Ktl-icon-tai-lieu

Bài phát biểu của GV

Được đăng lên bởi hahaidu2006
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kính thöa: Quyù ñaïi bieåu, quyù ñoàng nghieäp cuøng caùc em hoïc sinh thaân

meán. Vaäy laø moät naêm hoïc nöõa ñaõ ñi qua, moät muøa heø nöõa laïi ñeán, giôø ñaây thaày
vaø troø cuûa tröôøng chuùng toâi phaûi noùi lôøi chia tay, chia tay trong buøi nguøi vaø löu
luyeán. Trong naêm hoïc qua, coù bieát bao nhöõng kyû nieäm eâm ñeàm giöõa tình caûm
cuûa thaày vaø troø chuùng toâi, nhöõng hình aûnh thaân thöông vaø hoàn nhieân cuûa caùc em
ñaõ laøm chuùng toâi voâ cuøng caûm meán, nhöõng hình aûnh thô ngaây cuûa caùc em ñaõ taïo
neân loøng nhieät quyeát vaø yeâu ngheà meán treû, coù yeâu ngheà meán treû môùi coù ñöôïc söï
töï tin trong coâng vieäc, giuùp chuùng toâi caøng say söa hôn trong vieäc giaûng daïy cuûa
mình. Toâi nhaän thöùc ñöôïc raèng: ngöôøi thaày laø ngöôøi xaây döïng, laø ngöôøi ñaët vieân
gaïch ñaàu ñôøi cho caùc em cho neân chuùng toâi caøng phaûi trao doài ñaïo ñöùc, ngheà
nghieäp vaø yeâu ngheà hôn, taän taâm, taän tình hôn trong coâng taùc ñeå ñaët nhöõng vieân
gaïch ñoù thaät vöõng chaéc, ñaøng hoaøng vaø toát ñeïp hôn, ñeå caùc em coù ñöôïc ñaày ñuû
nieàm tin vaø nghò löïc tieáp böôùc theo con ñöôøng hoïc vaán cuûa mình.

Kính thöa: Quyù ñaïi bieåu, quyù ñoàng nghieäp, caùc em hoïc sinh thaân meán.

