Ktl-icon-tai-lieu

bài tập lớn môn tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi nhungmeocon
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 632 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề bài: Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở
Việt Nam là một cuộc cách mạng lâu dài, khó khăn và gian khổ nhất trong lịch sử”.
Liên hệ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.
Bài làm
Đất nước Việt Nam ta đã trải qua những cuộc chiến tranh vô cùng khó khăn,
khốc liệt với những kẻ thù lớn trong suốt chiều dài lịch sử anh hùng. Những cuộc
cách mạng của chúng ta đã trải qua bao khó khăn, gian khổ tưởng chừng như
không một cuộc cách mạng nào có thể khó khăn hơn. Thế nhưng, Hồ Chí Minh, vị
cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc; người cộng sản đầu tiên của Việt Nam;
người đã tìm kiếm, lựa chọn con đường, vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn
cho dân tộc và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam theo mục tiêu độc lập dân
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã cho rằng: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội ởViệt
Nam là một cuộc cách mạng lâu dài, khó khăn và gian khổ nhất trong lịch sử”.
Như vậy, chính chúng ta đã và đang tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng khó khăn
gian khổ nhất của dân tộc – xây dựng chủ nghĩa xã hội.


Vậy trước tiên chúng ta cần hiểu chủ nghĩa xã hội là gì? “Hồ Chí Minh có
quan niệm tổng quát khi coi chủ nghĩa xã hội như là một chế độ xã hội bao
gồm các mặt rất phong phú, hoàn chỉnh, trong đó con người được phát
triển toàn diện tự do. Trong một xã hội như thế, mọi thiết chế, cơ cấu xã
hội đếu nhằm tới mục tiêu giải phóng con người. Hồ Chí Minh diễn đạt
quan niệm của mình về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trên một số mặt nào
đó của nó như : chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Với cách diễn đạt như
thế của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội thì chúng ta không nên tuyệt đối
hóa từng mặt hoặc tách riêng rẽ từng mặt của nó, mà cần đặt trong một
tổng thể chung. … Hồ Chí Minh quan niệm về chủ nghĩa xã hội ở nước ta
1

1.Hồ Chí Minh : Toàn tập, t.8, tr.226
2.Hồ Chí Minh : Toàn tập, t.10, tr.556
3,4. .Hồ Chí Minh : Toàn tập, t.8, tr.161

bằng cách nhấn mạnh đó là một xã hội vì lợi ích của Tổ Quốc, của nhân
dân, là “ làm sao cho dân giàu nước mạnh”1,là “ làm sao cho Tổ Quốc giàu
mạnh, đồng bào sung sướng”, “ là nhằm nâng cao đời sống vật chất và văn
hóa của nhân dân”2, là làm cho mọi người được ăn no mặc ấm, được sung
sướng, tự do, là “ nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn
tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”3 như “
ham muốn tột bậc” 4 mà Người đã trả lời các nhà báo vào tháng 1-1946.
Hồ Chí Minh nêu chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong ý thức động lực của
toàn dân dưới sự lãnh đạo của đả...
Đề bài: Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở
Việt Nam là một cuộc cách mạng lâu dài, khó khăn và gian khổ nhất trong lịch sử”.
Liên hệ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.
Bài làm
Đất nước Việt Nam ta đã trải qua những cuộc chiến tranh vô cùng khó khăn,
khốc liệt với những kẻ thù lớn trong suốt chiều dài lịch sử anh hùng. Những cuộc
cách mạng của chúng ta đã trải qua bao khó khăn, gian khổ tưởng chừng như
không một cuộc cách mạng nào có thể khó khăn hơn. Thế nhưng, Hồ Chí Minh, vị
cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc; người cộng sản đầu tiên của Việt Nam;
người đã tìm kiếm, lựa chọn con đường, vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn
cho dân tộc và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam theo mục tiêu độc lập dân
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã cho rằng: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội ởViệt
Nam là một cuộc cách mạng lâu dài, khó khăn và gian khổ nhất trong lịch sử”.
Như vậy, chính chúng ta đã và đang tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng khó khăn
gian khổ nhất của dân tộc – xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Vậy trước tiên chúng ta cần hiểu chủ nghĩa xã hội là gì? “Hồ Chí Minh có
quan niệm tổng quát khi coi chủ nghĩa xã hội như là một chế độ xã hội bao
gồm các mặt rất phong phú, hoàn chỉnh, trong đó con người được phát
triển toàn diện tự do. Trong một xã hội như thế, mọi thiết chế, cơ cấu xã
hội đếu nhằm tới mục tiêu giải phóng con người. Hồ Chí Minh diễn đạt
quan niệm của mình về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trên một số mặt nào
đó của nó như : chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Với cách diễn đạt như
thế của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội thì chúng ta không nên tuyệt đối
hóa từng mặt hoặc tách riêng rẽ từng mặt của nó, mà cần đặt trong một
tổng thể chung. … Hồ Chí Minh quan niệm về chủ nghĩa xã hội ở nước ta
1
1.Hồ Chí Minh : Toàn tập, t.8, tr.226
2.Hồ Chí Minh : Toàn tập, t.10, tr.556
3,4. .Hồ Chí Minh : Toàn tập, t.8, tr.161
bài tập lớn môn tư tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập lớn môn tư tưởng HCM - Người đăng: nhungmeocon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
bài tập lớn môn tư tưởng HCM 9 10 348