Ktl-icon-tai-lieu

BẢN ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THAM DỰ HỘI THAO

Được đăng lên bởi Paso Khải Nguyên
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1825 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG
ĐẠI HỌC SÀI GÒN
\

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THAM DỰ HỘI THAO
(Thứ 4, 5/2013)
MÔN KÉO CO
Khoa: Thư viện – Văn phòng
Họ tên trợ lý văn nghệ - thể thao: .............................................Điên thoại:................
TT
1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VĐV NAM
VĐV NỮ
(Ghi họ tên và Mã SV)
(Ghi họ tên và Mã SV)
NGUYỄN THANH NAM
TẠ THỊ THU HIỀN
MSSV: 3111390029
MSSV: 3111390016
TRẦN TUẤN HÙNG
NGUYỄN THỊ PHI YẾN
MSSV: 3111390020
MSSV: 3111390053
VĂN MINH TRỌNG
CẤN THỊ THÙY
MSSV: 3111390047
MSSV: 3111390039
SỬ LÂM KIM LONG
TRẦN THỊ MỸ VINH
MSSV: 3111390023
MSSV: 3111390052
VĐV dự bị
(Ghi họ tên và Mã SV)
NGÔ THỊ THU GIANG
ĐINH THỊ THƯƠNG
MSSV: 2111400011
MSSV: 2111400035
TRẦN KIM CHUNG
NGUYỄN TÚ MINH
MSSV: 2111400005
MSSV: 2111400023
NGUYỄN LÊ NGỌC DIỄM
GIÃ THỊ TÚ EM
MSSV: 2111400007
MSSV: 2111400010
VŨ THỊ KIM ANH
VÕ THỊ THÚY HẰNG
MSSV: 2111400002
MSSV: 2111400014
LÊ PHƯƠNG QUỲNH
LÂM THỊ HẰNG
MSSV: 2111400030
MSSV: 2111400013
LÊ THỊ NGỌC
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
MSSV: 211360055 cqv1101
MSSV: 2110360032 cqv1101
ĐẶNG THỊ THU THỦY
LÊ THỊ THANH
MSSV: 2110360081 cqv1101
MSSV: 2110360071 cqv1101
PHẠM THỊ HUYỀN
LÊ THỊ HOA
MSSV: 2110360024 cqv1101
MSSV: 2110360025 cqv1101
LƯU THỊ DUYÊN
NGUYỄN THỊ THÚY NGA
MSSV: 2110360010 cqv1101
MSSV: 2110360050 cqv1101
ĐÀO THANH HƯƠNG
NGUYỄN THỊ ÁI VI
MSSV: 2110360030 cqv1101
MSSV: 2110360097 cqv1102

11
12
13
14

NGUYỄN LÊ ANH NHẬT
MSSV: 2110360059 cqv1102
TRẦN THỊ MAI TRÂM
MSSV: 2110370053 ctk1101
NGUYỄN THỊ HIỀN
MSSV: 2110370006 ctk1101
PHẠM THỊ TUYẾT
MSSV: 2110370059 ctk1101

CHƯƠNG HUỆ KHANH
MSSV: 2111360024 cqv1111
NGUYỄN THỊ XUÂN
MSSV: 2111360114 cqv1111
PHÙNG THU THỦY
MSSV: 2111360086 cqv1111
NGUYỄN TÂN NGÂN VĨ
MSSV: 2111360112 cqv1111
TRƯỞNG KHOA

ỦY BAN NHÂN DÂN
TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG
ĐẠI HỌC SÀI GÒN
\

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THAM DỰ HỘI THAO
(Thứ 4, 5/2013)
MÔN BÓNG BÀN
Khoa: Thư viện – Văn phòng
Họ tên trợ lý văn nghệ - thể thao: .............................................Điên thoại:................
TT
1
2
3
4
5

ĐỒNG ĐỘI NAM
Họ và tên

ĐƠN NAM
Họ và tên
Mã SV

T
T
1
2

TT

ĐÔI NAM/MÃ SV
1.

1
2.

Mã SV

ĐƠN NỮ
Họ và tên
Mã SV
HỒ THỊ PHƯƠNG
2110370034
PHÒNG
LỚP CTK1101
DƯƠNG THỊ
2110370043
THANH.
LỚP CTK1101

ĐÔI NỮ/MÃ SV
1. HỒ THỊ PHƯƠNG
PHÒNG
MSSV: 2110370034
2. DƯƠNG THỊ
THANH MSSV:
2110370043

ĐÔI NAM – NỮ MÃ
SV
1.
2.
TRƯỞNG KHOA

ỦY BAN NHÂN DÂN
TP. HỒ C...
\
BẢN ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THAM DỰ HỘI THAO
(Thứ 4, 5/2013)
MÔN KÉO CO
Khoa: Thư viện – Văn phòng
Họ tên trợ lý văn nghệ - thể thao: .............................................Điên thoại:................
TT
VĐV NAM
(Ghi họ tên và Mã SV)
VĐV NỮ
(Ghi họ tên và Mã SV)
1
NGUYỄN THANH NAM
MSSV: 3111390029
TẠ THỊ THU HIỀN
MSSV: 3111390016
2
TRẦN TUẤN HÙNG
MSSV: 3111390020
NGUYỄN THỊ PHI YẾN
MSSV: 3111390053
3
VĂN MINH TRỌNG
MSSV: 3111390047
CẤN THỊ THÙY
MSSV: 3111390039
4
SỬ LÂM KIM LONG
MSSV: 3111390023
TRẦN THỊ MỸ VINH
MSSV: 3111390052
VĐV dự bị
(Ghi họ tên và Mã SV)
1
NGÔ THỊ THU GIANG
MSSV: 2111400011
ĐINH THỊ THƯƠNG
MSSV: 2111400035
2
TRẦN KIM CHUNG
MSSV: 2111400005
NGUYỄN TÚ MINH
MSSV: 2111400023
3
NGUYỄN LÊ NGỌC DIỄM
MSSV: 2111400007
GIÃ THỊ TÚ EM
MSSV: 2111400010
4
VŨ THỊ KIM ANH
MSSV: 2111400002
VÕ THỊ THÚY HẰNG
MSSV: 2111400014
5
LÊ PHƯƠNG QUỲNH
MSSV: 2111400030
LÂM THỊ HẰNG
MSSV: 2111400013
6
LÊ THỊ NGỌC
MSSV: 211360055 cqv1101
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
MSSV: 2110360032 cqv1101
7
ĐẶNG THỊ THU THỦY
MSSV: 2110360081 cqv1101
LÊ THỊ THANH
MSSV: 2110360071 cqv1101
8
PHẠM THỊ HUYỀN
MSSV: 2110360024 cqv1101
LÊ THỊ HOA
MSSV: 2110360025 cqv1101
9
LƯU THỊ DUYÊN
MSSV: 2110360010 cqv1101
NGUYỄN THỊ THÚY NGA
MSSV: 2110360050 cqv1101
10
ĐÀO THANH HƯƠNG
MSSV: 2110360030 cqv1101
NGUYỄN THỊ ÁI VI
MSSV: 2110360097 cqv1102
ỦY BAN NHÂN DÂN
TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THAM DỰ HỘI THAO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢN ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THAM DỰ HỘI THAO - Người đăng: Paso Khải Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
BẢN ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THAM DỰ HỘI THAO 9 10 412