Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch lớp đảng viên năm 2011

Được đăng lên bởi phamtrungthanhdc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 979 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bài thu hoạch lớp đảng viên mới năm 2011
Đề: Em hãy phân tích, làm rõ nội dung không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên ĐCS Việt nam
Liên hệ ưu khuyết điểm của bản thân trong nhiệm vụ được giao.
Trả lời
Đối với mỗi cá nhân muốn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải tự mình trả lời những câu hỏi: Tại sao ta vào
Đảng ? Vào Đảng để làm gì ?, Mục tiêu lý tưởng của Đảng ta là gì ?.
Lúc sinh thời Bác Hồ đã dạy: “Vì sao chúng ta vào Đảng ? Phải chăng để thăng quan, phát tài ? Không phải !... Chúng ta
vào Đảng là để hết lòng, hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”. Cũng trong Di
chúc của mình, Người viết “... Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính,
chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của
nhân dân...”. Giờ đây, đang là một đảng viên dự bị, tôi phải xây dựng cho mình được động cơ đúng đắn bởi nó có ý nghĩa quyết định
đối với việc chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng, nó sẽ là động lực lớn thúc đẩy mọi hành động, việc làm của tôi sau này.
Trong quá trình tìm hiểu về Đảng tôi nhận thấy rằng: Đảng CSVN là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, đội tiên
phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Thể hiện trong chương 1 điều lệ Đảng:
- Ðảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu
cho mục đích, lý tưởng của Ðảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. Nên
những người này có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đồng thời họ còn có trách nhiệm tổ
chức thực hiện đường lối chủ trương đó trong thực tiễn, đồng thời họ chứng tỏ mình vừa là người lãnh đạo vừa là người phục vụ quần
chúng nhân dân, có lập trường kiên định, bảo vệ đường lối chủ trương của đảng.
- Khi nó đến người Đảng viên thì chúng ta phải thực hiện tốt các tiêu chuẩn của người Đảng viên, thể hiện ở:
+ lập trường, giai cấp và bản lĩnh chính trị của người Đảng viên:
Đảng viên phải kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, trung thành với lý tưởng cộng sản, đấu tranh bảovệ chủ nghĩa
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, vững vàng, không dao động trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào.
Cùng với việc thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, người đảng viên lúc này cần ...
Bài thu hoch lp đng viên mi năm 2011
Đề: Em hãy phân tích, làm rõ nội dung không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên ĐCS Việt nam
Liên hệ ưu khuyết điểm của bản thân trong nhiệm vụ được giao.
Trả lời
Đối với mỗi cá nhân muốn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải tự mình trả lời những câu hỏi: Tại sao ta vào
Đảng ? Vào Đảng để làm gì ?, Mục tiêu lý tưởng của Đảng ta là gì ?.
Lúc sinh thời Bác Hồ đã dạy: “Vì sao chúng ta vào Đảng ? Phải chăng để thăng quan, phát tài ? Không phải !... Chúng ta
vào Đảng để hết lòng, hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”. Cũng trong Di
chúc của mình, Người viết “... Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính,
chí công tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của
nhân dân...”. Giờ đây, đang là một đảng viên dự bị, tôi phải xây dựng cho mình được động cơ đúng đắn bởi nó có ý nghĩa quyết định
đối với việc chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng, nó sẽ là động lực lớn thúc đẩy mọi hành động, việc làm của tôi sau này.
Trong quá trình tìm hiểu về Đảng tôi nhận thấy rằng: Đảng CSVN đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, đội tiên
phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Thể hiện trong chương 1 điều lệ Đảng:
- Ðảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu
cho mục đích, lý tưởng của Ðảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. Nên
những người này có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đồng thời họ còn có trách nhiệm tổ
chức thực hiện đường lối chủ trương đó trong thực tiễn, đồng thời họ chứng tỏ mình vừa là người lãnh đạo vừa là người phục vụ quần
chúng nhân dân, có lập trường kiên định, bảo vệ đường lối chủ trương của đảng.
- Khi nó đến người Đảng viên thì chúng ta phải thực hiện tốt các tiêu chuẩn của người Đảng viên, thể hiện ở:
+ lập trường, giai cấp và bản lĩnh chính trị của người Đảng viên:
Đảng viên phải kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, trung thành với lý tưởng cộng sản, đấu tranh bảovệ chủ nghĩa
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, vững vàng, không dao động trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào.
