Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tâm lí

Được đăng lên bởi ngocnguyen373790
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đi thực tập đối với chúng tôi_những sinh viên sư phạm năm thứ 2 thực sự là một thế
giới mới mẻ và chắc chắn sẽ có nhiều điều rất thú vị. Nhưng có lẽ điều khiến tôi cảm
thấy thích thú nhất đó là lần đầu tiên tôi được thực sự bước vào thế giới của những
cô bé, cậu bé học sinh tiểu học thông minh, tinh nghịch nhưng cũng không kém phần
ngây thơ và đáng yêu.
Tôi vẫn còn nhớ vào ngày thứ hai của ba tuần trước, chúng tôi vào lớp để ra mắt lớp
mình sẽ chủ nhiệm. Đó là lớp 4C_một lớp chọn của trường tiểu học Văn Chương.
Chúng tôi bước vào trước những ánh mắt thích thú và vui mừng của những cô cậu bé
rất dễ thương. Cả lớp rất trật tự nghe chúng tôi tự giới thiệu về mình. Qua ánh mắt
và thái độ tôi biết đa số tỏ ra rất vui với sự xuất hiện của các cô thực tập, đặc biệt là
các cô bé vốn rất thích những người lớn hơn mình. Tôi cảm thấy rất vui vì buổi đầu
ra mắt rất thuận lợi với sự ủng hộ nhiệt tình của học sinh. Tuy nhiên không phải tất
cả đều thấy thoải mái và hoan nghênh sự có mặt của chúng tôi. Tôi để ý có một ánh
mắt không có vẻ thiện cảm lắm với chúng tôi. Điều này làm tôi thấy có một chút
ngạc nhiên vì đó lại là một cô bé. Cô bé trông rất xinh xắn với mái tóc dài luôn được
buộc gọn gẽ cùng chiếc nơ xinh xinh màu đỏ, đôi mắt to tròn đen láy nổi bật trên
nước da trắng mịn.
Tôi thực sự ấn tượng không chỉ bởi vẻ bề ngoài xinh xắn mà còn cả thái độ dửng
dưng của cô bé. Khi phân tổ quản lí cùng 3 giáo sinh khác trong nhóm, tôi đã quyết
định xin nhận tổ có cô bé đó ngồi. Qua tìm hiểu sơ bộ trong lớp và qua sổ chủ nhiệm
của cô giáo chủ nhiệm tôi biết tên cô bé là Trần Trà Mi và không giữ chực vụ đặc biệt
gì trong lớp, học lực bình thường và không có tài năng đặc biệt. Nhưng tôi vẫn cảm
thấy Mi rất đáng lưu tâm và quyết định tìm hiểu về học sinh này. Qua thời gian quản
lý lớp chủ nhiệm, tôi đã cố gắng chuyện trò để hiểu thêm về Mi. Lúc đầu cô bé
không nhiệt tình nói chuyện với tôi. Nhưng tôi vẫn cố gắng kiên trì bằng cách ngày
ngày đều tiếp xúc và hỏi han cô bé.Qua đó tôi được biết cô bé đặc biệt rất thích môn
Tiếng Anh và được tham gia lớp bồi dưỡng Tiếng Anh của trường. Khi chúng tôi
chuẩn bị tiết mục văn nghệ về chủ đề “trò chơi dân gian” và dự định có 1 tiết mục
múa hát “trống cơm”, tôi rất muốn Mi tham gia vì cảm thấy cô bé rất ít tham gia các
hoạt động của lớp. Nhưng khi hỏi tôi rất bất ngờ vì cô bé tỏ ra rất hứng thú và nhiệt
tình tham gia. Điều này chứng tỏ Mi rất thích các phong trào múa hát như bao cô bé
khác. Trong quá trình luyện tập em là người chăm chỉ và ...
