Ktl-icon-tai-lieu

bài tập siêu cao tần

Được đăng lên bởi Lâm Phong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 434 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập Môn Mạch siêu cao tần
1) Thiết kế LNA sử dụng transistor: hoạt động ở tần số 2.4GHz với độ lợi 5dB. Sử
dụng một trong các công cụ: RFSim, Ansoft disigner, AWR, ADS để mô phỏng khảo sát
kết quả.
2) Thiết kế mạch khuếch đại đạt độ lợi 6dB(+/-0.5dB) trong dải tần 1GHz đến 1.5GHz sử
dụng transistor: . Sử dụng một trong các công cụ RFSim, Ansoft disigner, AWR, ADS
để mô phỏng khảo sát kết quả.
3) Tìm hiểu, phân tích một bộ khuếch đại công suất siêu cao tần dùng mạch đẩy kéo.
4) Tìm hiểu, phân tích các bộ chia công suất thông dụng trong truyền hình cáp.
5) Tìm hiểu, phân tích một bộ repeater siêu cao tần.
6) Khảo sát, phân tích một LNB của một anten thu vệ tinh.
7) Thiết kế bộ ghép hỗn hợp 900 với trở kháng chuẩn 75 (Ohm), sử dụng công nghệ vi
dải. Sử dụng một trong các công cụ RFSim, Ansoft disigner, AWR, ADS, CST để mô
phỏng, khảo sát kết quả.
8) Thiết kế bộ ghép hỗn hợp 1800 với trở kháng chuẩn 75 (Ohm), sử dụng công nghệ vi
dải. Sử dụng một trong các công cụ RFSim, Ansoft disigner, AWR, ADS, CST để mô
phỏng, khảo sát kết quả.
9) Thiết kế bộ ghép/ chia công suất Wilkinson với trở kháng chuẩn 75 (Ohm), sử dụng
công nghệ vi dải. Sử dụng một trong các công cụ RFSim, Ansoft disigner, AWR, ADS,
CST để mô phỏng, khảo sát kết quả.
10) Thiết lập bộ thông số tán xạ cho BJT theo kiểu mắc B chung khi biết bộ thông số tán
xạ theo kiểu mắc E chung.
11) Thiết kế bộ lọc thông thấp bậc 3 tần số cắt 3GHz, trở kháng chuẩn 50 (Ohm) sử dụng
LC, và chuyển sang dạng mạch vi dải. Sử dụng một trong các công cụ RFSim, Ansoft
disigner, AWR, ADS, CST để mô phỏng, khảo sát kết quả.
12) Thiết kế bộ lọc thông cao bậc 3 tần số cắt 2.4GHz, trở kháng chuẩn 50 (Ohm) sử
dụng LC, và chuyển sang dạng mạch vi dải. Sử dụng một trong các công cụ RFSim,
Ansoft disigner, AWR, ADS, CST để mô phỏng, khảo sát kết quả.
13) Tìm hiểu, phân tích bộ circulator, Sử dụng công cụ CST để mô phỏng, khảo sát kết
quả.
14) Thiết kế mạch dao động sử dụng transistor hoặc diode có điện trở âm hoạt động ở
tần số 2.4GHz. Sử dụng một trong các công cụ: RFSim, Ansoft disigner, AWR, ADS để
mô phỏng khảo sát kết quả.

...
Bài tp Môn Mch siêu cao tn
1) Thiết kế LNA s dng transistor: hot động tn s 2.4GHz vi độ li 5dB. S
dng mt trong các công c: RFSim, Ansoft disigner, AWR, ADS để mô phng kho sát
kết qu.
2) Thiết kế mch khuếch đại đạt độ li 6dB(+/-0.5dB) trong di tn 1GHz đến 1.5GHz s
dng transistor: . S dng mt trong các công c RFSim, Ansoft disigner, AWR, ADS
để mô phng kho sát kết qu.
3) Tìm hiu, phân tích mt b khuếch đại công sut siêu cao tn dùng mch đẩy kéo.
4) Tìm hiu, phân tích các b chia công sut thông dng trong truyn hình cáp.
5) Tìm hiu, phân tích mt b repeater siêu cao tn.
6) Kho sát, phân tích mt LNB ca mt anten thu v tinh.
7) Thiết kế b ghép hn hp 90
0
vi tr kháng chun 75 (Ohm), s dng công ngh vi
di. S dng mt trong các công c RFSim, Ansoft disigner, AWR, ADS, CST để
phng, kho sát kết qu.
8) Thiết kế b ghép hn hp 180
0
vi tr kháng chun 75 (Ohm), s dng công ngh vi
di. S dng mt trong các công c RFSim, Ansoft disigner, AWR, ADS, CST để
phng, kho sát kết qu.
9) Thiết kế b ghép/ chia công sut Wilkinson vi tr kháng chun 75 (Ohm), s dng
công ngh vi di. S dng mt trong các công c RFSim, Ansoft disigner, AWR, ADS,
CST để mô phng, kho sát kết qu.
10) Thiết lp b thông s tán x cho BJT theo kiu mc B chung khi biết b thông s tán
x theo kiu mc E chung.
11) Thiết kế b lc thông thp bc 3 tn s ct 3GHz, tr kháng chun 50 (Ohm) s dng
LC, và chuyn sang dng mch vi di. S dng mt trong các công c RFSim, Ansoft
disigner, AWR, ADS, CST để mô phng, kho sát kết qu.
12) Thiết kế b lc thông cao bc 3 tn s ct 2.4GHz, tr kháng chun 50 (Ohm) s
dng LC, và chuyn sang dng mch vi di. S dng mt trong các công c RFSim,
Ansoft disigner, AWR, ADS, CST để mô phng, kho sát kết qu.
13) Tìm hiu, phân tích b circulator, S dng công c CST để mô phng, kho sát kết
qu.
14) Thiết kế mch dao động s dng transistor hoc diode có đin tr âm hot động
tn s 2.4GHz. S dng mt trong các công c: RFSim, Ansoft disigner, AWR, ADS để
mô phng kho sát kết qu.
bài tập siêu cao tần - Người đăng: Lâm Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
bài tập siêu cao tần 9 10 760