Ktl-icon-tai-lieu

bản đăng ký ca nhân

Được đăng lên bởi bichha76
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

Kính gửi : Chi bộ Trường Tiểu học Huỳnh Minh Thạnh.
Tôi tên : Nguyễn Hồng Hà.
Chức vụ trong Đảng : Bí thư Chi bộ
Chức vụ chính quyền, đoàn thể : Phó Hiệu trưởng.
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CB, ngày 01 tháng 04 năm 2015 của chi bộ về việc học tập chuyên đề
năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn
bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể,
tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân. Bản thân tôi xin đăng ký học tập và làm
theo Bác về phong cách trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng đảng
trong sạch, vững mạnh như sau:
1. Tháng 4 và tháng 5 năm 2015 đăng ký làm theo:

- Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “trung thực, trách nhiệm”:
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về “trung thực”.
+ Luôn rèn luyện bản lĩnh vững vàng, có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng. Luôn
luôn trung thực với mình, thể hiện qua công việc chuyên môn nhà trường, trong báo cáo cũng như
trong đánh giá các hoạt động.
+ Thực hiện nói và làm đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chống chủ nghĩa cá
nhân, không được vì lợi ích cá nhân mà xuyên tạc, nói sai, làm sai. Tuyên truyền, giáo dục, vận
động đảng viên quần chúng làm theo cho đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước.
+ Thực hiện tốt việc thống nhất giữa lời nói và việc làm, “không nói một đàng, làm một nẻo” .
+ Luôn nghiêm túc với chính mình, đúng mực với người khác, không được “ hứa mà không làm”.
Thực hiện tốt lời dạy của Hồ Chí Minh “Nói ít, bắt đầu bằng hành động”; “tốt nhất là miệng nói, tay
làm, làm gương cho người khác bắt chước”. Cán bộ, đảng viên “cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai
nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh... phải
thật thà nhúng tay vào việc”.

+ Luôn kiểm tra, đánh giá những nghị quyết của chi bộ và kế hoạch của nhà trường đã thi hành thế
nào. Thực hiện đến nơi đến chốn những nghị quyết, kế hoạch đề ra.
+ Luôn luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn để hoàn thành trách nhiệm, lời hứa trước chi bộ, quần chúng.
Khi mắc sai lầm, khuyết điểm thì dũng cảm nhận lỗi tập thể và kiên quyết dựa vào tập thể để sửa
chữa khuyết điểm.
+ Chấp hành tốt các quy định ở địa phương nơi cư trú. Tham gia và đóng góp cho các cuộc họp nơi
bản thân cư trú .
- Tư tưởng Hồ Chỉ Minh về “trách nhiệm”.
+ Luôn thể hiện tinh thần trách ...
BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
Kính gửi :
Chi bộ Trường Tiểu học Huỳnh Minh Thạnh.
Tôi tên :
Nguyễn Hồng Hà
.
Chức vụ trong Đảng :
Bí thư Chi bộ
Chức vụ chính quyền, đoàn thể :
Phó Hiệu trưởng.
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CB, ngày 01 tháng 04 năm 2015 của chi bộ về việc học tập chuyên đề
năm 2015
Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn
bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh”
trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể,
tại các quan, đơn vị tuyên truyền trong nhân dân. Bản thân tôi xin đăng học tập làm
theo Bác về
phong cách trung thực, trách nhiệm; gắn với nhân dân; đoàn kết y dựng đảng
trong sạch, vững mạnh
như sau:
1. Tháng 4 và tháng 5 năm 2015 đăng ký làm theo:
- Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “trung thực, trách nhiệm”:
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về “trung thực”.
+ Luôn rèn luyện bản lĩnh vững vàng, có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng. Luôn
luôn trung thực với mình, thể hiện qua công việc chuyên môn nhà trường, trong báoo cũng như
trong đánh giá các hoạt động.
+ Thực hiện nói làm đúng chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước, chống chủ nghĩa
nhân, không được lợi ích nhân xuyên tạc, nói sai, làm sai. Tuyên truyền, giáo dục, vận
động đảng viên quần chúng làm theo cho đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước.
+ Thực hiện tốt việc thống nhất giữa lời nói và việc làm,
“không nói một đàng, làm một nẻo”
.
+ Luôn nghiêm túc với chính mình, đúng mực với người khác, không được
hứa không làm
”.
Thực hiện tốt lời dạy của Hồ Chí Minh
“Nói ít, bắt đầu bằng hành động”; “tốt nhất là miệng nói, tay
làm, làm gương cho người khác bắt chước”.
Cán bộ, đảng viên
“cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai
nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh... phải
thật thà nhúng tay vào việc”.
bản đăng ký ca nhân - Trang 2
bản đăng ký ca nhân - Người đăng: bichha76
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bản đăng ký ca nhân 9 10 154