i th c t p i v i chúng tôi_nh ng sinh viên s ph m n m th 2 th c s là m t th Đ đố ư ă ế
gi i m i m và ch c ch n s có nhi u i u r t thú v . Nh ng có l i u khi n tôi c m đ ư đ ế
th y thích thú nh t ó là l n u tiên tôi c th c s b c vào th gi i c a nh ng đ đ đượ ướ ế
cô bé, c u bé h c sinh ti u h c thông minh, tinh ngh ch nh ng c ng không kém ph n ư ũ
ngây th và áng yêu.ơ đ
Tôi v n còn nh vào ngày th hai c a ba tu n tr c, chúng tôi vào l p ra m t l p ư để
mình s ch nhi m. ó là l p 4C_m t l p ch n c a tr ng ti u h c V n Ch ng. Đ ườ ă ươ
Chúng tôi b c vào tr c nh ng ánh m t thích thú và vui m ng c a nh ng cô c u béướ ướ
r t d th ng. C l p r t tr t t nghe chúng tôi t gi i thi u v mình. Qua ánh m t ươ ả ớ
và thái tôi bi t a s t ra r t vui v i s xu t hi n c a các cô th c t p, c bi t là độ ế đ đ
các cô bé v n r t thích nh ng ng i l n h n mình. Tôi c m th y r t vui vì bu i u ườ ơ ổ đầ
ra m t r t thu n l i v i s ng h nhi t tình c a h c sinh. Tuy nhiên không ph i t t
c u th y tho i mái và hoan nghênh s có m t c a chúng tôi. Tôi ý có m t ánh đề để
m t không có v thi n c m l m v i chúng tôi. i u này làm tôi th y có m t chút Đ
ng c nhiên vì ó l i là m t cô bé. Cô bé trông r t xinh x n v i mái tóc dài luôn c đ đượ
bu c g n g cùng chi c n xinh xinh màu , ôi m t to tròn en láy n i b t trên ế ơ đỏ đ đ
n c da tr ng m n.ướ
Tôi th c s n t ng không ch b i v b ngoài xinh x n mà còn c thái d ng ượ đ
d ng c a cô bé. Khi phân t qu n lí cùng 3 giáo sinh khác trong nhóm, tôi ã quy t ư đ ế
nh xin nh n t có cô bé ó ng i. Qua tìm hi u s b trong l p và qua s ch nhi mđị đ ơ
c a cô giáo ch nhi m tôi bi t tên cô bé là Tr n Trà Mi và không gi ch c v c bi t ế đặ
gì trong l p, h c l c bình th ng và không có tài n ng c bi t. Nh ng tôi v n c m ườ ă đặ ư
th y Mi r t áng l u tâm và quy t nh tìm hi u v h c sinh này. Qua th i gian qu n đ ư ế đị
lý l p ch nhi m, tôi ã c g ng chuy n trò hi u thêm v Mi. Lúc u cô bé đ đ đầ
không nhi t tình nói chuy n v i tôi. Nh ng tôi v n c g ng kiên trì b ng cách ngày ư
ngày u ti p xúc và h i han cô bé.Qua ó tôi c bi t cô bé c bi t r t thích mônđề ế đ đượ ế đặ
Ti ng Anh và c tham gia l p b i d ng Ti ng Anh c a tr ng. Khi chúng tôi ế đượ ưỡ ế ườ
chu n b ti t m c v n ngh v ch “trò ch i dân gian” và d nh có 1 ti t m c ế ă đề ơ đị ế
múa hát “tr ng c m, tôi r t mu n Mi tham gia vì c m th y cô bé r t ít tham gia các ơ
ho t ng c a l p. Nh ng khi h i tôi r t b t ng vì cô bé t ra r t h ng thú và nhi t độ ư
tình tham gia. i u này ch ng t Mi r t thích các phong trào múa hát nh bao cô bé Đ ư
khác. Trong quá trình luy n t p em là ng i ch m ch và múa r t p. Tuy nhiên v n ườ ă đẹ
r t ít nói chuy n v i các b n trong i múa và có bi u hi n thích th hi n b n thân độ
h n là hòa vào cùng t p th . Nh ng r t may là sau khi xong ch ng trình v n ngh ơ ư ươ ă
Mi ã b t u c i m h n trong giao ti p v i tôi và b n bè. Khi c h i v c m đ đầ ơ ế đượ ướ ơ
c a b n thân, cô bé nói mu n tr thành m t ti p viên hàng không vì v y r t c g ng ế
trau d i môn Ti ng Anh c a mình. Nh ng càng ti p xúc v i Mi tôi càng c m th y ế ư ế
bé có cái “tôi” r t l n, luôn t cho mình là nh t và khi m i chuy n không theo ý mình
thì t ra r t khó ch u và hay gi n d i. B i v y nên cô bé không hòa ng h t v i các đồ ế
b n và c ng t ra là không c n ch i v i các b n trong l p. c bi t cô bé th ng ũ ơ Đ ườ
xuyên có ý ngh không t t v ng i khác, luôn ngh b n bè nói x u mình và b n thânĩ ườ ĩ
Mi c ng r t hay k v i tôi nh ng i u cô bé ngh không t t v các b n. Tôi th ng ũ đ ĩ ườ
ki m tra bài t p c a cô bé và xem Mi làm bài. M i khi phát hi n ra ch sai, tôi
th ng ch ra và gi ng l i cho Mi. Tuy nhiên tôi th y thái c a cô bé có v khó ườ độ
ch u, luôn luôn tìm cách b o v cái sai c a mình. i u này cho th y thái không Đ độ
tích c c h c h i và b o th c a cô bé. Nh ng c ng nh nh ng cô bé cùng tu i ư ũ ư độ
khác, Mi r t thích các câu chuy n c tích có k t thúc h nh phúc, và nh ng b phim ế
tình c m Hàn Qu c mà cô bé c xem trên truy n hình. Qua ó có th th y tuy có đượ đ
nh ng cá tính r t n i b t khác v i các b n cùng l a nh ng Mi c ng có nh ng nét ư ũ
ngây th , m m ng và có ni m tin vào nh ng i u t t p.ơ ơ đ đẹ
Tuy h c l c bình th ng, không có gì n i tr i so v i các b n cùng l p, nh ng qua ti p ư ư ế
xúc tôi th y Mi không c g ng và ch m ch trong h c t p. Qua nh ng lúc gi ng gi i ă
và ch b o cho em nh ng ch sai, m c dù r t hay cãi và không ch u nh n cái sai v
Bài tập tâm lí - Trang 2
Bài tập tâm lí - Người đăng: ngocnguyen373790
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập tâm lí 9 10 562