Ktl-icon-tai-lieu

Bài phát biểu ký niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn

Được đăng lên bởi Bàn Dũng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 677 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bµi ph¸t biÓu kû niÖm 79 n¨m ngµy thµnh lËp
§oµn tncs hå chÝ minh ( 26/3/1931 - 26/3/2010)
(Ngêi thùc hiÖn: daochienphamu@gmail.com)
KÝnh tha c¸c quý vÞ ®¹i biÓu
KÝnh tha c¸c thÇy c« gi¸o !
C¸c em häc sinh th©n mÕn !
H«m nay trêng TiÓu häc Pha Mu long träng LÔ kû niÖm 79 n¨m ngµy
thµnh lËp §oµn TNCS Hå ChÝ Minh
Trong kh«ng khÝ tng bõng, phÊn khëi trµn ®Çy niÒm vui cña buæi lÔ. Thay
mÆt cho thÇy vµ trß trêng TiÓu häc Pha Mu xin ®îc kÝnh chóc c¸c quý vÞ ®¹i
biÓu, c¸c vÞ kh¸ch quý lêi chóc tèt ®Ñp nhÊt.
KÝnh tha c¸c quý vÞ ®¹i biÓu
KÝnh tha c¸c thÇy c« gi¸o !
C¸c em häc sinh th©n mÕn!
Sinh thêi Chñ TÞch Hå ChÝ Minh tõng nãi: " Mét n¨m khëi ®Çu tõ mïa
xu©n. Mét ®êi khëi ®Çu tõ tuæi trÎ. Tuæi trÎ lµ mïa xu©n cña x· héi ''. H«m nay
trong trêi xu©n , s¾c xu©n. Tuæi trÎ - mïa xu©n cña ®Êt níc, tng bõng kû niÖm 79
n¨m ngµy sinh cña m×nh vµ cïng nhau «n l¹i trang sö vÎ vang cña §oµn.
Mïa xu©n n¨m 1931, tõ ngµy 20 ®Õn 26/03 khi tiÕn héi nghÞ BCH Trung
¬ng §¶ng lÇn thø 2- TW §¶ng ®· giµnh mét phÇn quan träng cña ch¬ng tr×nh ®Ó
bµn vÒ c«ng t¸c thanh niªn - c¸c cÊp uû §¶ng tõ TW dÕn ®Þa ph¬ng ph¶i cö
ngay c¸c uû viªn cña §¶ng phô tr¸ch c«ng t¸c ®oµn. Tríc sù ph¸t triÓn vµ lín
m¹nh cña phong trµo thanh niªn còng nh sù ph¸t triÓn lín m¹nh cña §oµn trªn
c¶ ba miÒn: B¾c- Trung – Nam. ë níc ta lóc ®ã ®· xuÊt hiÖn nhiÒu tæ chøc
®oµn c¬ së víi h¬n 1.500 ®oµn viªn, mét sè ®Þa ph¬ng ®· h×nh thµnh hÖ thèng tæ
chøc ®oµn x·, huyÖn, ®Õn tØnh.
Sù ra ®êi cña §oµn thanh niªn céng s¶n §«ng D¬ng ®¸p øng yªu cÇu kÞp
thêi , cÊp b¸ch cña phong trµo thanh niªn níc ta lóc bÊy giê.
§îc Bé chÝnh trÞ TW §¶ng vµ B¸c Hå cho phÐp, theo ®Ò nghÞ cña Ban thêng vô TW §oµn Thanh niªn lao ®éng ViÖt Nam , §¹i héi §oµn toµn quèc lÇn
thø 3 häp tõ ngµy 22 ®Õn 25/3/1961 ®· quyÕt ®Þnh lÊy ngµy 26/3 lµm ngµy kØ
niÖm thµnh lËp §oµn hµng n¨m.
Tõ ngµy 26/3/1931 ®Õn nay, ®Ó phï hîp víi yªu cÇu nhiÖm vô trong c¸c thêi
k× c¸ch m¹ng §oµn ®· ®æi tªn nhiÒu lÇn: §oµn TNCS §«ng D¬ng, §oµn TN d©n
chñ §«ng d¬ng, §oµn TN ph¶n ®Õ §«ng d¬ng, §oµn TN cøu quèc ViÖt Nam,
§oµn thanh niªn lao ®éng ViÖt Nam, §oµn TN lao ®éng Hå ChÝ Minh.
Tõ th¸ng 12/1976 ®Õn nay lÊy tªn lµ §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh.

