Ktl-icon-tai-lieu

Bản cam kết bảo vệ môi trường kho thuốc Bảo vệ thực vật

Được đăng lên bởi Quyen Huynh
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1779 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=================

BẢN CAM KẾT
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
CỦA DỰ ÁN “CỬA HÀNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT”

CHỦ CỬA HÀNG

TRẦN THÔNG

Đăk lăk, tháng 08 năm 2011
1

CỬA HÀNG THUỐC
BẢO VỆ THƯC VẬT
Số : 0110/CH
V/v đề nghị xác nhận
bản cam kết bảo vệ
môi trường của
“Cửa hàng thuốc
bảo vệ thực vật”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: UBND thành phố Buôn Ma Thuột
Tôi tên là: Trần Thông,
Đại diện cho “Cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật”.
Địa điểm thực hiện dự án: số 60, thôn 7, xã Hòa Phú, Tp. Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0500.3686010
Xin gửi đến Uỷ ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột những hồ
sơ sau:
- Một (01) phương án kinh doanh
- Năm (05) bản cam kết bảo vệ môi trường.
Chúng tôi xin đảm bảo về độ trung thực của số liệu, tài liệu trong
các văn bản nêu trên và cam kết rằng: “Cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật”
của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, nguyên vật liệu bị cấm
theo quy định của Việt Nam và quy định của các công ước quốc tế mà
Việt Nam là thành viên. Chúng tôi cũng xin đảm bảo rằng các tiêu
chuẩn, quy chuẩn, quy định trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên
của chúng tôi là đúng sự thực và đang có hiệu lực áp dụng.
Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Đề nghị UBND thành phố Buôn Ma Thuột xem xét và cấp giấy
xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường của đề án.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP

CHỦ CỬA HÀNG

Trần Thông
2

ĐẶT VẤN ĐỀ
Từ một thị xã mà công nghiệp hầu như không có gì, nay Buôn Ma
Thuột giờ đây thật sự là một trung tâm kinh tế lớn ở Tây Nguyên đang
thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Buôn Ma Thuột là thành
phố lớn nhất ở Tây Nguyên nằm ở độ cao 536 m, nhiệt độ trung bình
hàng năm 23 độ C.
Buôn Ma Thuột là thủ phủ của Đắk Lắk có số dân đông nhất, một
thành phố đang phát triển với tốc độ tăng trưởng hàng năm bình quân
12%. Chuẩn đô thị loại 1 là 6,3%, riêng năm 2007 là 18,21%, là trung
tâm hành chánh, văn hóa và kinh tế của toàn vùng Tây nguyên. Buôn
Ma Thuột là đầu mối huyết mạch giao thông tỏa ra các hướng, nối với
thành phố Đà Lạt qua huyện Lăk bằng quốc lộ 27, nối liền với Khánh
Hòa qua Ninh Hòa bằng quốc lộ 26, nối với TP.HCM bằng quốc lộ 14
qua Đăk Nông, Bình Phước, nối liền với Yok Đôn Buôn Đôn bằng tỉnh
lộ số 1 và nối với Pleiku, Kontum bằng quốc lộ 14. Buôn Ma Thuột nổi
tiếng có nhiều loại trái cây, k...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=================
BẢN CAM KẾT
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
CỦA DỰ ÁN “CỬA HÀNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT”
CHỦ CỬA HÀNG
TRẦN THÔNG
Đăk lăk, tháng 08 năm 2011
1
Bản cam kết bảo vệ môi trường kho thuốc Bảo vệ thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản cam kết bảo vệ môi trường kho thuốc Bảo vệ thực vật - Người đăng: Quyen Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Bản cam kết bảo vệ môi trường kho thuốc Bảo vệ thực vật 9 10 373