Ktl-icon-tai-lieu

Bản đăng ký cá nhân

Được đăng lên bởi Khaving Quoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 914 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND HUYỆN SƠN HÀ
PHÒNG VH &TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Về Trung thực,
trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch,
vững mạnh”
Tôi tên : Đinh thị A Mua
Đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sơn Hà
Sau khi học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức HCM về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” cùng với nhiệm vụ được phân công bản thân
tôi xin đăng ký việc học tập và làm theo Bác “ về trung thực, trách nhiệm; gắn
bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” như sau:
1. Về trung thực, trách nhiệm
Bản thân không ngừng nâng cao nhận thức về phẩm chất trung thực, trách
nhiệm trong công việc và trong cuộc sống, coi đó là đức tính cần thiết và quý
báu, là phẩm giá của mỗi người.
- Bản thân luôn xác định rằng, trung thức phải đi liền với trách nhiệm.
2.Về gắn bó với nhân dân;
Luôn xác định rằng, trách nhiệm gắn bó với nhân dân trước hết thuộc về
cán bộ, Đảng viên. Đặc biệt trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, nếu
không xuất phát từ lợi ích của nhân dân thì các chủ trương chính sách sẽ không
được nhân dân ủng hộ và thực hiện.
3. Về đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
Để đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thì trước hết cần phải
trập trung học tập, làm theo vào một số nội dung sau:
-Thứ nhất: Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng
đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các cấp các ngành.
- Thứ hai: Nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình.
- Đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh không chỉ là trách
nhiệm của toàn Đảng, trước hết là của cấp ủy Đảng các cấp từ trung ương đến
cơ sở, của mỗi cán bộ, Đảng viên mà còn là yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ tổ quốc, là sự mong đợi của các tầng lớp nhân dân.
Để tạo điều kiện cho bản thân hoàn thành tốt việc làm học tập và làm
theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh. Bản thân tôi mong nhận được ý kiến góp

ý của tập thể cơ quan. Tôi xin hứa trước tập thể cơ quan sẽ quyết tâm thực hiện
tốt những nội dung đã đăng ký trên./.
Sơn Hà ngày 17 tháng 7 năm 2015
Người viết

Đinh Thị A Mua

...
UBND HUYỆN SƠN HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VH &TT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Về Trung thực,
trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch,
vững mạnh”
Tôi tên : Đinh thị A Mua
Đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sơn Hà
Sau khi học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập làm theo tấm gương
đạo đức HCM về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” cùng với nhiệm vụ được phân công bản thân
tôi xin đăng việc học tập và làm theo Bác v trung thực, trách nhiệm; gắn
bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” như sau:
1. Về trung thực, trách nhiệm
Bản thân không ngừng nâng cao nhận thức về phẩm chất trung thực, trách
nhiệm trong công việc trong cuộc sống, coi đó đức tính cần thiết và quý
báu, là phẩm giá của mỗi người.
- Bản thân luôn xác định rằng, trung thức phải đi liền với trách nhiệm.
2.Về gắn bó với nhân dân;
Luôn xác định rằng, trách nhiệm gắn bó với nhân dân trước hết thuộc về
cán bộ, Đảng viên. Đặc biệt trong xây dựng và phát triển kinh tế - hội, nếu
không xuất phát từ lợi ích của nhân dân thì các chủ trương chính sách sẽ không
được nhân dân ủng hộ và thực hiện.
3. Về đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
Để đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thì trước hết cần phải
trập trung học tập, làm theo vào một số nội dung sau:
-Thứ nhất: Quan tâm đến công tác y dựng Đảng, thực s coi xây dựng
đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các cấp các ngành.
- Thứ hai: Nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình.
- Đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh không chỉ trách
nhiệm của toàn Đảng, trước hết của cấp ủy Đảng các cấp từ trung ương đến
sở, của mỗi cán bộ, Đảng viêncòn là yêu cầu của sự nghiệp y dựng và
bảo vệ tổ quốc, là sự mong đợi của các tầng lớp nhân dân.
Để tạo điều kiện cho bản thân hoàn thành tốt việc làm học tập làm
theo tấm gương đạo dức Hồ C Minh. Bản thân tôi mong nhận được ý kiến góp
Bản đăng ký cá nhân - Trang 2
Bản đăng ký cá nhân - Người đăng: Khaving Quoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bản đăng ký cá nhân 9 10 255