Ktl-icon-tai-lieu

Bản cam kết bảo vệ môi trường – CÔNG TY TNHH YI CHYI (VIỆT NAM)

Được đăng lên bởi Thien Hoang
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1133 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bản cam kết bảo vệ môi trường – CÔNG TY TNHH YI CHYI (VIỆT NAM)

MỤC LỤC
I.

THÔNG TIN CHUNG............................................................................................3

II.

ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN..........................................................................4
2.1
2.2
2.3

III.

Địa điểm Dự án.....................................................................................................4
Hiện trạng nhà xưởng............................................................................................4
Quản lý, xử lý chất thải rắn, nước thải và khí thải................................................5
QUI MÔ SẢN XUẤT KINH DOANH...................................................................6

3.1.
3.2.
3.3.
IV.

NHU CẦU NGUYÊN, NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG.................................................9

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
V.

Sản phẩm và thị trường tiêu thu............................................................................6
Qui trình công nghệ...............................................................................................6
Máy móc thiết bị...................................................................................................7
Nhu cầu nguyên liệu..............................................................................................9
Nhu cầu lao động...................................................................................................9
Nguồn cấp nước, điểm cấp nước và nhu cầu dùng nước......................................9
Nguồn điện và nhu cầu dùng điện.........................................................................9

CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG......................................................................10
5.1.
5.2.
5.3.

VI.

BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC......................................19

6.1.
6.2.
6.3.
VII.

Giai đoạn thi công xây dựng nhà xưởng.............................................................10
Giai đoạn dự án đi vào hoạt động.......................................................................14
Các tác động khác...............................................................................................16
Giai đoạn xây dựng nhà xưởng...........................................................................19
Giai đoạn dự án đi vào hoạt động.......................................................................21
Biện pháp...
 !"#$
#%&%
' ('''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''')
' *+"*,#-!.-/''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0
 
 
  !"# !$%&"'$()*+
' 1(#234(56.7"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''8
 ,-.(/012
 3$42
 567$89:
 ' (9((:;:&!(2<.%'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=
 ;$<60 =
 ;$< >?=
 ;@$%-'$"$%-'$($<AB'$=
 ;@($<AB=
' //*>#?@A''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''BC
+ C>$4D6AE
+ C>A(>>?
+ F$$?)$2
' !D/D3#,(/*>:(-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''B=
2 C>D6A=
2 C>A(>>?
2 G--$$$?)$+
' "#6E37 !#?@A'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''F=
Bản cam kết bảo vệ môi trường – CÔNG TY TNHH YI CHYI (VIỆT NAM) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản cam kết bảo vệ môi trường – CÔNG TY TNHH YI CHYI (VIỆT NAM) - Người đăng: Thien Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Bản cam kết bảo vệ môi trường – CÔNG TY TNHH YI CHYI (VIỆT NAM) 9 10 34