Ktl-icon-tai-lieu

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA SINH VIÊN ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀi

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 167 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TRƯỜNG ……………..
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------……….., ngày ……..tháng …năm……

BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA SINH VIÊN ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Hiệu Trưởng Trường …………………..
Tôi tên là: ...................................................................... Sinh ngày: .......................................
Quê quán: ..................................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ........................................................................................................................
Số CMND hoặc hộ chiếu: ........................................................................................................
Trước đây là sinh viên cao học khóa: ............................. Khoa: .............................................
Hiện nay là: .............................................................................................................................
Tôi được nhận học bổng của: .................................................................................................
Nước: .......................................................................................................................................
Ngành học: ............................................................................. Bậc đào tạo: ............................
Thời gian học: ..........................................................................................................................
Tôi xin được Nhà trường giới thiệu tôi với phía nước ngoài để làm hồ sơ du học. Tôi
cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của người được Nhà trường giới thiệu đi đào tạo ở nước
ngoài như sau:
1. Phấn đấu học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn. Luôn
giữ gìn truyền thống và uy tín của sinh viên Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc
gia Tp.Hồ Chí Minh. P
2. Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý lưu học sinh và chịu sự quản lý
của Cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại. Thường xuyên báo cáo kết quả, tiến
độ học tập, nghiên cứu; báo cáo địa chỉ nơi ở, nơi học tập bằng email về Phòng Tổ chức
Hành chính của trường.
3. Sau khi tốt nghiệp về nước ngay và cam kết thực hiện nghĩa vụ lâu dài cho Nhà trường
(ít nhất là 05 năm) nếu Nhà trường có nhu cầu.
4. Nếu không thực hiện đúng cam kết trên đây, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc
xử l...
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TRƯỜNG ……………..
----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
……….., ngày ……..tháng …năm……
BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA SINH VIÊN ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI
Kính gửi: Hiệu Trưởng Trường …………………..
Tôi tên là: ...................................................................... Sinh ngày: .......................................
Quê quán: ..................................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ........................................................................................................................
Số CMND hoặc hộ chiếu: ........................................................................................................
Trước đây là sinh viên cao học khóa: ............................. Khoa: .............................................
Hiện nay là: .............................................................................................................................
Tôi được nhận học bổng của: .................................................................................................
Nước: .......................................................................................................................................
Ngành học: ............................................................................. Bậc đào tạo: ............................
Thời gian học: ..........................................................................................................................
Tôi xin được Nhà trường giới thiệu tôi với phía nước ngoài để m hồ du học. Tôi
cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của người được Nhà trường giới thiệu đi đào tạo nước
ngoài như sau:
1. Phấn đấu học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn. Luôn
giữ gìn truyền thống uy tín của sinh viên Trường Đại học ch khoa Đại học Quốc
gia Tp.Hồ Chí Minh. P
2. Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lưu học sinh chịu sự quản
của quan ngoại giao của Việt Nam nước sở tại. Thường xuyêno cáo kết quả, tiến
độ học tập, nghiên cứu; báo cáo địa chỉ nơi ở, nơi học tập bằng email về Phòng Tổ chức
Hành chính của trường.
3. Sau khi tốt nghiệp về nước ngay cam kết thực hiện nghĩa vụ lâu dài cho Nhà trường
(ít nhất là 05 năm) nếu Nhà trường có nhu cầu.
4. Nếu không thực hiện đúng cam kết trên đây, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc
xử theo quy định của Nhà nước, của Trường bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo theo
quy định của Chính phủ.
Người cam kết ký tên
………., ngày …. tháng … năm…….
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH
Hồ sơ kèm theo gồm có: :
(1) Bản sao Hộ chiếu, Hộ khẩu, Giấy cấp học bổng.
(2) Giấy giới thiệu của 01 CBGD của khoa,
có xác nhận của Trưởng khoa
BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA SINH VIÊN ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀi - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA SINH VIÊN ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀi 9 10 637