Ktl-icon-tai-lieu

an toàn thực phẩm

Được đăng lên bởi bacong04101991
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TRƯỜNG SƠN

Số:

/QĐ – UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Trường Sơn, ngày … tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
(V/v cử cán bộ làm công tác Cộng tác viên an toàn thực phẩm năm 2014)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRƯỜNG SƠN
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số: 685/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa Về việc Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ
máy và Cán bộ, công chức;
Thực hiện công văn số 103/TTYT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của trung tâm y tế
huyện Nông Cống về việc cử cán bộ làm cộng tác viên an toàn thực phẩm năm 2014;
Xét đề nghị của Trưởng trạm y tế xã Trường Sơn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cử Ông (bà): Nguyễn Thị Tự
Sinh ngày 01 tháng 05 năm 1983
Nơi ở hiện nay: Làng Yên Minh- Trường Sơn – Nông Cống – Thanh Hóa
Làm cộng tác viên an toàn thực phẩm năm 2014
Điều 2. Nhiệm vụ công tác viên
Truyền thống, Giáo dục vận động nhân dân, phổ biến kiến thức và pháp luật về
ATTP cho cộng đồng.
Thống kê, điều tra số lượng cơ sở thực phẩm và giám sát các điều kiện bảo đảm
ATTP của các cơ sở thực phẩm trên địa bàn xã
Thông tin kịp thời các sự cố về ATTP cho Trạm y tế xã, Trung tâm y tế huyện, chi
cục an toàn vệ sinh thực phẩm; Đông thời phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra và
xử lý bước đầu các vụ ngộ độc thực phẩm; Triển khai công tác phòng ngừa, ngăn chặn ngộ
độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn xã
Chịu sự chỉ đạo của Trưởng Trạm Y tế xã để thực hiện các nội dung công tác bảo
đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã.
Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, đột xuất về công tác đảm bảo ATTP theo quy
định ( báo cáo định kỳ 1 tháng 1 lần theo mẫu về Trạm y tế xã);
Mọi quyền lợi, chế độ ( nếu có) được hưởng theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
VP Ủy ban nhân dân, trưởng trạm y tế, và bà Nguyễn Thị Tự chịu trách nhiệm thi
hành quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như điều 3 ( Th/h);

CHỦ TỊCH

- Chi cục ATVSTP ( b/c);
- Lưu: VP.UBND.

Nguyễn Bá Thành

...
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TRƯỜNG SƠN
Số: /QĐ – UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Trường Sơn, ngày … tháng 3 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
(V/v cử cán bộ làm công tác Cộng tác viên an toàn thực phẩm năm 2014)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRƯỜNG SƠN
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số: 685/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa Về việc Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ
máy và Cán bộ, công chức;
Thực hiện công văn số 103/TTYT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của trung tâm y tế
huyện Nông Cống về việc cử cán bộ làm cộng tác viên an toàn thực phẩm năm 2014;
Xét đề nghị của Trưởng trạm y tế xã Trường Sơn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cử Ông (bà): Nguyễn Thị Tự
Sinh ngày 01 tháng 05 năm 1983
Nơi ở hiện nay: Làng Yên Minh- Trường Sơn – Nông Cống – Thanh Hóa
Làm cộng tác viên an toàn thực phẩm năm 2014
Điều 2. Nhiệm vụ công tác viên
Truyền thống, Giáo dục vận động nhân dân, phổ biến kiến thức pháp luật về
ATTP cho cộng đồng.
Thống , điều tra số lượng cơ s thực phẩm giám sát các điều kiện bảo đảm
ATTP của các cơ sở thực phẩm trên địa bàn xã
Thông tin kịp thời các sự cố về ATTP cho Trạm y tế xã, Trung tâm y tế huyện, chi
cục an toàn vệ sinh thực phẩm; Đông thời phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra
xử lý bước đầu các vụ ngộ độc thực phẩm; Triển khai công tác phòng ngừa, ngăn chặn ngộ
độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn xã
Chịu s chỉ đạo của Trưởng Trạm Y tế xã đ thực hiện các nội dung công tác bảo
đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã.
Thực hiện chế độ thống , báo cáo, đột xuất về công tác đảm bảo ATTP theo quy
định ( báo cáo định kỳ 1 tháng 1 lần theo mẫu về Trạm y tế xã);
Mọi quyền lợi, chế độ ( nếu có) được hưởng theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
VP Ủy ban nhân dân, trưởng trạm y tế, Nguyễn Thị T chịu trách nhiệm thi
hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3 ( Th/h);
- Chi cục ATVSTP ( b/c);
- Lưu: VP.UBND.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thành
an toàn thực phẩm - Trang 2
an toàn thực phẩm - Người đăng: bacong04101991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
an toàn thực phẩm 9 10 164