Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch BDTX (2013 - 2014)

Được đăng lên bởi Trường Laxus
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 987 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GDĐT QUẢNG TRẠCH
TRƯỜNG THCS QUẢNG TÙNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

BÀI THU HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2013-2014
Họ tên giáo viên: DƯƠNG THỊ NGỌC HƯƠNG
Tổ CM: TỔ KHXH
Nhiệm vụ được giao: TT,dạy tiếng Anh khối 9.8 ,Bồi DHSG .
Trong n¨m häc qua, sau khi nghiên cứu học tập, vµ tù båi dìng vÒ 3 néi dung, bản thân ®·
nắm bắt, tiếp thu được những kiến thức c¬ b¶n sau:
A. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 1:
1.1 Đối với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng cộng sản Việt Nam :
A - Tình hình và nguyên nhân
- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp
phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2- Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu, nhất là
giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
3- Những hạn chế, yếu kém nói trên do các nguyên nhân chủ yếu sau:
- Mục tiêu giáo dục toàn diện chưa được hiểu và thực hiện đúng.
- Việc phân định giữa quản lý nhà nước với hoạt động quản trị trong các cơ sở giáo dục,
đào tạo chưa rõ. …
B- Định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
I- Quan điểm chỉ đạo
1- Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của
toàn dân
2- Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi,
cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính
sách, điều kiện bảo đảm thực hiện
3- Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân
tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện
năng lực và phẩm chất người học.
4- Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo
vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật khách quan.
5- Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học,
trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục và đào
tạo.
6- Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo đảm
định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục và đào tạo.
7- Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời giáo
dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.
II- Mục tiêu
1 Mục tiêu tổng quát
Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng
ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập ...
PHÒNG GDĐT QUẢNG TRẠCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS QUẢNG TÙNG Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
BÀI THU HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2013-2014
Họ tên giáo viên: DƯƠNG THỊ NGỌC HƯƠNG
Tổ CM: TỔ KHXH
Nhiệm vụ được giao: TT,dạy tiếng Anh khối 9.8 ,Bồi DHSG .
Trong n¨m häc qua, sau khi nghiên cứu học tập, vµ tù båi dìng vÒ 3 néi dung, bản thân ®·
nắm bắt, tiếp thu được những kiến thức c¬ b¶n sau:
A. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 1:
1.1 Đối với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng cộng sản Việt Nam :
A - Tình hình và nguyên nhân
- Lĩnh vực giáo dục đào tạo nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp
phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2- Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo còn thấp so với yêu cầu, nhất
giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
3- Những hạn chế, yếu kém nói trên do các nguyên nhân chủ yếu sau:
- Mục tiêu giáo dục toàn diện chưa được hiểu và thực hiện đúng.
- Việc phân định giữa quản lý nhà nước với hoạt động quản trị trong các cơ sở giáo dục,
đào tạo chưa rõ. …
B- Định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
I- Quan điểm chỉ đạo
1- Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, sự nghiệp của Đảng, Nhàớc và của
toàn dân
2- Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo đổi mới những vấn đlớn, cốt lõi,
cấp thiết, từ quan điểm, tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, chế, chính
sách, điều kiện bảo đảm thực hiện
3- Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân
tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện
năng lực và phẩm chất người học.
4- Phát triển giáo dục đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội bảo
vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật khách quan.
5- Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học,
trình độ giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục đào
tạo.
6- Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo đảm
định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục và đào tạo.
7- Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời giáo
dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.
II- Mục tiêu
1 Mục tiêu tổng quát
Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng
ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo
Bài thu hoạch BDTX (2013 - 2014) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch BDTX (2013 - 2014) - Người đăng: Trường Laxus
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Bài thu hoạch BDTX (2013 - 2014) 9 10 181