Ktl-icon-tai-lieu

9 mẫu sơ yếu lý lịch

Được đăng lên bởi Nguyễn Hồng Khanh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________

SƠ YẾU LÝ LỊCH
PHẦN I: LỊCH SỬ BẢN THÂN
1. Họ và tên:...............................................................2. Nam, Nữ:............................
3. Ngày tháng năm sinh:..........................Nơi sinh:...................................................
4. Thường trú số nhà:. đường................……………………………………………
Phường, xã:................…………………………Quận, huyện:.......………………...
5. Dân tộc:..................Tôn giáo:...........………………………………………………
6. Trình độ văn hóa:...………………………………………………………………
Ngoại ngữ:.............................................................................................................
7. Ngày tham gia tổ chức (nông hội, hội phụ nữ, công đoàn)....................................
tại:..........................................................................................................................
8. Ngày vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:.............tại.............................
9. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:.....................................tại.............................
10. Quá trình bản thân (tóm tắt từ lúc 12 tuổi đến nay, làm gì? ở đâu?)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
PHẦN II: QUAN HỆ GIA ĐÌNH
11. Họ tên cha:...........………………………................Sinh năm: ………………..
Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
............................................................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________
SƠ YẾU LÝ LỊCH
PHẦN I: LỊCH SỬ BẢN THÂN
1. Họ và tên:...............................................................2. Nam, Nữ:............................
3. Ngày tháng năm sinh:..........................Nơi sinh:...................................................
4. Thường trú số nhà:.đường................……………………………………………
Phường, xã:................…………………………Quận, huyện:.......………………...
5. Dân tộc:..................Tôn giáo:...........………………………………………………
6. Trình độ văn hóa:...………………………………………………………………
Ngoại ngữ:.............................................................................................................
7. Ngày tham gia tổ chức (nông hội, hội phụ nữ, công đoàn)....................................
tại:..........................................................................................................................
8. Ngày vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:.............tại.............................
9. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:.....................................tại.............................
10. Quá trình bản thân (tóm tắt từ lúc 12 tuổi đến nay, làm gì? ở đâu?)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
PHẦN II: QUAN HỆ GIA ĐÌNH
11. Họ tên cha:...........………………………................Sinh năm: ………………..
Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................
12. Họ tên mẹ:............…………………………………Sinh năm:…………….......
Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................
13. Họ tên vợ (hoặc chồng)…………………………Sinh năm:....………………...
Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
9 mẫu sơ yếu lý lịch - Trang 2
9 mẫu sơ yếu lý lịch - Người đăng: Nguyễn Hồng Khanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
9 mẫu sơ yếu lý lịch 9 10 870