Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Text Box

Được đăng lên bởi nguyenquangthai-9999
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 99 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhận thông tin

Xử lý thông tin

Xuất thông tin

Lưu trữ thông tin
KHỐI XỬ LÝ TRUNG TÂM (CPU)

CÁC
THIÊT BỊ
VÀO
INPUT
DEVICE

KHỐI ĐIỀU
KHIỂN
CONTROL
UNTIL

 
BÀN PHÍM,
CHUỘT

KHỐI
TÍNH
TOÁN
ALU

CÁC THANH GHI
REGISTER

CÁC
THIÊT BỊ
RA
OUTPUT
DEVICE

MÀN HÌNH,
MÁY IN

BỘ NHỚ TRONG
ROM, RAM, CMOS

BỘ NHỚ NGOÀI
AUXILIARY STORAGE
Chủ thể điểu khiển
Điều
khiển
trực tiếp
Và
Vào

Thông tin
Rahồi
phản
Đối tượng điều khiển
Nhiễu
Nhiễu

Ra

...
Ra
Ra
Vào Nhiễu
Nhiễu
MÀN HÌNH,
MÁY IN
BÀN PHÍM,
CHUỘT
Nhận thông tin Xử lý thông tin Xuất thông tin
Lưu trữ thông tin
KHỐI XỬ LÝ TRUNG TÂM (CPU)
BỘ NHỚ TRONG
ROM, RAM, CMOS
KHỐI ĐIỀU
KHIỂN
CONTROL
UNTIL
KHỐI
TÍNH
TOÁN
ALU
CÁC THANH GHI
REGISTER
CÁC
THIÊT BỊ
VÀO
INPUT
DEVICE
CÁC
THIÊT BỊ
RA
OUTPUT
DEVICE
Thông tin
phản hồi
BỘ NHỚ NGOÀI
AUXILIARY STORAGE
Chủ thể điểu khiển
Đối tượng điều khiển
Điều
khiển
trực tiếp
Bài tập Text Box - Người đăng: nguyenquangthai-9999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập Text Box 9 10 224