Hoâm nay laø ngaøy leã ra tröôøng cuûa caùc em ñaây laø giaây phuùt buøi nguøi, xuùc ñoäng
ñeå noùi leân lôøi chia tay vôùi caùc em. Nhaân buoåi naøy, toâi muoán nhaén nhuû vôùi caùc
em raèng: Trong naêm hoïc tôùi ñaây, caùc em seõ hoïc vôùi ngoâi tröôøng môùi, baïn beø
môùi vaø thaày coâ môùi. Chính vì leõ ñoù, caùc em phaûi coá gaéng hoïc taäp thaät toát ñeå
xöùng ñaùng laø hoïc sinh cuûa tröôøng TH Trung Höng 2 cuûa chuùng ta. Coâ mong caùc
em trong kyø nghæ heø naøy, caùc em vui chôi, giaûi trí vöøa söùc mình vaø caùc em cuõng
phaûi xem laïi baøi vaø oân luyeän baøi ñöøng vui chôi quaù roài queân vieäc hoïc, ñeå vaøo
naêm hoïc tôùi caùc em coù ñaày ñuû nieàm tin vaø haønh trang böôùc vaøo hoïc lôùp 6. Trong
naêm hoïc tôùi ñaây, caùc em haõy hoïc taäp toát hôn, tích cöïc hôn ñeå trôû thaønh laø hoïc
sinh khaù, gioûi ñoù cuõng chính laø nieàm mong muoán cuûa caùc thaày coâ cuõng nhö cuûa
cha meï caùc em vaø caøng xöùng ñaùng hôn nöõa laø con ngoan troø gioûi, laø maàm non
töông lai cuûa ñaát nöôùc.
Tröôùc khi döùt lôøi, toâi thay maët cho CB, GV, CNV cuûa tröôøng xin kính chuùc
quyù vò ñaïi bieåu doài daøo söùc khoûe vaø thaønh ñaït trong coâng taùc. Chuùc caùc em hoïc
sinh moät muøa heø ñaày nieàm vui vaø nhaát laø trong naêm hoïc tôùi ca...
K ính thöa: Quyù ñaïi bieåu, quyù ñoàng nghieäp cuøng caùc em hoïc sinh thaân
meán. Vaäy laø moät naêm hoïc nöõa ñaõ ñi qua, moät muøa heø nöõa laïi ñeán, giôø ñaây thaày
vaø troø cuûa tröôøng chuùng toâi phaûi noùi lôøi chia tay, chia tay trong buøi nguøi vaø löu
luyeán. Trong naêm hoïc qua, coù bieát bao nhöõng k nieäm eâm ñeàm giöõa tình caûm
cuûa thaày vaø troø chuùng toâi, nhöõng hình aûnh thaân thöông vaø hoàn nhieân cuûa caùc em
ñaõ laøm chuùng toâi voâ cuøng caûm meán, nhöõng hình aûnh thô ngaây cuûa caùc em ñaõ taïo
neân loøng nhieät quyeát vaø yeâu ngheà meán treû, coù yeâu ngheà meán treû môùi coù ñöôïc söï
töï tin trong coâng vieäc, giuùp chuùng toâi caøng say söa hôn trong vieäc giaûng daïy cuûa
mình. Toâi nhaän thöùc ñöôïc raèng: ngöôøi thaày laø ngöôøi xaây döïng, laø ngöôøi ñaët vieân
gaïch ñaàu ñôøi cho caùc em cho neân chuùng toâi caøng phaûi trao doài ñaïo ñöùc, ngheà
nghieäp vaø yeâu ngheà hôn, taän taâm, taän tình hôn trong coâng taùc ñeå ñaët nhöõng vieân
gaïch ñoù thaät vöõng chaéc, ñaøng hoaøng vaø toát ñeïp hôn, ñeå caùc em coù ñöôïc ñaày ñuû
nieàm tin vaø nghò löïc tieáp böôùc theo con ñöôøng hoïc vaán cuûa mình.
K ính thöa: Quyù ñaïi bieåu, quyù ñoàng nghieäp, caùc em hoïc sinh thaân meán.
Hoâm nay laø ngaøy l ra tröôøng cuûa caùc em ñaây laø giaây phuùt buøi nguøi, xuùc ñoäng
ñeå noùi leân lôøi chia tay vôùi caùc em. Nhaân buoåi naøy, toâi muoán nhaén nhuû vôùi caùc
em raèng: Trong naêm hoïc tôùi ñaây, caùc em seõ hoïc vôùi ngoâi tröôøng môùi, baïn beø
môùi vaø thaày c môùi. Chính leõ ñoù, caùc em phaûi coá gaéng hoïc taäp thaät toát ñeå
xöùng ñaùng laø hoïc sinh cuûa tröôøng TH Trung Höng 2 cuûa chuùng ta. Coâ mong caùc
em trong kyø nghæ heø naøy, caùc em vui chôi, giaûi trí vöøa söùc mình vaø caùc em cuõng
phaûi xem laïi baøi vaø oân luyeän baøi ñöøng vui chôi quaù roài queân vieäc hoïc, ñeå vaøo
naêm hoïc tôùi caùc em coù ñaày ñuû nieàm tin vaø haønh trang böôùc vaøo hoïc lôùp 6. Trong
naêm hoïc tôùi ñaây, cc em haõy hoïc taäp toát hôn, tích cöïc hôn ñeå trôû thaønh laø hoïc
sinh khaù, gioûi ñoù cuõng chính laø nieàm mong muoán cuûa caùc thaày coâ cuõng nhö cuûa
cha meï caùc em v caøng xöùng ñaùng hôn nöõa laø con ngoan troø gioûi, laø maàm non
töông lai cuûa ñaát nöôùc.
Tröôùc khi döùt lôøi, toâi thay maët cho CB, GV, CNV cuûa tröôøng xin kính chuùc
quyù ñaïi bieåu doài daøo söùc khoûe vaø thaønh ñaït trong coâng taùc. Chuùc caùc em hoïc
sinh moät muøa heø ñaày nieàm vui vaø nhaát laø trong naêm hoïc tôùi caùc em hoïc thaät toát,
thaät gioûi. Traân troïng kính chaøo!
Bài phát biểu của GV - Người đăng: hahaidu2006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài phát biểu của GV 9 10 936