Ktl-icon-tai-lieu

bài tập bảo hiểm

Được đăng lên bởi duong ba ho 93
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1753 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Một lô hàng xuất khẩu được bảo hiểm ngang giá trị với tổng số tiền
bảo hiểm (giá CIF) là 200.000 USD, trong đó của:
+ Chủ hàng X : 120.000 USD
+ Chủ hàng Y : 80.000 USD.
Con tàu được bảo hiểm ngang giá trị với số tiền bảo hiểm là
300.000USD. Trong chuyến hành trình, tàu bị mắc cạn, thân tàu hư hỏng
phải sửa chữa tại cảng đến hết 5000USD. Để thoát nạn, thuyền trưởng ra
lệnh phải ném một số hàng hoá của chủ hàng Y xuống biển trị giá
20.000USD, chi phí có liên quan là 2000 USD. Tới cảng đến, trong khi
bốc dỡ, một kiện hàng của chủ hàng X rơi xuống biển mất tích trị giá
20.000USD. Sau đó, thuyền trưởng tuyên bố đóng góp tổn thất chung.
Yêu cầu: Hãy xác định số tiền bồi thường thực tế của mỗi công ty
bảo hiểm?
Biết rằng: Chủ hàng X mua bảo hiểm theo điều kiện C; Chủ hàng
Y mua bảo hiểm theo điều kiện B: con tàu mua bảo hiểm theo điều kiện
mọi rủi ro (ITC).
2. Một lô hàng xuất khẩu được bảo hiểm với tổng số tiền bảo hiểm là
200 000 USD (giá CIF) trong đó: Chủ hàng X là 140 000 USD, Chủ hàng
Y là 60 000 USD
Giá trị con tàu chở hàng là 400 000 USD. Trong quá trình vận
chuyển, do sơ suất của một thuỷ thủ (hút thuốc lá) hàng vải của chủ hàng
Y bị cháy, thiệt hại 15 000 USD; ngọn lửa lan sang phòng máy của tàu
làm thiệt hại 2 000 USD. Để cứu nguy, thuyền trưởng quyết định dùng
nước dập lửa, đã làm cho một số hàng hóa của chủ hàng X hư hỏng, thiệt
hại 30 000 USD, chi phí có liên quan là 2 000 USD.
Tiếp tục hành trình, do sóng to nước biển tràn vào hầm tàu làm
hàng hóa của chủ hàng Y thiệt hại 2 000 USD và cuốn xuống biển hai
kiện hàng của chủ hàng X thiệt hại 10 000 USD. Về đến cảng, thuyển
trưởng tuyên bố đóng góp tổn thất chung.
Yêu cầu:
1. Hãy xác định mức đóng góp tổn thất chung của mỗi bên?
2. Hãy xác định số tiền phảỉ bồi thường của mỗi công ty bảo hiểm ?
Biết rằng:
- Chủ hàng X mua bảo hiểm theo điều kiện C
- Chủ hàng Y mua bảo hiểm theo điều kiện B
- Chủ tàu mua bảo hiểm vật chất thân tàu theo điều kiện ITC.
- Tất cả các chủ hàng và chủ tàu đều mua bảo hiểm ngang giá trị

3. Công ty A ký kết hợp đồng với Bảo Việt Hải Phòng tham gia bảo hiểm
một lô hàng ngang giá trị có tổng số tiền bảo hiểm là 15.000 000 USD
theo điều kiện bảo hiểm C, đồng thời ký kết với đội tàu Vosco vận
chuyển lô hàng này từ Hải Phòng sang CHLB Đức từ ngày 1/1/2005.
Trong năm 2005 xảy ra hai vụ tổn thất:
Vụ 1: Tàu Vosco 02 đâm va phải đá ngầm, nước biển rò rỉ làm hư hỏng
một lượng hàng trị giá 10.000 USD, thuyền trưởng quyết định dùng hai
kiện hàng bịt lỗ thủng, giá trị hai kiện hàng nà...
1. Một hàng xuất khẩu được bảo hiểm ngang gtrị với tổng stiền
bảo hiểm (giá CIF) là 200.000 USD, trong đó của:
+ Chủ hàng X : 120.000 USD
+ Chủ hàng Y : 80.000 USD.
Con tàu được bảo hiểm ngang giá trị với s tiền bảo hiểm
300.000USD. Trong chuyến hành trình, tàu bmắc cạn, thân tàu hỏng
phải sửa chữa tại cảng đến hết 5000USD. Để thoát nạn, thuyền trưởng ra
lệnh phải ném một số hàng hoá của chủ hàng Y xuống biển trị giá
20.000USD, chi p liên quan 2000 USD. Tới cảng đến, trong khi
bốc dỡ, một kiện hàng của chủ hàng X rơi xuống biển mất tích trị giá
20.000USD. Sau đó, thuyền trưởng tuyên bố đóng góp tổn thất chung.
Yêu cầu: Hãy xác định số tiền bồi thường thực tế của mỗi công ty
bảo hiểm?
Biết rằng: Chhàng X mua bảo hiểm theo điều kiện C; Chủ ng
Y mua bảo hiểm theo điều kiện B: con tàu mua bảo hiểm theo điều kiện
mọi rủi ro (ITC).
2. Một lô hàng xuất khẩu được bảo hiểm với tổng số tiền bảo hiểm là
200 000 USD (giá CIF) trong đó: Chủ hàng X là 140 000 USD, Chủ hàng
Y là 60 000 USD
Giá trị con tàu chở hàng là 400 000 USD. Trong q trình vận
chuyển, do suất của một thuỷ thủ (hút thuốc lá) hàng vải của chủ hàng
Y bcháy, thiệt hại 15 000 USD; ngọn lửa lan sang phòng máy của tàu
làm thiệt hại 2 000 USD. Để cứu nguy, thuyền trưởng quyết định dùng
nước dập lửa, đã làm cho một số hàng hóa của chủ hàng X hỏng, thiệt
hại 30 000 USD, chi phí có liên quan là 2 000 USD.
Tiếp tục hành trình, do sóng to nước biển tràn vào hầm tàu làm
hàng hóa của chủ ng Y thiệt hại 2 000 USD cuốn xuống biển hai
kiện hàng của chủ hàng X thiệt hại 10 000 USD. Về đến cảng, thuyển
trưởng tuyên bố đóng góp tổn thất chung.
Yêu cầu:
1. Hãy xác định mức đóng góp tổn thất chung của mỗi bên?
2. Hãy xác định số tiền phảỉ bồi thường của mỗi công ty bảo hiểm ?
Biết rằng:
- Chủ hàng X mua bảo hiểm theo điều kiện C
- Chủ hàng Y mua bảo hiểm theo điều kiện B
- Chủ tàu mua bảo hiểm vật chất thân tàu theo điều kiện ITC.
- Tất cả các chủ hàng và chủ tàu đều mua bảo hiểm ngang giá tr
bài tập bảo hiểm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập bảo hiểm - Người đăng: duong ba ho 93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
bài tập bảo hiểm 9 10 431