Cùng với việc thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, người đảng viên lúc này cần tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng,
chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội, phê phán những biểu hiện mơ hồ, cực đoan hay tư tưởng sai lệch.
Người đảng viên trong công cuộc đổi mới và con người mới được đào luyện trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội là con người
có học thức, có tư duy khoa học, có tính tư tưởng cao; đồng thời, cũng là con người thiết thực trong hành động. Phải tránh rơi vào
những cực đối lập sau đây làm cho con người không có sự phát triển lành mạnh về nhân cách: hoặc thô thiển, thực dụng (sống và hành
động tùy tiện, buông thả, chạy theo lợi ích vật chất); hoặc lý thuyết suông, không phải con người hành động (do tách rời lý thuyết với
kinh nghiệm trong thực tiễn).
+ về nhận thức, kiến thức và ý thức năng lực thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên,
Đổi mới là một cuộc vận động cách mạng toàn diện và sâu sắc, diễn ra trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế đến cơ chế
quản lý, từ chế độ kinh tế đến hệ thống chính trị…
Để đạt tới năng lực trí tuệ và sáng tạo không thể không trau dồi họcvấn và coi học tập là trách nhiệm chính trị, nghĩa vụ đạo đức của
người đảng viên. Trong Đảng ta hiện nay, trình độ học vấn của một bộ phận đảng viên còn rất thấp. Có không ít đảng viên, kể bộ
Đảng, còn thấp hơn quần chúng về học vấn, văn hóa. Đó là lực cản nội tại làm cho Đảng gặp khó khăn trong công tác lãnh đạo, đặc
biệt là lãnh đạo giới trí thức và công tác khoa học kỹ thuật.
Năng lực của người đảng viên ở cương vị này là năng lực chiến lược, chung đúc trong đó cả tri thức, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị,
tài tổchức và thuyết phục. Đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về năng lực đó đối với các đảng viên và toàn Đảng là một yêu cầu đặc biệt
đối với Đảng lúc này.
+ về phẩm chất đạo đức, lối sống và phong cách của người Đảng viên,
Đối với người đảng viên, chí phấn đấu cho cá nhân trở nên lương thiện, giữ gìn phẩm
chất cá nhân cho trong sạch là chưa đủ và chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu. Người đảng viên không thể là người đứng ngoài
cuộc đấu tranh loại trừ cái ác, thờ ơ và lảng tránh trướcsự hoành hành của cái ác trong đờisống.
Tình hình đó cho thấy, để hình thành những lớp đảng viên có đạo đức tương xứng với
yêu cầu đổi mới, phải tiến hành hết sức công phu, tỷ mỷ việc giáo dục đạo đức và rèn luyện các tính cách đạo đức thông qua việc làm,
hành động; mà việc kiểm tra, đánh giá những hoạt động đó không chỉ bằng các phương pháp và nguyên tắc của tổ chức đảng mà bằng
cả sự giám sát của toàn dân.
+ về ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng viên trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc, nhất là
nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên phê bình và tự phê bình.
+ về mối qua hệ của người Đảng viên đối với quần chúng nhân dân.
Đảng ta đã xác định chế độ chính trịcủa nước ta là chế độ làm chủcủa nhân dân lao
động dưới sự lãnh đạocủa Đảng; sứcmạnh vô địch của Đảng là mối liên hệchặt chẽvới
quần chúng nhân dân. Đảng chủ trương phát huy dân chủ, coi dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lựccủa công cuộc đổimới
Đương nhiên, trong quá trình phát huy dân chủ, phải chống thái độ theo đuôi quần chúng, mị dân, dân chủ hình thức, dân chủ cực
đoan. Dân chủ phải đi đôi với kỷ luật và pháp luật. Dân chủ không có nghĩa là tự do vô tổ chức, vô chính phủ.
Bài thu hoạch lớp đảng viên năm 2011 - Trang 2
Bài thu hoạch lớp đảng viên năm 2011 - Người đăng: phamtrungthanhdc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài thu hoạch lớp đảng viên năm 2011 9 10 976