Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng quản lý môi trường

Được đăng lên bởi dragonvika
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 3715 lần   |   Lượt tải: 12 lần
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG................................3

I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG.................................3
2. Mục tiêu cơ bản của QLMT........................................................................................3
3. Các nguyên tắc trong QLMT......................................................................................5
4. Chức năng của quản lý nhà nước về môi trường......................................................7
5. Các nội dung QLNN về môi trường...........................................................................7
6. Tổ chức công tác QLMT..............................................................................................9
II. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG..................11

a. Cơ sở khoa học......................................................................................18
Các văn bản.....................................................................................................................22
III. CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG.......................................................24

1. Khái niệm chung về công cụ QLMT.................................................24
2. Phân loại công cụ QLMT...................................................................24
CHƯƠNG 2 CÁC CÔNG CỤ LUẬT PHÁP TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG.................27
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG..........................37

I. MONITORING MÔI TRƯỜNG..............................................................................37
II. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG....................................................................................39

1. Đánh giá hiện trạng môi trường........................................................40
2. Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM)............................................40
III. PHÂN TÍCH TAI BIẾN VÀ ỨNG XỬ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG........................42
IV. KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG (AUDIT)...............................................................43
V. KẾ TOÁN TÀI NGUYÊN (ACCOUNTING).........................................................46

1. Khái niệm..............................................................................................46
2. Nội dung của kế toán tài nguyên:......................................................46
VI. QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG (PLAN)...............................................................46

1. Khái niệm..........................................................
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG.............. ..................3
I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG.................................3
2. Mục tiêu cơ bản của QLMT........................................................................................3
3. Các nguyên tắc trong QLMT......................................................................................5
4. Chức năng của quản lý nhà nước về môi trường......................................................7
5. Các nội dung QLNN về môi trường...........................................................................7
6. Tổ chức công tác QLMT..............................................................................................9
II. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG..................11
a. Cơ sở khoa học......................................................................................18
Các văn bản.....................................................................................................................22
III. CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG.......................................................24
1. Khái niệm chung về công cụ QLMT.................................................24
2. Phân loại công cụ QLMT...................................................................24
CHƯƠNG 2 CÁC CÔNG CỤ LUẬT PHÁP TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG.................27
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG..................... .. .. .37
I. MONITORING MÔI TRƯỜNG..............................................................................37
II. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG....................................................................................39
1. Đánh giá hiện trạng môi trường........................................................40
2. Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM)............................................40
III. PHÂN TÍCH TAI BIẾN VÀ ỨNG XỬ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG........................42
IV. KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG (AUDIT)...............................................................43
V. KẾ TOÁN TÀI NGUYÊN (ACCOUNTING).........................................................46
1. Khái niệm..............................................................................................46
2. Nội dung của kế toán tài nguyên:......................................................46
VI. QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG (PLAN)...............................................................46
1. Khái niệm..............................................................................................46
2. Các yếu tố cần xét tới trong quy hoạch môi trường khu vực........46
3. Mục đích chính của quy hoạch môi trường.....................................46
4. Nội dung của quy hoạch môi trường................................................47
5. Phương pháp luận...............................................................................47
6. Trình tự quy hoạch môi trường khu vực.........................................47
CHƯƠNG 4 CÁC CÔNG CỤ KINH TẾ TRONG QUẢN MÔI TRƯỜNG KIỂM
SOÁT Ô NHIỄM............. ................... ................... ......................... ................... ................... ......... 49
CHƯƠNG 5 CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG............... ............67
I. NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN................................67
II. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KHU ĐÔ THỊ VÀ CÔNG NGHIỆP........................68
1. Các phương cách quản lý môi trường..............................................69
2. Quản lý các thành phần môi trường đô thị và khu công nghiệp...70
1
bài giảng quản lý môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng quản lý môi trường - Người đăng: dragonvika
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
bài giảng quản lý môi trường 9 10 235