Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THU HOẠCH BDTX NĂM HỌC 20132014

Được đăng lên bởi GVDHHAI89
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1669 lần   |   Lượt tải: 17 lần
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ: Xã Hội

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lương Thiện, ngày 28 tháng 04 năm 2014

BÀI THU HOẠCH
CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2013-2014
Họ và tên: Lâm Thị Bắc
Chức vụ: Giáo viên
Nhiệm vụ được giao: Dạy văn 8AB, Sử 6, Chủ nhiệm 8A, Phụ trách thư
viện.
I. Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm
học theo cấp học
1. Nội dung công việc và thời gian thực hiện:
- Nghiên cứu tài liệu: Từ tháng 9/2013 đến tháng 10/2013.
+ công văn số 772/SGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2011 của Sở Giáo dục và
Đào tạo.
+Quyết định số 1764/QĐ-GĐ ngày 24/12/2009 của Giám đốc Sở Giáo dục
và Đào tạo
+ Quyết định 941/QĐ-GĐ ngày 09/9/2011 về bổ sung, điều chỉnh bộ
PPCT các môn học và hoạt động giáo dục cấp trung học cơ sở (THCS), THPT
ban hành kèm theo Quyết định số 1764/QĐ ngày 24/12/2009 của Giám đốc Sở
Giáo dục và Đào tạo
+ Công văn số 1053/SGDĐT-GDTrH ngày 28/10/2010 của Sở Giáo dục
và Đào tạo.
+ Công văn 617/SGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2012 của Sở Giáo dục và Đào
tạo.
+ Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011
+ Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT
- Áp dụng vào thực tế: Tháng 10/2013 đến Tháng4/2014
2. Kết quả thực hiện:
- Nắm chắc nhiệm vụ năm học.
- Xác định rõ nhiệm vụ được giao trong năm học về công tác chuyên môn
cũng như công tác khác.

1

- Nghiên cứu các tài liệu và các văn bản có liên quan đến chuyên môn.
- Tài liệu BDTX.
Cụ thể:
1. Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua:
- Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh", “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
và nội dung “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”Gắn việc thực
hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua với việc rèn luyện phẩm chất
chính trị, đạo đức, lối sống, kỷ luật và tác phong khoa học trong công việc .
- Đăng ký thực hiện “Một việc tốt theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
theo tinh thần công văn số 772/SGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2011 của Sở Giáo
dục và Đào tạo.
2. Thực hiện kế hoạch giáo dục
- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thời gian năm học theo Quyết định số 801
của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.
- Thực hiện Chương trình giáo dục: Nghiêm túc thực hiện phân phối
chương trình (PPCT) ban hành kèm theo Quyết định số 1764/QĐ-GĐ ngày
24/12/2009 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định 941/QĐ-GĐ
ngày 09/9/2011 về bổ sung, điều chỉnh bộ PPCT các môn học và hoạt động giáo
dục cấp trung học cơ sở (THCS), THPT ban hành kèm t...
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THIỆN
TỔ: Xã Hội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lương Thiện, ngày 28 tháng 04 năm 2014
BÀI THU HOẠCH
CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2013-2014
Họ và tên: Lâm Thị Bắc
Chức vụ: Giáo viên
Nhiệm vụ được giao: Dạy văn 8AB, Sử 6, Chủ nhiệm 8A, Phụ trách thư
viện.
I. Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm
học theo cấp học
1. Nội dung công việc và thời gian thực hiện:
- Nghiên cứu tài liệu: Từ tháng 9/2013 đến tháng 10/2013.
+ công văn số 772/SGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2011 của S Giáo dục
Đào tạo.
+Quyết định số 1764/QĐ-GĐ ngày 24/12/2009 của Giám đốc Sở Giáo dục
và Đào tạo
+ Quyết định 941/QĐ-GĐ ngày 09/9/2011 v bổ sung, điều chỉnh bộ
PPCT các môn học hoạt động giáo dục cấp trung học sở (THCS), THPT
ban hành kèm theo Quyết định số 1764/QĐ ngày 24/12/2009 của Giám đốc Sở
Giáo dục và Đào tạo
+ Công văn số 1053/SGDĐT-GDTrH ngày 28/10/2010 của Sở Giáo dục
và Đào tạo.
+ Công văn 617/SGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2012 của Sở Giáo dục và Đào
tạo.
+ Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011
+ Công văn s 8773/BGT-GDTrH ny 30/12/2010 của Bộ GDĐT
- Áp dụng vào thực tế: Tháng 10/2013 đến Tháng4/2014
2. Kết quả thực hiện:
- Nắm chắc nhiệm vụ năm học.
- Xác định rõ nhiệm vụ được giao trong năm học về công tác chuyên môn
cũng như công tác khác.
1
BÀI THU HOẠCH BDTX NĂM HỌC 20132014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI THU HOẠCH BDTX NĂM HỌC 20132014 - Người đăng: GVDHHAI89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BÀI THU HOẠCH BDTX NĂM HỌC 20132014 9 10 746