Ktl-icon-tai-lieu

Bài phát biểu của học sinh

Được đăng lên bởi hahaidu2006
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAØI PHAÙT BIEÅU CUÛA HOÏC SINH TEÁT TRUNG THU
Naêm hoïc : 2010 -2011

K

------------

ính thöa: quyù ñaïi bieåu, quyù thaày coâ cuøng caùc baïn hoïc sinh thaân meán. Hoâm
nay tröôøng cuûa em voâ cuøng naùo nhieät vaø soâi noåi. Vì cöù moãi naêm, vaøo ngaøy
raèm thaùng Taùm laø chuùng em töng böøng ñoùn moät caùi Teát Tröng Thu môùi.
Kính thöa quyù ñaïi bieåu, quyù thaày coâ ! Haèng naêm vaøo moãi ngaøy raèm thaùng
Taùm laø chuùng em voâ cuøng haùo höùc chaøo ñoùn chò Haèng tung taêng ca muùa vôùi chuùng
em, chuùng em ñöôïc ñöùng ngaém chò Haèng vaø oâng Traêng cuøng töôi cöôøi, ca haùt. Vaø
chuùng em caøng vui söôùng hôn nöõa vì tröôøng cuûa chuùng em moãi ngaøy moät môùi hôn,
ñeïp hôn, coù nhieàu baïn hoïc gioûi hôn. Ñoù cuõng laø ñieàu mong moûi cuûa cha meï, quyù thaày
coâ cuõng nhö cuûa quyù ñaïi bieåu .
Kính thöa quyù ñaïi bieåu, quyù thaày coâ, hoâm nay, chuùng em laïi ñöôïc chaøo ñoùn
moät caùi Teát Trung Thu môùi, loøng chuùng em voâ cuøng caûm taï vaø bieát ôn caùc baäc phuï
huynh, caùc thaày coâ ñaõ quan taâm vaø toå chöùc cho chuùng em ñöôïc vui chôi, ca haùt döôùi
aùnh traêng raèm vaø taëng cho chuùng em nhöõng chieác baùnh ngoït ngaøo thaân thöông vaø ñaày
yù nghóa. Chuùng em ñi trong ñeâm traêng raèm boùng chuùng em traûi daøi theo aùnh saùng
long lanh, huyeàn aûo cuûa oâng Traêng vaø caàm treân tay chieác ñeøn loàng vôùi aùnh saùng
lung linh cuûa ngoïn neán, loøng chuùng em voâ cuøng buøi nguøi vaø xuùc ñoäng, xem ñaây laø
aùnh saùng daãn daét vaø soi roïi cho chuùng em böôùc vaøo ñôøi. Chuùng em thaàm nghó vaø höùa
vôùi quyù ñaïi bieåu, quyù thaày coâ, chuùng em seõ hoïc gioûi hôn, ngoan hôn vaø seõ toûa saùng
trong töông lai cuõng nhö aùnh saùng cuûa ñeâm traêng laø saùng maõi maõi, saùng khaép nôi. Lôøi
höùa ñoù coù chò Haèng minh chöùng vaø chò Haèng cuõng ñaõ töôi cöôøi chaøo ñoùn gaät ñaàu
ñoàng yù vôùi chuùng em.
Cuoái cuøng, em xin chuùc söùc khoûe quyù ñaïi bieåu, quyù thaày coâ. Xin chuùc caùc baïn
seõ hoïc thaät gioûi cho töông lai cuûa mình caøng töôi saùng hôn nhö aùnh saùng cuûa ñeâm
traêng. Em xin heát.

...
BAØI PHAÙT BIEÅU CUÛA HOÏC SINH TEÁT TRUNG THU
Naêm hoïc : 2010 -2011
------------
ính thöa: quyù ñaïi bieåu, quyù thaày coâ cuøng caùc baïn hoïc sinh thaân meán. Hoâm
nay tröôøng cuûa em voâ cuøng naùo nhieät v soâi noåi. cöù moãi naêm, vaøo ngaøy
raèm thaùng Taùm laø chuùng em töng böøng ñoùn moät caùi Teát Tröng Thu môùi.K
Kính thöa quyù ñaïi bieåu, quyù thaày coâ ! Haèng naêm vaøo moãi ngaøy raèm thaùng
Taùm laø chuùng em voâ cuøng haùo höùc chaøo ñoùn chò Haèng tung taêng ca muùa vôùi chuùng
em, chuùng em ñöôïc ñöùng ngaém chò Haèng vaø oâng Traêng cuøng töôi cöôøi, ca haùt. Vaø
chuùng em caøng vui söôùng hôn nöõa tröôøng cuûa chuùng em moãi ngaøy moät môùi hôn,
ñeïp hôn, coù nhieàu baïn hoïc gioûi hôn. Ñoù cuõng laø ñieàu mong moûi cuûa cha meï, quyù thaày
coâ cuõng nhö cuûa quyù ñaïi bieåu .
Kính thöa quyù ñaïi bieåu, quyù thaày coâ, hoâm nay, chuùng em laïi ñöôïc chaøo ñoùn
moät caùi Teát Trung Thu môùi, loøng chuùng em voâ cuøng caûm taï vaø bieát ôn caùc baäc phuï
huynh, caùc thaày coâ ñaõ quan taâm vaø toå chöùc cho chuùng em ñöôïc vui chôi, ca haùt döôùi
aùnh traêng raèm vaø taëng cho chuùng em nhöõng chieác baùnh ngoït ngaøo thaân thöông vaø ñaày
nghóa. Chuùng em ñi trong ñeâm traêng raèm boùng chuùng em traûi daøi theo aùnh saùng
long lanh, huyeàn aûo cuûa oâng Traêng vaø caàm treân tay chieác ñeøn loàng vôùi aùnh saùng
lung linh cuûa ngoïn neán, loøng chuùng em v cuøng buøi nguøi vaø xuùc ñoäng, xem ñaây laø
aùnh saùng daãn daét vaø soi roïi cho chuùng em böôùc vaøo ñôøi. Chuùng em thaàm nghó vhöùa
vôùi quyù ñaïi bieåu, quyù thaày coâ, chuùng em seõ hoïc gioûi hôn, ngoan hôn vaø seõ toûa saùng
trong töông lai cuõng nhö aùnh saùng cuûa ñeâm traêng laø saùng maõi maõi, saùng khaép nôi. Lôøi
höùa ñoù coù chò Haèng minh chöùng vaø chò Haèng cuõng ñaõ töôi cöôøi chaøo ñoùn gaät ñaàu
ñoàng yù vôùi chuùng em.
Cuoái cuøng, em xin chuùc söùc khoûe quyù ñaïi bieåu, quyù thaày coâ. Xin chuùc caùc baïn
seõ hoïc thaät gioûi cho töông lai cuûa mình caøng ôi saùng hôn nhö aùnh saùng cuûa ñeâm
traêng. Em xin heát.
Bài phát biểu của học sinh - Người đăng: hahaidu2006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài phát biểu của học sinh 9 10 29