Ktl-icon-tai-lieu

BẢN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ
HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
A. Phần kê khai của tổ chức, cá nhân
Những thông tin chung
Tên tổ chức/cá nhân:
Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
Hạng của doanh nghiệp:
Vốn pháp định:
Vốn lưu động:
Số tài khoản:
Tổng số cán bộ, công nhân viên (không kể cộng tác viên):
Trụ sở chính tại:
Số điện thoại: Fax: E-mail:
Kê khai năng lực
1. Lực lượng kỹ thuật
a. Lực lượng kỹ thuật phân tích theo ngành nghề
TT

Ngành, nghề

Đại học
trở lên

Trung cấp

Công
nhân kỹ
thuật

Loại khác

b. Danh sách người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách
kỹ thuật chính
TT

Họ và tên

Chức vụ

Bằng cấp

Thâm niên
nghề nghiệp

Số lượng thiết bị, công nghệ
TT

Tên, mã hiệu của thiết bị,
công nghệ

Số lượng

Tình trạng
thiết bị

Ghi chú

Đăng ký nội dung hoạt động
TT

Nội dung đăng ký

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung bản đăng ký này.
Thủ trưởng
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi chú : Khi đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ phải gửi kèm bản sao quyết
định thành lập hoặc giấy phép đăng ký, văn bằng của người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính có chứng nhận của Công
chứng Nhà nước).
B. PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Cục Đo đạc và Bản đồ/Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký
hoạt động đo đạc và bản đồ
Bản đăng ký số:
Đăng ký có hiệu lực từ ngày ........ tháng ..... năm 200....
Thủ trưởng
(Ký tên, đóng dấu)
C. PHẦN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG
(Chỉ ghi những nội dung thay đổi so với đăng ký trước)
Bổ sung phần I:
.....................................
.....................................
.....................................
Bổ sung phần II:
.....................................
.....................................
.....................................
Bổ sung phần III:
......................................
.....................................
.....................................
Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đăng ký bổ sung này.
Thủ trưởng
(Ký tên, đóng dấu)
D. PHẦN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG
Cục Đo đạc và Bản đồ/Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký bổ
sung hoạt động đo đạc và bản đồ.
Thủ trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

...
Mẫu số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ
HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
A. Phần kê khai của tổ chức, cá nhân
Những thông tin chung
Tên tổ chức/cá nhân:
Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
Hạng của doanh nghiệp:
Vốn pháp định:
Vốn lưu động:
Số tài khoản:
Tổng số cán bộ, công nhân viên (không kể cộng tác viên):
Trụ sở chính tại:
Số điện thoại: Fax: E-mail:
Kê khai năng lực
1. Lực lượng kỹ thuật
a. Lực lượng kỹ thuật phân tích theo ngành nghề
TT Ngành, nghề
Đại học
trở lên
Trung cấp
Công
nhân kỹ
thuật
Loại khác
b. Danh sách người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách
kỹ thuật chính
TT Họ và tên Chức vụ Bằng cấp
Thâm niên
nghề nghiệp
BẢN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ - Trang 2
BẢN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BẢN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 9 10 868