Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch chính trị hè 2015

Được đăng lên bởi vanvanle171074
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1470 lần   |   Lượt tải: 7 lần
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN TRẢNG BOM
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG TÂM
GV: PHẠM NGỌC ĐỨC

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2015
Câu hỏi : Qua các nội dung bồi dưỡng chính trị hè năm 2015, theo (anh,
chị) vấn đề nào là tâm đắc nhất ? Trình bày những vấn đề đó – liên hệ
thực tiến đơn vị công tác.
Bài làm :
*Những đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
1- Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà
nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu
tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.
2- Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn
đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội
dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi
mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động
quản trị của các cơ sở giáo dục-đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng
đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành
học.Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát
triển những nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế
giới; kiên quyết chấn chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới
phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với từng loại đối
tượng và cấp học; các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng
điểm, lộ trình, bước đi phù hợp.
3- Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi
dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến
thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi
đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với
giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

4- Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã
hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp quy
luật khách quan. Chuyển phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số
lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu
số lượng.
5- Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa
các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào
tạo. Chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo.
6- Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị
trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục và
đào tạo. Phát triển hài hòa, hỗ trợ giữa giáo dục công lập và ngoài công
lập, giữa các vùng, miền. Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối
...
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN TRẢNG BOM
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG TÂM
GV: PHẠM NGỌC ĐỨC
BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2015
Câu hỏi : Qua các nội dung bồi dưỡng chính trị năm 2015, theo (anh,
chị) vấn đề nào tâm đắc nhất ? Trình bày những vấn đề đó liên hệ
thực tiến đơn vị công tác.
Bài làm :
*Những đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
1-Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, sự nghiệp của Đảng, Nhà
nước của toàn dân. Đầu cho giáo dục đầu phát triển, được ưu
tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.
2- Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo đổi mới những vấn
đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội
dung, phương pháp, chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi
mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản của Nhà ớc đến hoạt động
quản trị của các cơ sở giáo dục-đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng
đồng, hội bản thân người học; đổi mới tất cả các bậc học, ngành
học.Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát
triển những nhân tố mới, tiếp thu chọn lọc những kinh nghiệm của thế
giới; kiên quyết chấn chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới
phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với từng loại đối
tượng cấp học; các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, trọng tâm, trọng
điểm, lộ trình, bước đi phù hợp.
3- Phát triển giáo dục đào tạo ng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi
dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ ch yếu trang bị kiến
thức sang phát triển toàn diện năng lực phẩm chất người học. Học đi
đôi với hành; luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với
giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.
Bài thu hoạch chính trị hè 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch chính trị hè 2015 - Người đăng: vanvanle171074
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài thu hoạch chính trị hè 2015 9 10 756