 : Tài chính
công là gì ?
Câu 28: Khái niệm,
mục tiêu, yêu cầu
phạm vi quản Tài
chính công.
Câu 29: Khái niệm
vai trò của ngân
sách Nhà nước
Câu 30: Nguyên tắc,
mục tiêu Quản lý
NSNN
Câu 31: Nội dung
nguyên tắc chi ngân
sách Nhà nước
Câu 32: Phương
hướng cải cách tổ
chức quản lý thuế:
Câu 33: Quản cân
đối ngân sách Nhà
nước
Câu 34: N Chính
phủ
Câu 1: Làm
những điểm chung
khác biệt giữa
quản lý Nhà nước
với các dạng quản
hội khác để
chứng tỏ rằng “quản
Nhà nước một
dạng quản lý hội
đặc biệt”
* Quản một
hoạt động phức tạp
nhiều chức năng.
Quản lý ở góc độ quản
học sự c động
tổ chức hướng
đích của chủ thể quản
lên đối tượng quản
nhằm hướng hành
vi của đối ợng đạt
tới mục tiêu đã định
trước
* Quản báo
gồm 3 dạng
- quản lý giới vô sinh
- quản lý giới sinh vật
- quản tổ chức con
người (quản lý xã hội)
* Quản hội
báo cáo gồm các thực
thể tổ chức, có
trí kết thành hệ thống
chặt chẽ. Đây dạng
quản phức tạp nhất
nhưng cũng là hoàn
thiện nhất vì đối tượng
quản con người
trí mối quan
hệ nảy sinh liên tục.
hội càng phát triển
34 câu quản lý tài chính trong quản lý nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
34 câu quản lý tài chính trong quản lý nhà nước - Người đăng: giangmythinh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
34 câu quản lý tài chính trong quản lý nhà nước 9 10 189