Ktl-icon-tai-lieu

4 quy luật cơ bản của tư duy logic 

Được đăng lên bởi Quoctinh Nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 11237 lần   |   Lượt tải: 13 lần
4 quy luật cơ bản của tư duy logic 

1.Qui luật đồng nhất :
a. Nội dung : Trong quá trình lập luận mọi tư tưởng lập luận phải đồng nhất với chính nó
+ Biểu thị : Cho A là tư tưởng thì AA hay AA
­ Đồng nhất theo nghĩa thông thường : giống nhau về tính chất nào đó
Ví dụ : Có cô bán chợ đêm đông
Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn đông
­ Trong hiện thực : Đồng nhất bao giờ cũng tồn tại trong mối liên hệ khác biệt
Ví dụ : Sinh đôi đồng trứng
­ Đồng nhất theo lôgic học nghĩa là tư duy phản ánh trạng thái A là A ấy phải đồng nhất với chính 
nó
+ Cơ sở quy luật : Trong hiện thực mọi sự vật biến đổi không ngừng nhưng trong trạng thái ổn 
định ngắn A phải đồng nhất với A
b,Yêu cầu quy luật :
+ Trong giới hạn suy luận hay 1 buổi thảo luận không được tuỳ tiện thay đổi đối tượng tư duy 1 
cách vô căn cứ
+ Trong tư duy không được đồng nhất 2 khái niệm giống nhau , sự định nghĩa các khái niệm 
giống nhau đó gọi là đánh tráo khái niệm
+ Tư duy thường vi phạm quy luật đồng nhất trong các trường hợp sau :
­ Sử dụng khái niệm không chính xác (từ ngữ đồng âm ,đồng nghĩa ,đa nghĩa,các sự kiện)
­ Tuỳ tiện thay đổi đối tượng thảo luận (cố ý,vô tình....)
c,Tác dụng , ý nghĩa :
+ Nắm vững thì ta tránh được sự mập mờ tư duy 2 nghĩa
+ Tránh các sai lầm ( sự thay thế các luận đề )

2.Quy luật không mâu thuẫn (mâu thuẫn)
a,Nội dung : Trong quá trình lập luận về đối tượng không được vừa phủ định , vừa khẳng định 1 
cài gì đó ở cùng 1 quan hệ
Ví dụ : Mọi loại xà phòng đều làm khô da bạn nhưng chỉ có xà phòng Lux làm da bạn trắng trẻo , 
mịn màng
b,Yêu cầu quy luật :
+ Không được có mâu thuẫn trực tiếp trong tư duy
+Không được khẳng định dấu hiệu A rồi lại phủ định hệ quả dấu hiệu A
c,Tác dụng , ý nghĩa:
+ Nhận thức sự mâu thuẫn của các sự vật ,hiện tượng trong thế giới khách quan
3.Quy luật loại trừ cái thứ 3:
a,Nội dung : Hai phán đoán mâu thuẫn với nhau không thể cùng giả dối , 1 trong 2 mâu thẫn phải 
chân thực
Ví dụ : Cái bảng này màu xanh
Cái bảng này không màu xanh
b,Yêu cầu suy luận : 
+ Tư tưởng phải rõ ràng , dứt khoát , không có mâu thuẫn trong tư duy
+ Đứng trước 1 vấn đề đặt ra chúng ta phải trả lời dứt khoát hoặc là A hoặc là , không được trả lời 
1 cách lơ lửng (vừa phải,vừa không phải)
c,Tác dụng,ý nghĩa:
+ Tác dụng : Nếu nắm chắc và vận dụng đúng quy luật này có vai trò quan trọng trong khoa học 
và hoạt động thực tiễn , giúp cho tư duy con người biết lựa chọn và giải quyết các tình huống xảy 
ra trong thực tiễn.
+ Ý nghĩa : Quy luật bài chung thừa nhận những tính chất mâu thu...
4 quy lut cơ bn ca tư duy logic
1.Qui lut đồng nht :
a. Ni dung : Trong quá trình lp lun mi tư tưởng lp lun phi đồng nht vi chính nó
+ Biu th : Cho A là tư tưởng thì AA hay AA
- Đồng nht theo nghĩa thông thường : ging nhau v tính cht nào đó
Ví d : Có cô bán ch đêm đông
Cô đi ly chng thì ch vn đông
- Trong hin thc : Đồng nht bao gi cũng tn ti trong mi liên h khác bit
Ví d : Sinh đôi đồng trng
- Đồng nht theo lôgic hc nghĩa là tư duy phn ánh trng thái A là A y phi đồng nht vi chính
nó
+ Cơ s quy lut : Trong hin thc mi s vt biến đổi không ngng nhưng trong trng thái n
định ngn A phi đồng nht vi A
b,Yêu cu quy lut :
+ Trong gii hn suy lun hay 1 bui tho lun không được tu tin thay đổi đối tượng tư duy 1
cách vô căn c
+ Trong tư duy không được đồng nht 2 khái nim ging nhau , s định nghĩa các khái nim
ging nhau đó gi là đánh tráo khái nim
+ Tư duy thường vi phm quy lut đồng nht trong các trường hp sau :
- S dng khái nim không chính xác (t ng đồng âm ,đồng nghĩa ,đa nghĩa,các s kin)
- Tu tin thay đổi đối tượng tho lun (c ý,vô tình....)
c,Tác dng , ý nghĩa :
+ Nm vng thì ta tránh được s mp m tư duy 2 nghĩa
+ Tránh các sai lm ( s thay thế các lun đề )
4 quy luật cơ bản của tư duy logic  - Trang 2
4 quy luật cơ bản của tư duy logic  - Người đăng: Quoctinh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
4 quy luật cơ bản của tư duy logic  9 10 992