Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn mạng lưới cấp nước

Được đăng lên bởi caohoangan
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1603 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY
BTL MÔN: Mạng lưới cấp nước

BẢNG XÁC ĐỊNH DUNG TÍCH ĐIỀU HÒA ĐÀI NƯỚC

GVHD : Đào Duy Khơi
SVTH : Cao Hoàng Ân

Trang :………

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY
BTL MÔN: Mạng lưới cấp nước

BẢNG XÁC ĐỊNH DUNG TÍCH ĐIỀU HÒA CỦA BỂ CHỨA

Dựa vào các số liệu tính toán ta có Lưu lượng dùng nước lớn nhất trong
giờ + có cháy, lương lượng nước tập trung ta có số liệu sau :
a) Lưu lượng nước, giờ dung nước max ( Lấy từ bảng tổnghợp lưu lượng )
Qmax = 1891,150 ( m3/h )
GVHD : Đào Duy Khơi
SVTH : Cao Hoàng Ân

Trang :………

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY
BTL MÔN: Mạng lưới cấp nước

Qmax

1891,150 1000  525, 32(l / s)
36000

b) Lưu lượng giờ dung nước tối đa trong giờ có cháy
C

Q max   2 10   Q  l / s 
max

Qmax = 20 + 525,319 = 545,32 ( l/s)
C) Dựa vào các số liệu tính toán trên ta được lưu lượng nước tập trung sau :
* Xí nghiệp I

Q

max

CN
CN
 Q  Q  Q  0,.382  0,6  9,72 10.702 l / s 
TA
SX 
 SH

* Xí nghiệp II

Q

max

CN
CN
 Q  Q  Q   0,659  0,96  18,06 19,679 l / s 
TA
SX 
 SH

* Lưu lượng dung nước của trường học : Qmax = 3,91 ( l/s )
* Lưu lượng dung nước của bệnh viện : Qmax = 1,563 ( l/s )
* Lưu lượng giờ dung nước có cháy :
Qmax = 20 ( l/s )
 Tổng lưu lượng nước tập trung:
Qtập trung = QXNI + QXNII + QTH + QBV + QCC
QTR = 10,702 + 19,679 + 3,91 + 1,563 + 20 = 55,854 ( l/s )
* Tổng lưu lượng vào dừng nước lớn nhất + trong giờ có cháy
Qmax = 20 + 525,319 = 545,319 ( l/s)
I TÍNH TOÁN THỦY LỰC GIỜ DÙNG NƯỚC LỚN ( MAX )
- Lưu lượng nước, giờ dung nước max ( Lấy từ bảng tổnghợp lưu lượng )
Qmax = 1891,150 ( m3/h )
Qmax

,150 x1000
525,32 ( l/s )
189136000

1/ Xác định lưu lượng nước tính toán cho các đoạn ống:

 Q   Q (l / s )
L
525.32  35.854
q đvdđ  2295 (l / s)

q

đvdđ



vào

TR

TT

2/ Bảng xác định lưu lượng nước dọc đường của các đoạn ống :
GVHD : Đào Duy Khơi
SVTH : Cao Hoàng Ân

Trang :………

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY
BTL MÔN: Mạng lưới cấp nước

3/ Bảng xác định lưu lượng điểm nút :

4/ Phân phối sơ bộ lưu lương lưu lượng tính toán cho từ đoạn ống :
a) Lưu lượng nước tính toán cho đoạn 1 – 2

Q

1 2
TT

1 2
2 3
3 6
2 5
5 6
 1 q  q  q  q  1 q  q
2 dđ
2 dđ
dđ
dđ
dđ
TH , BV

=33.0576 + 74,6462 + 69,3143 + 69,3143 + 37,3231 + 5,473 =289,1285(L/S )
B) Lưu lượng nước tính toán cho đoạn 2 – 3
2 3
2 3
3 6
QTT  1 2 q dđ  q dđ  q BV
= 37,3231 + 69.3143 + 1, 563 = 108,2004 ( l/s )
c) Lưu lượng nước tính toán cho đoạn 3 – 6

Q

2 3

TT

1

2q

3 6
dđ

= 34,65715 (l/s )
d) Lưu lượng nước tính toán cho...
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY
BTL MÔN: Mạng lưới cấp nước
BẢNG XÁC ĐỊNH DUNG TÍCH ĐIỀU HÒA ĐÀI NƯỚC
GVHD : Đào Duy Khơi
SVTH : Cao Hoàng Ân Trang :………
Bài tập lớn mạng lưới cấp nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn mạng lưới cấp nước - Người đăng: caohoangan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài tập lớn mạng lưới cấp nước 9 10 226