Ktl-icon-tai-lieu

Bài tham luận vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã về phát hiện nguồn lực của địa phương

Được đăng lên bởi mylanvp90
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 677 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG BỘ HUYỆN TIÊN PHƯỚC
ĐẢNG ỦY XÃ TIÊN SƠN
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tiên Sơn, ngày 13 tháng 07 năm 2015

BÀI THAM LUẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY XÃ VỀ
PHÁT HUY CÁC NGUỒN LỰC CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRONG VIỆC THỰC
HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Kính thưa Đoàn chủ tịch, thưa Đại hội!
Được sự cho phép của Đoàn chủ tịch. Tôi thay mặt cho Đảng ủy xã Tiên Sơn
xin được báo cáo trước Đại hội về nội dung, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy về
phát huy các nguồn lực của địa phương trong việc thực hiện chương trình mục tiêu
Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.
Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cán bộ và nhân dân xã Tiên Sơn kính chúc
Đoàn chủ tịch, các Đ/c lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, chúc toàn thể Đại hội sức khỏe,
đoàn kết, trách nhiệm vì mục tiêu xây dựng quê hương Tiên phước ngày càng phát
triển giàu mạnh.
Thưa Đại hội!
Tiên Sơn là một trong ba xã được Huyện chọn làm xã điểm trong việc thực hiện
chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.
Là một địa bàn xa trung tâm huyện, với 951 hộ dân, …… khẩu, được chia thành
6 thôn, đời sống nhân dân tại thời điểm phát động chương trình hết sức khó khăn, tỷ lệ
hộ nghèo chiếm tới gần 54% và chỉ đạt có 2/19 tiêu chí. Cơ sở hạ tầng phục vụ dân
sinh chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển chung của xã hội.
Trước yêu cầu đặt ra của nhiệm vụ, Đảng ủy đã bàn bạc, thảo luận, tranh thủ ý
kiến đóng góp của các Đồng chí nguyên là lãnh đạo của xã qua các thời kỳ, các Đồng
chí là người con quê hương đang công tác trong nhiều lĩnh vực ở các nơi, các Đồng
chí là lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND các cơ quan, ban ngành của Huyện đã tìm
ra giải pháp tối ưu trong công tác lãnh, chỉ đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn
này Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới đã được thành lập theo đúng hướng dẫn do
đồng chí Bí thư làm trưởng ban; đồng chí Chủ tịch UBND và đồng chí Chủ tịch
UBMT xã làm phó ban; các ban, ngành đoàn thể, 06 thôn trưởng làm thành viên.
Sau khi bàn bạc thống nhất Đảng ủy chọn ba nội dung trọng tâm lãnh đạo như
sau:
- Tập trung lãnh đạo làm thay đổi nhận thức về mục tiêu xây dựng Nông thôn
mới trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
- Tranh thủ kết hợp mọi nguồn lực đầu tư của các cấp, các ngành, các tổ chức
chính trị xã hội trong ngoài nước, của các doanh nghiệp làm ăn trên địa bàn, của Hội
đồng hương Tiên Sơn trên cả nước.
- Tập trung khai thác nguồn lực từ trong các tầng lớp nhân dân (Cả tinh thần lẫn
vật chất)
Tro...
ĐẢNG BỘ HUYỆN TIÊN PHƯỚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY XÃ TIÊN SƠN
* Tiên Sơn, ngày 13 tháng 07 năm 2015
BÀI THAM LUẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY XÃ VỀ
PHÁT HUY CÁC NGUỒN LỰC CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRONG VIỆC THỰC
HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Kính thưa Đoàn chủ tịch, thưa Đại hội!
Được sự cho phép của Đoàn chủ tịch. Tôi thay mặt cho Đảng ủy xã Tiên Sơn
xin được báo cáo trước Đại hội vnội dung, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy v
phát huy c nguồn lực của địa phương trong việc thực hiện chương trình mục tiêu
Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.
Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cán bộ nhân dân Tiên Sơn kính chúc
Đoàn chủ tịch, các Đ/c lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, chúc toàn thể Đại hội sức khỏe,
đoàn kết, trách nhiệm mục tiêu xây dựng quê hương Tiên phước ngày càng phát
triển giàu mạnh.
Thưa Đại hội!
Tiên Sơn là một trong ba xã được Huyện chọn làm xã điểm trong việc thực hiện
chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.
Là một địa bàn xa trung tâm huyện, với 951 hộ dân, …… khẩu, được chia thành
6 thôn, đời sống nhân dân tại thời điểm phát động chương trình hết sức khó khăn, tỷ lệ
hộ nghèo chiếm tới gần 54% chỉ đạt có 2/19 tiêu chí. s hạ tầng phục v dân
sinh chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển chung của xã hội.
Trước yêu cầu đặt ra của nhiệm vụ, Đảng ủy đã bàn bạc, thảo luận, tranh thủ ý
kiến đóng góp của các Đồng chí nguyên là lãnh đạo của xã qua các thời kỳ, các Đồng
chí người con quê hương đang công tác trong nhiều lĩnh vực các nơi, các Đồng
chí là lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND các cơ quan, ban ngành của Huyện đã tìm
ra giải pháp tối ưu trong công tác lãnh, chỉ đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Xác định đây nhiệm v trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn
này Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới đã được thành lập theo đúng hướng dẫn do
đồng chí thư làm trưởng ban; đồng chí Chủ tịch UBND đồng chí Chủ tịch
UBMT xã làm phó ban; các ban, ngành đoàn thể, 06 thôn trưởng làm thành viên.
Sau khi bàn bạc thống nhất Đảng ủy chọn ba nội dung trọng tâm lãnh đạo như
sau:
- Tập trung lãnh đạo làm thay đổi nhận thức về mục tiêu xây dựng Nông thôn
mới trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
- Tranh thủ kết hợp mi nguồn lực đầu của các cấp, các ngành, các tổ chức
chính trị hội trong ngoài ớc, của các doanh nghiệp làm ăn trên địa bàn, của Hội
đồng hương Tiên Sơn trên cả nước.
- Tập trung khai thác nguồn lực từ trong các tầng lớp nhân dân (Cả tinh thần lẫn
vật chất)
Trong đó công tác làm thay đổi nhận thức trong cộng đồng là việc làm cần thiết
và quan trọng nhất.
Bài tham luận vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã về phát hiện nguồn lực của địa phương - Trang 2
Bài tham luận vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã về phát hiện nguồn lực của địa phương - Người đăng: mylanvp90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tham luận vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã về phát hiện nguồn lực của địa phương 9 10 464