Ktl-icon-tai-lieu

Bài 1. Nguyên tử giáo án hóa cơ bản 10

Được đăng lên bởi trang00quay
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1309 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo án hóa 10

Năm học 2013 - 2014

Ngày soạn 20/08/2013
Tiết 3
BÀI 1. THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Biết được
- Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ nguyên từ mang điện tích âm; kích
thước, khối lượng của nguyên tử.
- Hạt nhân gồm các hạt proton và nơtron.
- Kí hiệu, khối lượng và điện tích của electron, proton và nơtron.
2. Kĩ năng
- So sánh khối lượng của electron với proton và nơtron.
- So sánh kích thước của hạt nhân với electron và với nguyên tử.
3. Trọng tâm
- Nguyên tử gồm 3 loại hạt proton, electron, nơtron ( kí hiệu, khối lượng, điện tích).
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên( GV): giáo án, sách giáo khoa, sách tham khảo.
2. Chuẩn bị của học sinh ( HS): sách giáo khoa, đọc trước bài.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra
3. Vào bài mới
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung bài học
Hoạt động 1. Sự tìm ra electron
GV mô tả thí nghiệm của Tôm-Xơn, về sự tạo ra tia âm cực, đường đi I. THÀNH PHẦN CẤU TẠO
của nó.
CỦA NGUYÊN TỬ
HS nghe.
1. Electron
GV yêu cầu HS đưa ra nhận xét về những hạt tạp thành tia âm cực và a, Sự tìm ra electron
điện tích của chúng.
- Tia âm cực là chùm hạt mang
HS nêu nhận xét
điện tích âm gọi là electron, kí
GV đưa ra tên gọi những hạt đó là electron, mang điện tích âm.
hiệu là e.
Hoạt động 2. Khối lượng và điện tích của electron
GV: bằng thực nghiệm người ta đưa ra khối lượng và điện tích của b, Khối lượng và điện tích của
electron ( viết lên bảng giá trị khối lượng và điện tích electron)
electron
HS nghe, ghi bài.
Khối lượng: me = 9,1094.10-31kg
GV lưu ý cho HS do chưa tìm được điện tích nào nhỏ hơn nên coi Điện tích: qe = -1,602.10-19C.
1,602.10-19C là điện tích đơn vị eo nên điện tích e là –eo, quy ước là Với 1,602.10-19C là điện tích đơn vị eo
-1.
nên điện tích e là –eo, quy ước là -1.
Hoạt động 3. Sự tìm ra hạt nhân nguyên tử
GV mô tả thí nghiệm tìm ra hạt nhân của Rodopho. 2. Sự tìm ra hạt nhân nguyên tử
Đồng thời yêu cầu HS từ hiện tượng thí nghiệm cho - Nguyên tử cấu tạo rỗng
biết đặc điểm cấu tạo, khối lượng các hạt thuộc - Gồm: + hạt nhân mang điện dương kích thước
nguyên tử.
nhỏ.
( GV lưu ý mô tả α là hạt mang điện dương, và dẫn
+ Vỏ e mang điện âm
dắt HS đưa tới nhận xét chính xác nhất)
- Nguyên tử trung hòa về điện: số đơn vị điện tích
dương = số e quanh hạt nhân.
Hoạt động 4. Sự tìm ra proton
GV nêu lại kết quả thí nghiệm bắn phá hạt nhân 3. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử
nguyên tử Nitơ bằng hạt α thu được hạt nhân nguyên a, Sự tìm ra pr...
Giáo án hóa 10 Năm học 2013 - 2014
Ngày soạn 20/08/2013
Tiết 3
BÀI 1. THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Biết được
- Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương vỏ nguyên từ mang điện tích âm; kích
thước, khối lượng của nguyên tử.
