Ktl-icon-tai-lieu

bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết

Được đăng lên bởi ubmttqvn-tpth-phuong1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi ph¸t biÓu
ngµy héi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc n¨m 2010
KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu.
KÝnh tha c¸n bé vµ nh©n d©n xãm T©n B×nh.
Trong kh«ng khÝ phÊn khëi cña toµn §¶ng, toµn d©n s«i næi thi ®ua
chµo mïng kû niÖm c¸c ngµy lÔ lín n¨m 2010, lËp thµnh tÝch chµo mõng
thµnh c«ng §¹i héi §¶ng bé c¸c cÊp, chµo mõng 80 n¨m thµnh lËp MÆt
trËn d©n téc thèng nhÊt ViÖt Nam vµ híng tíi §¹i héi lÇn thø XI cña §¶ng.
H«m nay, ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2010, Ban c«ng t¸c MÆt trËn, c¸n bé
vµ nh©n d©n xãm T©n b×nh tæ chøc ngµy héi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc. §©y lµ sù
kiÖn chÝnh trÞ quan träng trong ®êi sèng céng ®ång khu d©n c T©n B×nh
ngµy héi nh»m ®Ò cao vai trß d©n téc vµ ®¹i ®oµn kÕt d©n téc, t«n vinh vµ
biÓu d¬ng c¸c tËp thÓ vµ c¸ nh©n ®· cã thµnh tÝch trong ph¸t triÓn kinh tÕ vµ
x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa míi trong céng ®ång khu d©n c.
Thay mÆt §¶ng ñy, H§ND, UBND vµ UB MÆt trËn tæ quèc x· Vâ
MiÕu xin tr©n träng göi lêi chóc tíi c¸c cô cao tuæi c¸n bé vµ 132 ®¹i biÓu
hé gia ®×nh ®¹i diÖn cho 570 nh©n khÈu cña 5 d©n téc anh em g¾n bã thñy
chung trªn m¶nh ®Êt khu d©n c T©n B×nh ®· tô héi vÒ ®©y dù ngµy héi ®¹i
®oµn kÕt d©n téc.
KÝnh tha c¸n bé vµ nh©n d©n xãm T©n B×nh.
Trong suèt qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸nh m¹ng §¶ng ta lu«n s¸c ®Þnh §¹i
®oµn kÕt d©n téc vµ ®oµn kÕt yªu níc lµ truyÒn thèng cùc kú quý b¸u cña
d©n téc ta. §ång thêi còng cã vÞ trÝ quan träng trong sù nghiÖp c¸ch m¹ng
cña ®Êt níc. Dùa trªn quan ®iÓm vÒ vÊn ®Ò ®¹i ®oµn kÕt d©n téc §¶ng vµ
Nhµ níc ®· cã nhiÒu chñ tr¬ng chÝnh s¸ch víi nh÷ng néi dung c¬ b¶n ®ã lµ:
“ b×nh ®¼ng, ®oµn kÕt, t¬ng trî gióp nhau cïng ph¸t triÓn” quan ®iÓm ®ã ®·
thùc sù trë thµnh søc m¹nh trong viÖc x©y dùng vµ ph¸t huy truyÒn thèng
khèi ®¹i ®oµn kÕt c¸c d©n téc. Ph¬ng ch©m vµ hµnh ®éng ®ã lµm thÊt b¹i
mäi ©m mu diÔn biÕn hßa cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch chèng kú thÞ vµ chia rÏ
d©n téc, chèng t tëng d©n téc lín, d©n téc hÑp hßi, d©n téc cùc ®oan, kh¾c
phôc t tëng tù ti, mÆc c¶m d©n téc, x©y dùng mèi quan hÖ tèt ®Ñp gi÷a d©n
téc ®a sè víi d©n téc thiÓu sè, t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp trong hÖ thèng
chÝnh trÞ vµ søc m¹nh cña khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc bÒn v÷ng.
Víi ý nghÜa cña ngµy héi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc, ngµy truyÒn thèng vÎ
vang cña mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt. Trong nh÷ng n¨m qua c¸n bé vµ
nh©n d©n xãm T©n B×nh ®· ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña chÝnh s¸ch
®¹i ®oµn kÕt mét lßng x©y dùng khu d©n c cã kinh tÕ t¨ng trëng, an ninh ®îc gi÷ v÷ng, c¸c ho¹t ®éng v¨n hãa x· héi cã bíc ph¸t triÓn. C¸c ban ngµnh
®oµn thÓ vµ héi tÝch cùc vËn ®éng ®oµn viªn, héi viªn chÊp h...
Bµi ph¸t biÓu
ngµy héi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc n¨m 2010
KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu.
KÝnh tha c¸n bé vµ nh©n d©n xãm T©n B×nh.
Trong kh«ng khÝ phÊn khëi cña toµn §¶ng, toµn d©n s«i næi thi ®ua
chµo mïng niÖm c¸c ngµy lín n¨m 2010, lËp thµnh tÝch chµo mõng
thµnh c«ng §¹i héi §¶ng c¸c cÊp, chµo mõng 80 n¨m thµnh lËp MÆt
trËn d©n téc thèng nhÊt ViÖt Nam vµ híng tíi §¹i héi lÇn thø XI cña §¶ng.
