Ktl-icon-tai-lieu

Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM
Số ..........................................

Cơ sở: .....................................................................................................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................
Điện thoại: .....................Fax: ...................... E-mail: ...........................................

CAM KẾT
Áp dụng cho sản phẩm: .........................................................................................
Chúng tôi cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên
liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh và chịu
hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về
những vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
......, ngày ........tháng........năm 200...
Chủ cơ sở
(ký tên & đóng dấu)

...
BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM
Số ..........................................
Cơ sở: .....................................................................................................................
Địa chỉ: ..................................................................................................................
Điện thoại: .....................Fax: ...................... E-mail: ...........................................
CAM KẾT
Áp dụng cho sản phẩm: .........................................................................................
Chúng tôi cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên
liệu thực phẩm sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh chịu
hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng cơ quan quản nhà nước về
những vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
......, ngày ........tháng........năm 200...
Chủ cơ sở
(ký tên & đóng dấu)
Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm 9 10 712