Ktl-icon-tai-lieu

BẢN CAM KẾT THAM GIA TẬP HUẤN/BỒI DƯỠNG/CÔNG TÁC

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT THAM GIA TẬP HUẤN/BỒI DƯỠNG/CÔNG TÁC
TẠI…………………………
Kính gửi:

- Ban Giám hiệu;
- Phòng Hành chính – Tổ chức;
- Phòng Quản trị Nhân sự.

Tôi tên:............................................................................................ sinh ngày:.....................................
Số CMND hoặc hộ chiếu: ....................................................................................................................
Chức danh/Chức vụ: …………………………………………..................................………………...
Đơn vị: …………………………………………............................................………………………………
Thời gian công tác:………………......................………… đến nay
Được cử tham gia tập huấn, bồi dưỡng theo Quyết định số ……............................
ngày.....…..................…. của Hiệu trưởng Trường ............................về việc….........................
Theo nguồn kinh phí: …………………………………………………………..
Tôi cam kết thực hiện các nghĩa vụ của người được Nhà trường cử đi tập
huấn, bồi dưỡng ở ………………………………………..……. như sau:
1. Đảm bảo tham gia đầy đủ các buổi học của khóa bồi dưỡng.
2. Tham gia lớp học nghiêm túc, dự kiểm tra đầy đủ các đợt kiểm tra giữa và
cuối khóa (nếu có).
3. Phấn đấu học tập để hoàn thành khóa bồi dưỡng đúng thời hạn và đạt kết
quả…….
4. Sau khi được bồi dưỡng sẽ phát huy và vận dụng năng lực, kiến thức và
kinh nghiệm từ khóa bồi dưỡng vào trong công việc.
5. Gửi kết quả kiểm tra cuối khóa hoặc Giấy chứng nhận bồi dưỡng về Phòng
Quản trị Nhân sự.
6. Nếu tự ý bỏ học khi chưa có sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan thì phải bồi
hoàn toàn bộ kinh phí học tập, trợ cấp và các khoản chi phí khác trong quá trình
tham gia bồi dưỡng.
7. Trường hợp kết thúc khóa bồi dưỡng nhưng kết quả kiểm tra không đạt thì
tự túc các khoản chi phí cho việc kiểm tra lại.
................., ngày
tháng
năm
NGƯỜI CAM KẾT
XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG
TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT THAM GIA TẬP HUẤN/BỒI DƯỠNG/CÔNG TÁC
TẠI…………………………
Kính gửi: - Ban Giám hiệu;
- Phòng Hành chính – Tổ chức;
- Phòng Quản trị Nhân sự.
Tôi tên:............................................................................................ sinh ngày:.....................................
Số CMND hoặc hộ chiếu: ....................................................................................................................
Chức danh/Chức vụ: …………………………………………..................................………………...
Đơn vị: …………………………………………............................................………………………………
Thời gian công tác:………………......................………… đến nay
Đưc ctham gia tập huấn, bi ng theo Quyết đnh số ……............................
ngày.....…..................…. của Hiệu trưởng Trường ............................về việc….........................
Theo nguồn kinh phí: …………………………………………………………..
Tôi cam kết thực hiện các nghĩa v của người được N trường cử đi tập
huấn, bồi dưỡng ở ………………………………………..……. như sau:
1. Đảm bảo tham gia đầy đủ các buổi học của khóa bồi dưỡng.
2. Tham gia lớp học nghiêm túc, dự kiểm tra đầy đủ các đợt kiểm tra giữa
cuối khóa (nếu có).
3. Phấn đấu học tập đ hoàn thành khóa bồi ỡng đúng thời hạn đạt kết
quả…….
4. Sau khi được bồi dưỡng sẽ phát huy vận dụng năng lực, kiến thức và
kinh nghiệm từ khóa bồi dưỡng vào trong công việc.
5. Gửi kết quả kiểm tra cuối khóa hoặc Giấy chứng nhận bồi dưỡng về Phòng
Quản trị Nhân sự.
6. Nếu tự ý bỏ học khi chưa sự đồng ý của lãnh đạo quan thì phải bồi
hoàn toàn bộ kinh phí học tập, trợ cấp các khoản chi p khác trong quá trình
tham gia bồi dưỡng.
7. Trường hợp kết thúc khóa bồi dưỡng nhưng kết quả kiểm tra không đạt thì
tự túc các khoản chi phí cho việc kiểm tra lại.
................., ngày tháng năm
XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG
TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
NGƯỜI CAM KẾT
BẢN CAM KẾT THAM GIA TẬP HUẤN/BỒI DƯỠNG/CÔNG TÁC - Trang 2
BẢN CAM KẾT THAM GIA TẬP HUẤN/BỒI DƯỠNG/CÔNG TÁC - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BẢN CAM KẾT THAM GIA TẬP HUẤN/BỒI DƯỠNG/CÔNG TÁC 9 10 144