H«m nay, ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2010, Ban ng t¸c MÆt trËn, c¸n
vµ nh©n d©n xãm T©n b×nh tæ chøc ngµy héi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc. §©y lµ sù
kiÖn chÝnh trÞ quan träng trong ®êi sèng céng ®ång khu d©n c T©n B×nh
ngµy i nh»m ®Ò cao vai trß d©n téc ®¹i ®oµn kÕtn téc, t«n vinh
biÓu d¬ng c¸c tËp thÓ vµ c¸ nh©n ®· cã thµnh tÝch trong ph¸t triÓn kinh tÕ vµ
x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa míi trong céng ®ång khu d©n c.
Thay mÆt §¶ng ñy, H§ND, UBND UB MÆt trËn quèc Vâ
MiÕu xin tr©n träng göi lêi chóc tíi c¸ccao tuæi c¸n bé132 ®¹i biÓu
gia ®×nh ®¹i diÖn cho 570 nh©n khÈu cña 5 d©n téc anh em g¾n thñy
chung trªn m¶nh ®Êt khu d©n c T©n B×nh ®· héi ®©y ngµy héi ®¹i
®oµn kÕt d©n téc.
KÝnh tha c¸n bé vµ nh©n d©n xãm T©n B×nh.
Trong suèt qu¸ tr×nhnh ®¹o c¸nhng §¶ng ta lu«n s¸c ®Þnh §¹i
®oµn kÕt d©n c ®oµn kÕt yªu níc lµ truyÒn thèng cùc quý b¸u cña
d©n téc ta. §ång thêi còng vÞ trÝ quan träng trong nghiÖp c¸ch m¹ng
cña ®Êt níc. Dùa trªn quan ®iÓm vÊn ®Ò ®¹i ®oµn kÕt d©n téc §¶ng
Nhµ níc ®· cã nhiÒu chñ tr¬ng chÝnh s¸ch víi nh÷ng néi dung c¬ b¶n ®ã lµ:
“ b×nh ®¼ng, ®oµn kÕt, t¬ng tgióp nhau cïng ph¸t triÓnquan ®iÓm ®ã ®·
thùc trë thµnh søc m¹nh trong viÖc y ng ph¸t huy truyÒn thèng
khèi ®¹i ®oµn kÕt c¸c d©n téc. Ph¬ng ch©m hµnh ®éng ®ã lµm thÊt i
mäi ©m mu diÔn biÕn hßa cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch chèng thÞ chia
d©n téc, chèng t tëngn téc lín, d©n téc hÑp hßi, d©n téc cùc ®oan, kh¾c
phôc t tëng ti, mÆc c¶m d©n téc, x©y dùng mèi quan hÖ tèt ®Ñp gi÷a d©n
téc ®a víi d©n téc thiÓu sè, t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp trong thèng
chÝnh trÞ vµ søc m¹nh cña khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc bÒn v÷ng.
Víi ý nghÜa cña ngµy i ®¹i ®oµn kÕt d©n c, ngµy truyÒn thèng
vang cña mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt. Trong nh÷ng n¨m qua c¸n
nh©n d©n m T©n B×nh ®· ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña chÝnh s¸ch
®¹i ®oµn kÕt mét ng x©y dùng khu d©n c kinh tÕ t¨ng trëng, an ninh ®-
îc gi÷ v÷ng, c¸c ho¹t ®éng v¨n hãa x· héi cã bíc ph¸t triÓn. C¸c ban ngµnh
®oµn thÓ vµ héi tÝch cùc vËn ®éng ®oµn viªn, héi viªn chÊp hµnh tèt chñ tr-
¬ng cña §¶ng, chÝnh ch ph¸p luËt cNhµ Níc, quy ®Þnh cña ®Þa ph¬ng,
chÊp hµnh quy íc h¬ng íc khu d©n c. Tõ ®ã lµm thay ®æi nÕp nghÜ viÖc
lµm b·i bá c¸c hñ tôc l¹c hËu trong viÖc cíi viÖc tang. TrÎ em trong ®é tuæi
®îc ®Õn trêng, c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ Níc ®· ®i vµo cuéc sèng cña mçi
ngêi n: nh chÝnh s¸ch trî xãa nhµ t¹m , x©y dùng nhµ ®¹i ®oµn kÕt,
x©y dùng nhµ v¨n hãa khu d©n c, chÝnh s¸ch hç trî ngêi nghÌo, hé ®Æc biÖt
khã kh¨n, ®êng giao th«ng ng th«n phÇn nµo ®· t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn sù
æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn vµ thùc hiÖn tèt nÕp sèngn a míi trong khu d©n
c cña xãm T©n B×nh.
Bªn c¹nh ®ã víi tinh thÇn cÇn lao ®éng ®oµn kÕt g¾n t×nh
nghÜa xãm lµng, bµ con nh©n d©n tÝch cùc t¨ng gia s¶n xuÊt chuyÓn dÞch c¬
cÊu kinh VAC (Vên ao chuång), ch¨n nu«i gia sóc, biÕt ph¸t huy thÕ
m¹nh cña kinh tÕ ®åi rõng ®Ó trång c¸c c©y nguyªn liÖu, ®Æc biÖt c©y chÌ lµ
bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết - Trang 2
bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết - Người đăng: ubmttqvn-tpth-phuong1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết 9 10 595