Ktl-icon-tai-lieu

bản đăng ký học tập tấm gương đạo đức hồ chí minh

Được đăng lên bởi khanhtan58
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 928 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ SƯ PHẠM XÃ HỘI
Quảng Ngãi, Ngày tháng năm
2014

BẢN ĐĂNG KÝ
HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần
trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”
Họ và tên:
Công tác đang đảm nhiệm:
Chức vụ:
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm xã hội.
Sau khi học tập chuyên đề năm 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói
đi đôi với làm”, bản thân tôi xin đăng ký, phấn đấu thực hiện tốt những chuẩn mực
đạo đức sau:
1. Thực hiện tốt các phẩm chất của người cán bộ, giảng viên, viên chức trong
công tác và sinh hoạt, như: Tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm đối với chức trách,
nhiệm vụ được giao.
2. Thể hiện thái độ rõ ràng, kiên quyết chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ
quan; các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn vụ lợi cá
nhân; chống các “bệnh”: Tham lam, lười biếng, thấy dễ thì làm, thấy khó thì né
tránh, đùn đẩy; chống thái độ kiêu ngạo, háo danh, xu nịnh, kéo bè, kéo cánh, nói
một đằng làm một nẻo, nói, hứa mà không làm...
3. Xây dựng lối sống trung thực, thẳng thắn, bảo vệ đường lối, quan điểm
của Đảng, tôn trọng và thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ
vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.
CHI BỘ

KHOA SPXH

NGƯỜI VIẾT

* Ghi chú: Đây là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả CB, ĐV, GV và VC nhà trường.
Đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc; viết xong, nộp cho cô Thu Tâm tại Văn
phòng khoa trước ngày 26/4/2014.

...
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ SƯ PHẠM XÃ HỘI
Quảng Ngãi, Ngày tháng năm
2014
BẢN ĐĂNG KÝ
HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần
trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”
Họ và tên:
Công tác đang đảm nhiệm:
Chức vụ:
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm xã hội.
Sau khi học tập chuyên đề năm 2014: “Học tập làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói
đi đôi với làm”, bản thân tôi xin đăng ký, phấn đấu thực hiện tốt những chuẩn mực
đạo đức sau:
1. Thực hiện tốt các phẩm chất của người cán bộ, giảng viên, viên chức trong
công tác sinh hoạt, như: Tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm đối với chức trách,
nhiệm vụ được giao.
2. Thể hiện thái độ ràng, kiên quyết chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ
quan; các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn vụ lợi
nhân; chống các “bệnh”: Tham lam, lười biếng, thấy dễ thì làm, thấy khó thì né
tránh, đùn đẩy; chống thái độ kiêu ngạo, háo danh, xu nịnh, kéo bè, kéo cánh, nói
một đằng làm một nẻo, nói, hứa mà không làm...
3. Xây dựng lối sống trung thực, thẳng thắn, bảo vệ đường lối, quan điểm
của Đảng, tôn trọng thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ
vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.
CHI BỘ KHOA SPXH NGƯỜI VIẾT
bản đăng ký học tập tấm gương đạo đức hồ chí minh - Trang 2
bản đăng ký học tập tấm gương đạo đức hồ chí minh - Người đăng: khanhtan58
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bản đăng ký học tập tấm gương đạo đức hồ chí minh 9 10 637