- Hạt nhân gồm các hạt proton và nơtron.
- Kí hiệu, khối lượng và điện tích của electron, proton và nơtron.
2. Kĩ năng
- So sánh khối lượng của electron với proton và nơtron.
- So sánh kích thước của hạt nhân với electron và với nguyên tử.
3. Trọng tâm
- Nguyên tử gồm 3 loại hạt proton, electron, nơtron ( kí hiệu, khối lượng, điện tích).
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên( GV): giáo án, sách giáo khoa, sách tham khảo.
2. Chuẩn bị của học sinh ( HS): sách giáo khoa, đọc trước bài.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra
3. Vào bài mới
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học
Hoạt động 1. Sự tìm ra electron
GV tả thí nghiệm của Tôm-Xơn, về sự tạo ra tia âm cực, đường đi
của nó.
HS nghe.
GV yêu cầu HS đưa ra nhận xét về những hạt tạp thành tia âm cực
điện tích của chúng.
HS nêu nhận xét
GV đưa ra tên gọi những hạt đó là electron, mang điện tích âm.
I. THÀNH PHẦN CẤU TẠO
CỦA NGUYÊN TỬ
1. Electron
a, Sự tìm ra electron
- Tia âm cực chùm hạt mang
điện tích âm gọi là electron,
hiệu là e.
Hoạt động 2. Khối lượng và điện tích của electron
GV: bằng thực nghiệm người ta đưa ra khối lượng điện tích của
electron ( viết lên bảng giá trị khối lượng và điện tích electron)
HS nghe, ghi bài.
GV lưu ý cho HS do chưa tìm được điện tích nào nhỏ hơn nên coi
1,602.10
-19
C điện tích đơn vị e
o
nên điện tích e –e
o
, quy ước
-1.
b, Khối lượng điện tích của
electron
Khối lượng: m
e
= 9,1094.10
-31
kg
Điện tích: q
e
= -1,602.10
-19
C.
Với 1,602.10
-19
C điện tích đơn vị e
o
nên điện tích e là –e
o
, quy ước là -1.
Hoạt động 3. Sự tìm ra hạt nhân nguyên tử
GV t t nghiệm tìm ra hạt nhân của Rodopho.
Đồng thời yêu cầu HS từ hiện tượng thí nghiệm cho
biết đặc điểm cấu tạo, khối lượng các hạt thuộc
nguyên tử.
( GV lưu ý t α hạt mang điệnơng, dẫn
dắt HS đưa tới nhận xét chính xác nhất)
2. Sự tìm ra hạt nhân nguyên tử
- Nguyên tử cấu tạo rỗng
- Gồm: + hạt nhân mang điện dương ch thước
nhỏ.
+ Vỏ e mang điện âm
- Nguyên tử trung hòa về điện: số đơn vị điện tích
dương = số e quanh hạt nhân.
Hoạt động 4. Sự tìm ra proton
GV nêu lại kết quả thí nghiệm bắn phá hạt nhân
nguyên tử Nitơ bằng hạt α thu được hạt nhân nguyên
tử oxi một loại hạt khối lương 1,6726.10
-27
kg,
mang một đơn vị điện tích ơng e
o
. Đó chính hạt
proton.
GV kết luận proron một thành phần của cấu tạo hạt
nhân. HS nghe, ghi bài
3. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử
a, Sự tìm ra proton
- Proton một thành phần của cấu tạo hạt nhân
nguyên tử
Kí hiệu p:
Với m
p
= 1,6726.10
-27
kg
q
p
= 1,602.10
-19
C hay e
o
, kí hiệu 1+
Hoạt động 5. Sự tìm ra nơtron
GV nêu kết quả thí nghiệm Chat-uych khi dùng tia α bắn phá hạt nhân
nguyên t Beri thu được hạt mới khối lượng xấp xỉ proton nhưng
b, Sự tìm ra nơtron
- Nơtron cũng là một thành
THPT Mạc Đĩnh Chi GV Nguyễn Thị Trang
Bài 1. Nguyên tử giáo án hóa cơ bản 10 - Trang 2
Bài 1. Nguyên tử giáo án hóa cơ bản 10 - Người đăng: trang00quay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài 1. Nguyên tử giáo án hóa cơ bản 10 9 10 303