Ktl-icon-tai-lieu

Bài thảo luận nhóm

Được đăng lên bởi hoanghuucuong33
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 432 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LENIN
THẢO LUẬN NHÓM QUÁ TRÌNH

Nhóm thực hiện:

Hoàng Hữu Cường (14143037)
Võ Quốc Cường (14143043)
Nguyễn Thành Luân

TÊN ĐỀ TÀI: Phân tích nội dung và đưa ra phương pháp của
quy luật Lượng chất. Lấy ví dụ minh họa
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2015

1

PHẦN I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG
I.I KHÁI NIỆM
a) Khái niệm chất:

Chất là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự
vật, hiện tượng; là sự thống nhất hữu cơ của những thuộc tính làm cho sự vật, hiện tượng
là nó chứ không phải là cái khác.
Thuộc tính của sự vật, hiện tượng là những tính chất, những trạng thái, những
yếu tố cấu thành sự vật,... Đó là những cái vốn có của sự vật, hiện tượng được sinh ra
hoặc được hình thành trong sự vận động và phát triển của nó. Mỗi sự vật, hiện tượng có
rất nhiều thuộc tính; mỗi thuộc tính lại biểu hiện một chất của sự vật, hiện tượng. Do vậy,
mỗi sự vật, hiện tượng có rất nhiều chất. Chất và sự vật, hiện tượng có mối quan hệ chặt
chẽ, không tách rời nhau. Trong hiện thực khách quan không thể tồn tại sự vật, hiện tượng
không có chất và không thể có chất nằm ngoài sự vật, hiện tượng.
Chất của sự vật, hiện tượng được biểu hiện qua những thuộc tính của nó. Nhưng
không phải thuộc tính nào cũng biểu hiện chất của sự vật. Thuộc tính của sự vật có thuộc
tính cơ bản và thuộc tính không cơ bản. Những thuộc tính cơ bản được tổng hợp lại tạo
thành chất của sự vật, hiện tượng. Chính chúng quy định sự tồn tại, vận động và sự phát
triển của sự vật, hiện tượng,chỉ khi nào chúng thay đổi hoặc mất đi thì sự vật, hiện tượng
mới thay đổi hay mất đi.
Không những được quy định bởi chất của những yếu tố tạo thành mà chất của sự
vật, hiện tượng được tạo thành bởi phương thức liên kết giữa các yếu tố, nghĩa là bởi kết
cấu của sự vật, hiện tượng. Trong hiện thực các sự vật, hiện tượng được tạo thành bởi các
yếu tố như nhau, song chất của chúng lại khác. Ví dụ, kim cương và than chì điều có cùng
thành phần hoá học do các nguyên tố các bon tao nên, nhưng do phương thức liên kết
giữa các nguyên tử các bon là khác nhau, vì thế chất của chúng hoàn toàn khác nhau. Kim
2

cương rất cứng, còn than chì lại mềm. Trong một tập thể nhất định nếu phương thức liên
kết giữa các cá nhân biến đổi thì tập thể đó trở nên vững mạnh, hoặc sẽ trở thành yếu
kém, nghĩa là chất của tập thể biến đổi. Từ đó có thể thấy sự thay đổi về chất của sự vật,
hiện tượng phụ thuộc cả vào sự...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LENIN
THẢO LUẬN NHÓM QUÁ TRÌNH
Nhóm thực hiện: Hoàng Hữu Cường (14143037)
Võ Quốc Cường (14143043)
Nguyễn Thành Luân
TÊN ĐỀ TÀI: Phân tích nội dung và đưa ra phương pháp của
quy luật Lượng chất. Lấy ví dụ minh họa
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2015
1
Bài thảo luận nhóm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thảo luận nhóm - Người đăng: hoanghuucuong33
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài thảo luận nhóm 9 10 985