Ktl-icon-tai-lieu

ANKAN

Được đăng lên bởi duchieudinh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3983 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trang_lvt
bài tập_ankan
________________________________________________________________________________________
ANKAN
A. Tự luận
I. lí thuyết :
Dạng 1: Viết đồng phân, đọc tên:
Bài 1:. Số đồng phân ứng với các công thức C5H12, C6H14, C7H16. Gọi tên các đồng phân đó.
Bài 2: . Tên gọi của chất có cấu tạo: CH3-CH2C(CH3)2CH(C2H5)CH3 ?
Dạng 2: Từ tên gọi xác định công thức cấu tạo
Bài 1:. Viết CTCT các chất có tên goi sau :
4-etyl-3,3-đimetylhextan
1-brom-2-clo-3-metylpentan
1,2-điclo-1-metylxiclohexan
2-metylbutan
2,2,3-trimetylpentan
2,2- điclo-3-etylpentan
Dạng 3 : Hoàn thành phương trình hóa học
Bài 1 : Đốt cháy hoàn toàn một thể tích ankan mạch thẳng A thu được 4 thể tích CO2 đo cùng điều kiện.
a.
Viết công thức cấu tạo của A.
b. Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi :
- Cho A tác dụng với Clo theo tỉ lệ mol 1:1.
- Tách một phân tử hydro khỏi A.
- Phản ứng đốt cháy của A
Bài 2 : Viết phản ứng và gọi tên phản ứng của isobutan trong các trường hợp sau:
a. Lấy 1mol isobutan cho tác dụng với 1 mol Cl2 chiếu sáng.
b. Lấy 1 mol isobutan đun nóngvới 1 mol Br2.
c. Nung nóng isobutan với xúc tác Cr2O3 tạo isobutilen
d. Đốt isobutan trong không khí.
Bài 3 : Cho isopentan tác dụng với Cl2 tỉ lệ 1:1 trong điều kiện chiếu sáng tạo được bao nhiêu dẫn xuất
monoclo. Viết PTPƯ và gọi tên sản phẩm.
Bài 4 : Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau :
CH3COONa
a.

Al4C3
C

C2H2

CH4

C
4

CH2Cl2

C3H8
   b.                                                                                                 A 2(khÝ) 
A4(khÝ)      
                                  A1 (khÝ)             
CH3COONa                                                                                 A 3(khÝ) 
A5(khÝ)
                                                                       B 1(r¾n)                       B 2(r¾n) 
A5(khÝ)
Bài 5 : Hoàn thành các phản ứng sau :
o

CaO
a. C2H5COOK + KOH t ,→


Trang_lvt
bài tập_ankan
________________________________________________________________________________________
o

b. CH3COOK

CaO
+ NaOH t ,→


c. HCOONa

+ NaOH

→

d. Al4C3

+ H2SO4


→

to

II. Bài tập :
Dạng 1 : Xác định công thức từ phản ứng thế :
Bài 1: Viết tất cả các đồng phân của hợp chất có CTPT là C5H12. Cho biết 2 chất A, B là 2 trong số các đồng
phân đó. A, B tác dụng với Cl2 thì A chỉ tạo ra 1 dẫn xuất monoclo duy nhất, B tạo ra 4 dẫn xuất monoclo.
Cho biết cấu tạo của A, B và các dẫn xuất Clo của chúng. Gọi tên?
Bài 2: Xác định CTCT của C6H14, biết rằng khi tác dụng với ...
Trang_lvt bài t p_ankan
________________________________________________________________________________________
ANKAN
A. T lu n
I. lí thuy t :ế
D ng 1: Vi t đ ng phân, đ c tên: ế
Bài 1:. S đ ng phân ng v i các công th c C
5
H
12
, C
6
H
14
, C
7
H
16
. G i tên các đ ng phân đó.
Bài 2: . Tên g i c a ch t có c u t o: CH
3
-CH
2
C(CH
3
)
2
CH(C
2
H
5
)CH
3
?
D ng 2: T tên g i xác đ nh công th c c u t o
Bài 1:. Vi t CTCT các ch t có tên goi sau :ế
4-etyl-3,3-đimetylhextan
1-brom-2-clo-3-metylpentan
1,2-điclo-1-metylxiclohexan
2-metylbutan
2,2,3-trimetylpentan
2,2- điclo-3-etylpentan
D ng 3 : Hoàn thành ph ng trình hóa h cươ
Bài 1 : Đ t cháy hoàn toàn m t th tích ankan m ch th ng A thu đ c 4 th tích CO ượ
2
đo cùng đi u ki n.
a. Vi t công th c c u t o c a A.ế
b. Vi t các ph ng trình ph n ng x y ra khi :ế ươ
- Cho A tác d ng v i Clo theo t l mol 1:1.
- Tách m t phân t hydro kh i A.
- Ph n ng đ t cháy c a A
Bài 2 : Vi t ph n ng và g i tên ph n ng c a isobutan trong các tr ng h p sau:ế ườ
a. L y 1mol isobutan cho tác d ng v i 1 mol Cl
2
chi u sáng.ế
b. L y 1 mol isobutan đun nóngv i 1 mol Br
2
.
c. Nung nóng isobutan v i xúc tác Cr
2
O
3
t o isobutilen
d. Đ t isobutan trong không khí.
Bài 3 : Cho isopentan tác d ng v i Cl
2
t l 1:1 trong đi u ki n chi u sáng t o đ c bao nhiêu d n xu t ế ượ
monoclo. Vi t PTP và g i tên s n ph m.ế Ư
Bài 4 : Vi t các ph ng trình ph n ng theo s đ sau :ế ươ ơ
CH
3
COONa C
2
H
2
a. Al
4
C
3
C
C 4 CH
2
Cl
2
C
3
H
8
b. A
2
(khÝ)
A
4
(khÝ)
A
1
(khÝ)
CH
3
COONa A
3
(khÝ)
A
5
(khÝ)
B
1
(r¾n) B
2
(r¾n)
A
5
(khÝ)
Bài 5 : Hoàn thành các ph n ng sau :
a. C
2
H
5
COOK + KOH
CaO ,
o
t
CH
4
ANKAN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ANKAN - Người đăng: duchieudinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ANKAN 9 10 791