Ktl-icon-tai-lieu

Bản báo cáo

Được đăng lên bởi trungck
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 459 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
BCĐ TỔNG RÀ SOÁT, HỆ
THỐNG HÓA VĂN BẢN QPPL
Số: 108/BC-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày 07 tháng 8 năm 2013

BÁO CÁO
Kết quả rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do
HĐND, UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2013
liên quan đến lĩnh vực tài chính
Thực hiện Kế hoạch số 1028/KH-UBND ngày 29/8/2012 về tổng rà soát, hệ
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành, Ban Chỉ đạo Tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL đã tiến
hành rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01/7/1989 đến
30/6/2013 liên quan đến lĩnh vực tài chính, kết quả cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA
1. Số lượng văn bản được rà soát, hệ thống hóa
Tổng số gồm 736 văn bản. Trong đó có 104 Nghị quyết của Hội đồng nhân
dân; 504 Quyết định và 128 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Về hiệu lực thi hành
Trong tổng số 736 văn bản, có 635 văn bản hết hiệu lực (04 văn bản đã được
công bố hết hiệu lực, 631 văn bản đề nghị công bố hết hiệu lực); 93 văn bản còn
hiệu lực thi hành; 08 văn bản hết hiệu lực một phần. Cụ thể:
- 104 Nghị quyết, trong đó: 83 Nghị quyết hết hiệu lực, 18 Nghị quyết còn
hiệu lực, 03 Nghị quyết hết hiệu lực một phần.
- 504 Quyết định, trong đó: 459 Quyết định hết hiệu lực; 41 Quyết định còn
hiệu lực, 04 Quyết định hết hiệu lực một phần..
- 128 ChØ thÞ, trong ®ó: 93 ChØ thÞ hÕt hiÖu lùc, 34 ChØ thÞ cßn hiÖu lùc, 01 ChØ
thÞ hết hiệu lực một phần.
3. Lập danh mục văn bản
- Danh mục I: Danh mục chung văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân tỉnh ban hành từ 01/7/1989 đến ngày 30/6/2013 liên quan đến lÜnh
vùc tài chính gồm có 736 văn bản, trong đó: 104 Nghị quyết, 504 Quyết định, 128
Chỉ thị.
- Danh mục II: Danh mục văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hµnh tõ ngµy 01/7/1989 ®Õn 30/6/2013 liên quan đến lÜnh vùc tài chính
hết hiệu lực thi hành toàn bộ gồm 635 văn bản, trong đó: 83 Nghị quyết, 459 Quyết
định, 93 Chỉ thị.
- Danh mục III: Danh mục văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hµnh tõ ngµy 01/7/1989 ®Õn 30/6/2013 liên quan đến lÜnh vùc

2
tài chính hết hiệu lực một phần gồm 08 văn bản, trong đó: 03 Nghị quyết, 04
Quyết định và 01 Chỉ thị.
- Danh mục IV: Danh mục văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành từ 01/7/1989 đến ngày 30/6/2013 liên quan đến lÜnh vùc tài
chính còn hiệu lực thi hành gồm 93 văn bản, trong đó: 18 Nghị quyết, 41 Q...
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
BCĐ TNG RÀ SOÁT, H
THNG HÓA VĂN BN QPPL
Số: 108/BC-BCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày 07 tháng 8 năm 2013
BÁO CÁO
Kết quả rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do
HĐND, UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2013
liên quan đến lĩnh vực tài chính
Thực hiện Kế hoạch số 1028/KH-UBND ny 29/8/2012 v tổng rà soát, hệ
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nn
n tỉnh ban hành, Ban Ch đạo Tổng soát, hệ thống hóan bản QPPL đã tiến
nh soát n bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban nh từ 01/7/1989 đến
30/6/2013 liên quan đến lĩnh vực i chính, kết quả cthnhư sau:
I. KẾT QUẢ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA
1. Số lượng văn bản được rà soát, hệ thống hóa
Tổng số gồm 736 văn bản. Trong đó 104 Nghị quyết của Hội đồng nhân
dân; 504 Quyết định và 128 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Về hiệu lực thi hành
Trong tổng số 736 văn bản, 635 văn bản hết hiệu lực (04 văn bản đã được
công bố hết hiệu lực, 631 văn bản đề nghị công bố hết hiệu lực); 93 văn bản còn
hiệu lực thi hành; 08 văn bản hết hiệu lực một phần. Cụ thể:
- 104 Ngh quyết, trong đó: 83 Nghị quyết hết hiệu lực, 18 Nghị quyết còn
hiệu lực, 03 Nghị quyết hết hiệu lực một phần.
- 504 Quyết định, trong đó: 459 Quyết đnh hết hiệu lực; 41 Quyết định còn
hiệu lực, 04 Quyết định hết hiệu lực một phần..
- 128 ChØ thÞ, trong ®ó: 93 ChØ thÞ hÕt hiÖu lùc, 34 ChØ thÞ cßn hiÖu lùc, 01 C
thÞ hết hiệu lực một phần.
3. Lập danh mục văn bản
- Danh mục I: Danh mục chung văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân tỉnh ban hành từ 01/7/1989 đến ngày 30/6/2013 liên quan đến lÜnh
vùc tài chính gồm có 736 văn bản, trong đó: 104 Nghị quyết, 504 Quyết định, 128
Chỉ thị.
- Danh mục II: Danh mục văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
n tỉnh ban hµnh tõ ny 01/7/1989 ®Õn 30/6/2013 liên quan đến lÜnh vùc tài cnh
hết hiệu lực thi hành tn bộ gồm 635 văn bản, trong đó: 83 Nghị quyết, 459 Quyết
định, 93 Chỉ thị.
- Danh mục III: Danh mục văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, y ban
nhân dân tỉnh ban hµnh tõ ngµy 01/7/1989 ®Õn 30/6/2013 liên quan đến lÜnh vùc
Bản báo cáo - Trang 2
Bản báo cáo - Người đăng: trungck
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bản báo cáo 9 10 860