Ktl-icon-tai-lieu

bài tập thư ký

Được đăng lên bởi teddythuytrang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHƯƠNG ĐÔNG

Số: /QĐ-PĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng

năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc nâng lương cán bộ nhân viên
GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHƯƠNG ĐÔNG
Căn cứ quyết định số: 1020/2000/QĐ-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 15
tháng 12 năm 2000 về việc thành lập doanh nghiệp;
Căn cứ biên bản số: 01/BB-PĐ của Công ty Cổ phần may Phương Đông ngày 25 tháng
10 năm 2014 về việc nâng lương;
Theo đề nghị của Trưởng phòng kỹ thuật,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay nâng lương đối với Ông Nguyễn Văn A, nhân viên phòng Kỹ thuật được
hưởng hệ số lương mới 3.33 và các khoản phụ cấp khác theo quy định của Công ty.
Điều 2. Lương mới của Ông Nguyễn Văn A được hưởng kể từ ngày 15 tháng 10 năm
2014 đây là thời gian làm cơ sở để xét lương lần sau.
Điều 3. Các Ông/ Bà Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Kế toán tài chính, Trưởng
Phòng Kỹ thuật và Ông Nguyễn Văn A chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;
- Lưu: VT-PĐ.

Nguyễn Văn B
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: /QĐ-ĐHKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng

năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tuyển dụng nhân viên
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
Căn cứ quyết định số: 1020/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15
tháng 12 năm 2000 về việc thành lập trường;
Căn cứ biên bản số: 01/BB-ĐHKT của Trường Đại học Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
ngày 25 tháng 10 năm 2014 về việc tuyển dụng;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính nhân sự,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tuyển dụng Ông Nguyễn Văn A, sinh ngày 24 tháng 9 năm 1982, quê quán
Tiền Giang, tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Kinh tế
vào vị trí Nhân viên tổ chức hành chính.
Điều 2. Ông Nguyễn Văn A được hưởng mức lương khởi điểm với hệ số là 26.7 và
các khoản phụ cấp khác theo quy định của Nhà trường.
Điều 3. Các Ông/ Bà Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Kế toán tài chính, Trưởng
Phòng Tổ chức hành chính và Ông Nguyễn Văn A chịu trách nhiệm thi hành quyết
định này.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;

- Lưu: VT-ĐHKT.
Nguyễn Văn B

Hãy soạn thảo một QD tuyển dụng cho trường DH Kỹ Thuật TP HCM về việc tuyển
dụng ông Nguyễn Văn A sinh nhày 24/9/82 quên quán: Tiền Giang Tốt nghiệp DH
ngành Quản trị kinh doanh của trường dh kinh tế về làm nv phòng tổ chức hành chính.
Ông N.V.A sẽ dc nhận mức lương khởi điểm là 85% vs...
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
PHƯƠNG ĐÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /QĐ-PĐ Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
Về việc nâng lương cán bộ nhân viên
GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHƯƠNG ĐÔNG
Căn cứ quyết định số: 1020/2000/QĐ-SKHĐT của Sở Kế hoạch Đầu ngày 15
tháng 12 năm 2000 về việc thành lập doanh nghiệp;
Căn cứ biên bản số: 01/BB-PĐ của Công ty Cổ phần may Phương Đông ngày 25 tháng
10 năm 2014 về việc nâng lương;
Theo đề nghị của Trưởng phòng kỹ thuật,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay nâng lương đối với Ông Nguyễn Văn A, nhân viên phòng Kỹ thuật được
hưởng hệ số lương mới 3.33 và các khoản phụ cấp khác theo quy định của Công ty.
Điều 2. Lương mới của Ông Nguyễn Văn A được hưởng kể từ ngày 15 tháng 10 năm
2014 đây là thời gian làm cơ sở để xét lương lần sau.
Điều 3. Các Ông/ Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Kế toán tài chính, Trưởng
Phòng Kỹ thuật và Ông Nguyễn Văn A chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT-PĐ.
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn B
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
bài tập thư ký - Trang 2
bài tập thư ký - Người đăng: teddythuytrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập thư ký 9 10 386