Ktl-icon-tai-lieu

Bản cam kết

Được đăng lên bởi Chỉ Vậy Thôi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------

BẢN CAM KẾT
Kính gửi:.......................................................................................
Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi).......................................................................................
Mã số thuế (nếu có):................................................................................................................
Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD:............................Ngày cấp:...................... Nơi cấp:..................
Địa chỉ cư trú/trụ sở:...............................................................................................................
Nơi làm việc(nếu có):..............................................................................................................
Điện thoại liên hệ:...................................................................................................................

Tôi cam kết các nội dung sau đây
1...............................................................................................................................................
2...............................................................................................................................................
3...............................................................................................................................................
4...............................................................................................................................................
5...............................................................................................................................................
(xem hướng dẫn ghi nội dung bên dưới)

Tôi/chúng tôi đề nghị:
1...............................................................................................................................................
2...............................................................................................................................................
3...............................................................................................................................................
Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.
…………., ngày …… tháng …… năm……....
CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi nội dung: Phần này ghi rõ nội dung cụ thể đã thỏa thuận để viết cam kết
của cá nhân hoặc tổ chức (ví...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------
BẢN CAM KẾT
Kính gửi:.......................................................................................
Tên nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi).......................................................................................
số thuế (nếu có):................................................................................................................
Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD:............................Ngày cấp:......................Nơi cấp:..................
Địa chỉ trú/trụ sở:...............................................................................................................
Nơi làm việc(nếu có):..............................................................................................................
Điện thoại liên hệ:...................................................................................................................
Tôi cam kết các nội dung sau đây
1...............................................................................................................................................
2...............................................................................................................................................
3...............................................................................................................................................
4...............................................................................................................................................
5...............................................................................................................................................
(xem hướng dẫn ghi nội dung bên dưới)
Tôi/chúng tôi đề nghị:
1...............................................................................................................................................
2...............................................................................................................................................
3...............................................................................................................................................
Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.
…………., ngày tháng …… năm……....
NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT
(Ký, ghi họ tên)
Bản cam kết - Trang 2
Bản cam kết - Người đăng: Chỉ Vậy Thôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bản cam kết 9 10 752