Ktl-icon-tai-lieu

ảnh bìa đẹp

Được đăng lên bởi haviankhu
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1885 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GIÁO DỤC T©n k×
trêng tiÓu häc nghÜa phóc 3

s¸ng
kinh

kiÕn
nghiÖm

§Ò tµi: RÌn ch÷ viÕt cho häc sinh
líp 1
®Ó n©ng cao chÊt lîng "vë s¹ch ch÷
®Ñp"
sè ph¸ch:

GV;trÇn thÞ lan

PHÒNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

Giáo viên: NGUYEÃN THÒ HOÀNG

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Khoa hoïc

Lòch söû
Ñòa lyù
Söùc khoeû

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

PHOØNG GIAÙO DUÏC TAÂN PHUÙ
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC PHAÏM VAÊN ÑOÀNG

Giaùo vieân: NGUYỄN THỊ HỒNG

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

Đầy là một số mẫu trang bìa tôi làm, Tuy hơi màu mè
nhưng vì tôi muốn đưa rất nhiều mẫu lên cho các thầy cô.
Các thầy cô có thể bỏ bớt để trở thành một trang bìa như ý
CHUÙC CAÙC THAÀY COÂ VUI VEÛ

...
PHÒNG GIÁO DỤC T©n k×
trêng tiÓu häc nghÜa phóc 3
s¸ng kiÕn
kinh
nghiÖm
§Ò tµi: RÌn ch÷ viÕt cho häc sinh
líp 1
®Ó n©ng cao chÊt lîng "vë s¹ch ch÷
®Ñp"
sè ph¸ch:
GV;trÇn thÞ lan
ảnh bìa đẹp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ảnh bìa đẹp - Người đăng: haviankhu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
ảnh bìa đẹp 9 10 980