Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Excel

Được đăng lên bởi Julian La
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 2162 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đơn Giá
Thuê

BẢNG TÍNH TIỀN THUÊ XE

Tuần
Ngày

Quy Đổi
Tên Khách

Ngày Thuê

Ngày Trả

Số Ngày Thuê Số Tuần Số Ngày Lẽ

Nguyễn

1/20/2004

1/30/2004

10

1

3

Lê

1/1/2004

1/17/2004

16

2

2

Giao

3/20/2004

4/28/2004

39

5

4

Vy

10/5/2004

10/26/2004

21

3

0

Tổng Cộng

86

11

9

Kết Quả Tham Khảo

86

11

9

Yêu Cầu
Câu 1

Tính Số Ngày Thuê Xe = Ngày Trả - Ngày Thuê.

Câu 2

Hãy quy đổi Số Ngày Thuê thành Số Tuần và Số Ngày Lễ
Ví dụ : Nếu Số Ngày Thuê là 10 ngày thì quy đổi thành 1 tuần và 3 ngày lẻ

Câu 3

Tính giá trị cho cột Phải Trả biết rằng Phải Trả = Số Tuần x Đơn Giá Tuần + Số Ngày x Đơn Gi
và mỗi khách hàng được giảm 5% số tiền Phải Trả.

Câu 4

Tính Tổng Cộng cho các cột Số Ngày Thuê, Số Tuần, Số Ngày Lẻ và Phải Trả

Câu 5

Định dạng và kẻ khung cho bảng tính

650000
100000
Phải Trả
902500
1425000
3467500
1852500
7647500
7647500

Tuần + Số Ngày x Đơn Giá Ngày

BẢNG TÍNH TIỀN ĐIỆN
Khách Hàng Khu Vực

Số Cũ

Số Mới Định Mức

Tiêu Thụ

Tiền Điện

Anh

1

468

500

50

32

14400

Vũ

2

160

230

100

70

31500

Trang

3

410

509

150

99

44550

Lan

3

436

630

150

194

102700

Loan

2

307

450

100

143

79400

Thanh

1

171

205

50

34

15300

Tổng Cộng

572

287,850

Kết Quả Tham Khảo

572

287,850

Yêu Cầu
Câu 1

Xác định gía trị cho cột Định Mức, biết rằng : Định Mức cho khu vực 1 là 50, khu vực 2 là 100 và

Câu 2

Tính lượng điện tiêu thụ của mỗi hộ biết rằng Tiêu Thụ = Số Mới - Số Cũ

Câu 3

Tính Tiền Điện biết rằng : Tiêu Điện = Tiêu Thụ * Đơn Giá, trong đó:
- Nếu số KW Tiêu Thụ <= Số KW Định Mức của khu vực mình thi tính gía 450 đ/KW

- Ngược lại : cứ mỗi KW vượt định mức tính giá 800 đ/KW (Số KW trong định mức vẫn tính g
Câu 4

Tính Thuê Bao = 5% * Tiền Điện

Câu 5

Tính Phải Trả= Tiền Điện + Thuê Bao

Câu 6

Tính Tổng Cộng cho các cột Tiêu Thụ, Tiền Điện, Thuê Bao và Phải Trả

Câu 7

Định dạng và kẻ khung cho bảng tính

Thuê Bảo Phải Trả
720

15120

1575

33075

2227.5 46777.5
5135

107835

3970

83370

765

16065

14,393

302,243

14,393

302,243

à 50, khu vực 2 là 100 và khu vực 3 là 150

nh gía 450 đ/KW

rong định mức vẫn tính giá 450 đ/KW)

BẢNG TÍNH TIỀN NƯỚC
Chủ Hộ

Số Cũ

Số Mới

Tiêu Thụ Tiền Nước

Phụ Phí

Lê

468

500

32

3200

64

Hoa

160

230

70

8000

240

Việt

410

509

99

12350

370.5

Hoà

210

630

420

76500

3825

Trâm

307

410

103

13100

655

Thảo

171

210

39

3900

78

Tổng Cộng
Kết Quả Tham Khảo

763

117050

763

117050

5232.5
5232.5

Yêu Cầu
Câu 1

Tính lượng nước tiêu thụ của mỗ...
BẢNG TÍNH TIỀN THUÊ XE
Tuần
Ngày
Quy Đổi
Tên Khách Ngày Thuê Ngày Trả Số Ngày Thuê Số Tuần Số Ngày L
Nguyễn 1/20/2004 1/30/2004 10 1 3
1/1/2004 1/17/2004 16 2 2
Giao 3/20/2004 4/28/2004 39 5 4
Vy 10/5/2004 10/26/2004 21 3 0
Tổng Cộng 86 11 9
Kết Quả Tham Khảo 86 11 9
Yêu Cầu
Câu 1
Câu 2
Ví dụ : Nếu Số Ngày Thuê là 10 ngày thì quy đổi thành 1 tuần và 3 ngày lẻ
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Định dạng và kẻ khung cho bảng tính
Đơn Giá
Thuê
Tính Số Ngày Thuê Xe = Ngày Trả - Ngày Th.
Hãy quy đổi Số Ngày Thuê thành Số TuầnSố Ngày Lễ
Tính giá trị cho cột Phải Trả biết rằng Phải Tr = Số Tuần x Đơn Giá Tuần + Số Ngày x Đơn Giá Ngày
và mỗi khách hàng được giảm 5% số tiền Phải Trả.
Tính Tổng Cộng cho các cột Số Ngày Thuê, Số Tuần, Số Ngày LẻPhải Trả
Bài tập Excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Excel - Người đăng: Julian La
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Bài tập Excel 9 10 301