Ktl-icon-tai-lieu

Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1818 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________
BẢN CÔNG BỐ
SẢN PHẨM RAU, QUẢ, CHÈ AN TOÀN
Số:.....................
Tên nhà sản xuất………………………………………………………
Địa chỉ:
……………………………………………………………………………….
Điện thoại:……………….Fax:………………Email:…………………..
CÔNG BỐ:
Các sản phẩm sau đây (tên loài cây trồng): ..…………………………
Được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông
nghiệp tốt (VietGAP,…) cho…......., ( được chế biến theo Quy trình chế biến chè an
toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành …) và mẫu điển hình
đạt các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật, hoặc quy
định…
Căn cứ công bố: Giấy chứng nhận VietGAP (hoặc giấy chứng nhận phù
hợp tiêu chuẩn GAP khác) số ….ngày …tháng… năm … và Giấy chứng nhận chế
biến chè an toàn do tổ chức chứng nhận … (tên, địa chỉ của tổ chức chứng nhận)
cấp hoặc Báo cáo tự đánh giá của nhà sản xuất (số, ngày … tháng … năm… ).
… , ngày … tháng … năm 200…
Đại diện nhà sản xuất
(Ký tên, đóng dấu)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________
BẢN CÔNG BỐ
SẢN PHẨM RAU, QUẢ, CHÈ AN TOÀN
Số:.....................
Tên nhà sản xuất………………………………………………………
Địa chỉ:
……………………………………………………………………………….
Điện thoại:……………….Fax:………………Email:…………………..
CÔNG BỐ:
Các sản phẩm sau đây (tên loài cây trồng): ..…………………………
Được sản xuất, chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông
nghiệp tốt (VietGAP,…) cho…......., ( được chế biến theo Quy trình chế biến chè an
tn do Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban nh …) mẫu điển hình
đạt các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật, hoặc quy
định…
Căn cứ công bố: Giấy chứng nhận VietGAP (hoặc giấy chứng nhận phù
hợp tiêu chuẩn GAP khác) số ….ngày …tháng… năm Giấy chứng nhận chế
biến chè an toàn do tổ chức chứng nhận (tên, địa chỉ của tổ chức chứng nhận)
cấp hoặc Báo cáo tự đánh giá của nhà sản xuất (số, ngày … tháng … năm… ).
… , ngày … tháng … năm 200…
Đại diện nhà sản xuất
(Ký tên, đóng dấu)
Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn 9 10 876