Nh÷ng thÕ hÖ thanh niªn ®· kÕ tôc chiÕn ®Êu anh dòng v× ®éc lËp tù do cña Tæ
quèc, v× CNXH, t« th¾m trang sö hµo hïng cña ®Êt níc ngµn n¨m v¨n hiÕn.
§ã lµ líp thanh niªn cña phong trµo c¸ch m¹ng vµ tiÒn khëi nghÜa nh: Lý Tù
Träng, NguyÔn Hoµng T«n. §ã lµ líp thanh niªn quyÕt tö cho tæ quèc quyÕt sinh
mµ tiªu biÓu lµ: Vâ ThÞ ...
Bµi ph¸t biÓu kû niÖm 79 n¨m ngµy thµnh lËp
§oµn tncs hå chÝ minh ( 26/3/1931 - 26/3/2010)
(Ngêi thùc hiÖn: daochienphamu@gmail.com)
KÝnh tha c¸c quý vÞ ®¹i biÓu
KÝnh tha c¸c thÇy c« gi¸o !
C¸c em häc sinh th©n mÕn !
H«m nay trêng TiÓu häc Pha Mu long träng niÖm 79 n¨m ngµy
thµnh lËp §oµn TNCS Hå ChÝ Minh
Trong kh«ng khÝ tng bõng, phÊn khëi trµn ®Çy niÒm vui cña buæi lÔ. Thay
mÆt cho thÇy vµ t trêng TiÓu häc Pha Mu xin ®îc kÝnh cc c¸c quý ®¹i
biÓu, c¸c vÞ kh¸ch quý lêi chóc tèt ®Ñp nhÊt.
KÝnh tha c¸c quý vÞ ®¹i biÓu
KÝnh tha c¸c thÇy c« gi¸o !
C¸c em häc sinh th©n mÕn!
Sinh thêi Chñ TÞch ChÝ Minh tõng nãi: " Mét n¨m khëi ®Çu a
xu©n. Mét ®êi khëi ®Çu tõ tuæi trÎ. Tuæi tlµ mïa xu©n cña x· héi ''. H«m nay
trong trêi xu©n , s¾c xu©n. Tuæi trÎ - mïa xu©n cña ®Êt níc, tng bõng kû niÖm 79
n¨m ngµy sinh cña m×nh vµ cïng nhau «n l¹i trang sö vÎ vang cña §oµn.
Mïa xu©n n¨m 1931, ngµy 20 ®Õn 26/03 khi tiÕn héi nghÞ BCH Trung
¬ng §¶ng lÇn thø 2- TW §¶ng ®· giµnh mét phÇn quan träng cña ch¬ng tr×nh ®Ó
bµn vÒ c«ng t¸c thanh niªn - c¸c cÊp §¶ng tõ TW dÕn ®Þa ph¬ng ph¶i
ngay c¸c viªn cña §¶ng p tr¸ch c«ng t¸c ®oµn. Tríc ph¸t triÓn lín
m¹nh cña phong trµo thanh niªn còng nh ph¸t triÓn lín m¹nh cña §oµn trªn
ba miÒn: c- Trung Nam. ë níc ta lóc ®ã ®· xuÊt hiÖn nhiÒu tæ chøc
®oµn c¬ së víi h¬n 1.500 ®oµn viªn, mét sè ®Þa ph¬ng ®· h×nh thµnh hÖ thèng tæ
chøc ®oµn x·, huyÖn, ®Õn tØnh.
ra ®êi cña §oµn thanh niªn céng s¶n §«ng D¬ng ®¸p øng yªu cÇu p
thêi , cÊp b¸ch cña phong trµo thanh niªn níc ta lóc bÊy giê.
§îc chÝnh trÞ TW §¶ng B¸c cho phÐp, theo ®Ò nghÞ cña Ban th-
êng vô TW §oµn Thanh niªn lao ®éng ViÖt Nam , §¹i héi §oµn toµn quèc lÇn
thø 3 p tõ ngµy 22 ®Õn 25/3/1961 ®· quyÕt ®Þnh lÊy ngµy 26/3 lµm ngµy
niÖm thµnh lËp §oµn hµng n¨m.
ngµy 26/3/1931 ®Õn nay, ®Ó pp víi yªu cÇu nhiÖm vô trong c¸c thêi
k× c¸ch m¹ng §oµn ®· ®æi tªn nhiÒu lÇn: §oµn TNCS §«ng D¬ng, §oµn TN d©n
chñ §«ng d¬ng, §oµn TN ph¶n ®Õ §«ng d¬ng, §oµn TN cøu quèc ViÖt Nam,
§oµn thanh niªn lao ®éng ViÖt Nam, §oµn TN lao ®éng Hå ChÝ Minh.
Tõ th¸ng 12/1976 ®Õn nay lÊy tªn lµ §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh.
Bài phát biểu ký niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn - Trang 2
Bài phát biểu ký niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn - Người đăng: Bàn Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài phát biểu ký niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn 9 10 166