Ktl-icon-tai-lieu

Bản cam kết khi được nhận chuyển nhượng dự án

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT KHI ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN

Kính gửi : ………………………………………………..

Tên doanh nghiệp xin nhận chuyển nhượng dự án ……………
- Địa chỉ doanh nghiệp :
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
Đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án ……do công ty …… đang
làm chủ đầu tư ………………………………………………………………
Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng và làm chủ
đầu tư dự án …… Công ty chúng tôi xin cam kết :
- Kế hoạch triển khai tiếp dự án :
- Tiến độ :
- Nội dung dự án
- Nghĩa vụ đối với khách hàng và các bên có liên quan:................................

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu.

…….Ngày …. tháng……Năm ……
Chủ đầu tư mới
( Ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu )

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT KHI ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN
Kính gửi : ………………………………………………..
Tên doanh nghiệp xin nhận chuyển nhượng dự án ……………
- Địa chỉ doanh nghiệp :
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
Đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án ……do công ty …… đang
làm chủ đầu tư ………………………………………………………………
Nếu được cấp thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng làm chủ
đầu tư dự án …… Công ty chúng tôi xin cam kết :
- Kế hoạch triển khai tiếp dự án :
- Tiến độ :
- Nội dung dự án
- Nghĩa vụ đối với khách hàng và các bên có liên quan:................................
…….Ngày …. tháng……Năm ……
Nơi nhận : Chủ đầu tư mới
- Như trên; ( Ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu )
- Lưu.
Bản cam kết khi được nhận chuyển nhượng dự án - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bản cam kết khi được nhận chuyển nhượng dự án 9 10 964