Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kế toán ngân hàng

Được đăng lên bởi huyentrampleasant262-gmail-com
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1833 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
Nghiệp vụ 1:
Nhận được báo Có của NHNN về số tiền mà kho bạc đã chuyển vào TK của NH
Ngoại Thương: 4 tỷ. Số tiền này Chính Phủ ủy thác cho NH để cho vay theo kế
hoạch phát triển cơ sở hạ tầng. Trong kỳ, đã giải ngân cho Cty XD N: 600tr. Trong
đó trả vào TKTG của Cty XD mở tại chính NH: 300tr, chuyển tiền qua TTBT trả
cho Cty cơ khí 200tr mở tại NHTM D, lĩnh 100tr để trả lương và tiền thuê nhân
công. NH nhận được 5tr phí ủy thác của bộ tài chính chuyển vào TKTG tại NHNN.
Trong số phí này, phải nộp thuế VAT 1 0%.
- Khi nhận uỷ thác:
Nợ 1113: 4.000.000.000
của
Có 4412: 4000.000.000 (Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay nhận
Chính phủ)
- Khi giải ngân cho khách hàng:
Nợ 359: 600.000.000
Có 4211.CTY XD N: 300.000.000
Có 5012
: 200.000.000
Có 1011
: 100.000.000
- Khi thông báo cho NH uỷ thác:
Nợ 4412: 600.000.000
Có 459: 600.000.000
- Đồng thời nhập 981: 600.000.000 ( cho vay, đầu tư theo hợp đồng nhận uỷ thác)
- Lệ phí uỷ thác:
Nợ 1113 : 5.000.000
Có 714 : 4.500.000
Có 4531 : 500.000 ( thuế VAT)
Nghiệp vụ 2:
Ngày 20/06/2007 Bà Nguyễn Thuỷ đến ngần hàng Phương Nam rút tiền gửi tiết
kiệm và tất toán như sau:
Quyển 1: Số tiền gốc 200tr gửi kỳ hạn 3 tháng lãi 6.7% năm từ ngày 20/03/2007
Quyển 2: Số tiền gốc 100tr gửi kỳ hạn 6 tháng lãi 6.89% năm gửi từ ngày 25/4/2007.
Biết cứ đến ngày 27 của tháng thì ngân hàng tính dự chi lãi. lãi ko kỳ hạn la 3.4%
năm.
Tính lãi của khách hàng và xử lý: (Đề thì VPBank Thăng Long)

Hạch toán:
Quyển 1: 20/3/2007 đến 2 0/6/2007 = 3 tháng. Khách hàng rút đúng hạn.

Lãi = 200 *6,7% *3/12=3,35 triệu
Tổng số tiền nhận được= 200+ 3,35= 203,35 triệu
Nợ 4913: 3,35 triệu
Nợ 4232.3t.NT: 200 triệu
Có 1011: 203,35 triệu

Quyển 2: thời hạn 6 tháng.Ngày 20/6/2007 rút rút trước hạn
25/4

25/5

25/6

25/7

25/10

20/6
-Ngày 27 hàng tháng ngân hàng tính lãi dự chi. Số ngày đã đựơc ngân hàng tính lãi
dự chi = 33 ngày ( 25/4  27/5)
Lãi dự chi = 100 * 6,89%* 33/ 360 =0,6316 (triệu)
-Khách hàng rút trước hạn, tính theo lãi không kì hạn.25/420/6= 56 ngày.
Lãi thực trả =100* 3,4%*56/360 = 0,5289 (triệu)

số dư chi phải hoàn = 0,6316 - 0,5289 = 0,1027 (triệu)
Định khoản:
- Nợ 4232.6T.NT: 100.000.000
Có 1011: 100.000.000
- Nợ 4913: 528.900
Có 1011: 528.900
- Nợ 4913: 102.700
Có 801: 102.700
Nghiệp vụ 3:
Ông Trần Văn Lâm đến gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng Nôn g nghiệp và Phát Triển
Nông Thôn với số tiền: 100.000.000 đ với kỳ hạn 3 tháng lãi suất 0.67%/tháng.
Ngày gửi là 15/06/2007.
Nhưng dến ngày 20/06/2007 ngân hàn...
BÀI TẬP NGHIỆP VKTOÁN NGÂN HÀNG
Nghiệp vụ 1:
Nh
ận được báo Có của NHNN về số tiền mà kho bạc đã chuyển vào TK của NH
Ngo
ại Thương: 4 tỷ. Số tiền này Chính Phủ ủy thác cho NH để cho vay theo kế
ho
ạch phát triển cơ sở hạ tầng. Trong kỳ, đã giải ngân cho Cty XD N: 600tr. Trong
đó tr
ả vào TK
TG c
ủa Cty XD mở tại chính NH: 300tr, chuyển tiền qua TTBT trả
cho Cty cơ khí 200tr m
ở tại NHTM D, lĩnh 100tr để trả l
ương và tiền thuê nhân
công. NH nh
ận được 5tr phí ủy thác của bộ tài chính chuyển vào TKTG tại NHNN.
Trong s
ố phí này, phi nộp thuế VAT 1
0%.
- Khi nh
ận uỷ thác:
N
ợ 1113: 4.000.000.000
Có 4412: 4000.000.000 (V
ốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay nhận của
Chính ph
ủ)
- Khi giải ngân cho khách hàng:
N
ợ 359: 600.000.000
Có 4211.CTY XD N: 300.000.000
Có 5012 : 200.000.000
Có 1011 : 100.000.000
- Khi thông báo cho NH u
ỷ thác:
N
ợ 4412: 600.000.000
Có 459: 600.000.000
- Đ
ồng thời nhập 981: 600.000.000 ( cho vay, đầu tư theo hợp đồng nhận uỷ thác)
- L
ệ phí uỷ thác:
Nợ 1113 : 5.000.000
Có 714 : 4.500.000
Có 4531 : 500.000 ( thu
ế VAT)
Nghi
ệp vụ 2:
Ngày 20/06/2007 Bà Nguy
ễn Thuỷ đến ngần hàng Phương Nam rút tiền gửi tiết
ki
ệm và tất toán như sau:
Quy
ển 1: Số tiền gốc 200tr gửi kỳ hạn 3 tháng l
ãi 6.7% năm từ ngày 20/03/2007
Quy
ển 2: Số t
i
ền gốc 100tr gửi kỳ hạn 6 tháng lãi 6.89% năm gửi từ ngày 25/4/2007.
Bi
ết cứ đến ngày 27 của tháng thì ngân hàng tính dự chi lãi. lãi ko kỳ hạn la 3.4%
năm.
Tính lãi c
ủa khách hàng và xử lý: (Đề thì VPBank Thăng Long)
H
ạch toán:
Quy
ển 1
: 20/3/2007 đ
ến 2
0/6/2007 = 3 tháng. Khách hàng rút đúng h
ạn.
bài tập kế toán ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập kế toán ngân hàng - Người đăng: huyentrampleasant262-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
bài tập kế toán ngân hàng 9 10 572